APSTIPRINĀTS: 07.06.2019

Publisko iepirkumu likuma 49.pants un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 56.pants paredz, ka pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVID vai arī ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām (kandidāts vai pretendents ir tiesīgs neiesniegt pieteikumā vai piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar ESPD).

ESPD aizpilda pretendents vai kandidāts atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums).

Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā iekļauj ESPD veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai.

Pasūtītājs nodrošina ESPD pieejamību:

  1. iepirkuma dokumentācijā norāda uz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) tīmekļvietnē izveidotā rīka adresi espd.eis.gov.lv, kur pretendents vai kandidāts var aizpildīt ESPD, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā;
  2. sagatavot ESPD veidlapu aizpildīšanai pretendentam vai kandidātam, izmantojot EIS izveidoto rīku un pievienot to iepirkuma dokumentācijai xml formātā. Šādā gadījumā pasūtītājs norāda, ka iepirkuma dokumentācijai pievienoto ESPD veidlapas xml failu kandidāts vai pretendents var aizpildīt, izmantojot EIS izveidoto rīku, saglabāt elektroniski un pievienot pieteikumam vai piedāvājumam.

Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.

Attiecīgi pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nolikumā norāda, ka ESPD iesniedzams arī par iepriekš minētajām personām.

Eiropas Komisijas izskaidrojošais video.


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2019