Apstiprināts: 07.06.2019.; atjaunots 10.05.2021.

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

Publisko iepirkumu likuma 49.pants un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 56.pants paredz, ka pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām (kandidāts vai pretendents ir tiesīgs neiesniegt pieteikumā vai piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar EVIPD).

EVIPD aizpilda pretendents vai kandidāts atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums).

Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā iekļauj EVIPD veidlapu vai norādi uz tīmekļvietni, kur ir pieejama EVIDS veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai.

Pasūtītājs nodrošina EVIPD pieejamību:

  1. sagatavo EVIPD veidlapu aizpildīšanai pretendentam vai kandidātam, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) tīmekļvietnē izveidoto rīku un pievieno to iepirkuma dokumentācijai xml formātā.

Šādā gadījumā pasūtītājs norāda, ka iepirkuma dokumentācijai pievienoto EVIPD veidlapas xml failu kandidāts vai pretendents var aizpildīt, izmantojot EIS izveidoto rīku, saglabāt elektroniski un pievienot pieteikumam vai piedāvājumam.

  1. iepirkuma dokumentācijā norāda uz EIS tīmekļvietnē izveidotā rīka adresi espd.eis.gov.lv, kur pretendents vai kandidāts var aizpildīt EVIPD atbilstoši pasūtītāja sniegtajiem norādījumiem, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Jāņem vērā, ka, ja pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā norāda vispārīgi saiti uz EIS, kur pieejams EVIPD rīks un nav noteicis sīkākus nosacījumus EVIPD aizpildīšanai, piegādātājs var neaizpildīt un nenorādīt visu nepieciešamo informāciju kvalifikācijas sākotnējai izvērtēšanai un veikt IV daļā atzīmi, ka nevēlas izmantot atlases kritērijus, apliecinot savu atbilstību izvirzītajām prasībām.

Līdz ar to Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka ieteicamāk ir sagatavot veidlapu konkrētajam iepirkumam, norādot konkrētas prasības, kurām jāatbilst piegādātājam, aprakstot iepirkuma dokumentācijā EVIPD aizpildīšanas kārtību, tādējādi neļaujot apliecināt atbilstību ar vienu atzīmi, nenorādot konkrētu sākotnējo informāciju. Pretējā gadījumā EVIPD pēc būtības ir neinformatīvs un, lai noteiktu pat pirmšķietamu atbilstību prasībām, ir jāpieprasa informācija no pretendenta. (atjaunots 10.05.2021.)

Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku.

Attiecīgi pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nolikumā norāda, ka EVIPD iesniedzams arī par iepriekš minētajām personām.

Eiropas Komisijas izskaidrojošais video.