Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konsta­tēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos - iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgie:

Elīna Virtmane

Vecākā referente - Tiesību aktu piemērošanas departaments

Samanta Krieva

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Samanta.Krieva [at] iub.gov.lv

Attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projekti

Iepirkumu uzraudzības birojs kā Finanšu ministrijas resora iestāde aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par Finanšu ministrijas pārziņā esošo un citu nozaru tiesību aktu projektiem to izstrādes vai saskaņošanas stadijā.

Citas līdzdalības iespējas

Iepirkumu uzraudzības birojam ir svarīga laba sadarbība ar nozaru asociācijām un ir arī svarīgi, lai tā tīmekļvietnē www.iub.gov.lv vienmēr būtu aktuāla informācija, kas palīdz pasūtītājiem veikt kvalitatīvus iepirkumus, izvirzot atbilstošas un pamatotas prasības. Vadlīnijas un izstrādātos ieteikumus iepirkumu veikšanā lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv.