Informācija Jaunumi

Kontroles departamenta apkopotās neatbilstības veido gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji – proti, gan tādas neatbilstības, kuras nav ļoti būtiskas, bet kuras bieži atkārtojas, gan tādas neatbilstības, kurām ir būtisks raksturs, kaut arī tās sastopamas salīdzinoši retāk.

  1. Novēlota informācijas ievietošana EIS (pircēja profilā)

Birojs nereti konstatē, ka informācija EIS par iepirkumu tiek publicēta vienu vai vairākas dienas vēlāk, nekā publicēts paziņojums par līgumu Biroja tīmekļvietnē. Birojs vērš uzmanību uz Publisko iepirkumu likuma 36.panta pirmās daļas regulējumu, saskaņā ar kuru pasūtītājam savā pircēja profilā ir jānodrošina brīva un tieša elektroniska piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi*. 

*Biroja skaidrojums „Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē” 30.punkts
  1. Konkrētu parametru norādīšana tehniskajā specifikācijā

Pasūtītājam ir jānosaka minimālās tehniskās prasības piegādātajām precēm, kādas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu to funkcionalitāti un piemērotību konkrētiem apstākļiem. Nereti tehniskajā specifikācijā tiek noteikti konkrēti specifiski parametri (piemēram, apjoms, svars, krāsa), kas var liecināt, ka var tikt piedāvātas tikai konkrēta ražotāja preces. Rūpīgi jāizvērtē šādu parametru objektīvā nepieciešamība; pasūtītājs ir tiesīgs noteikt preču funkcionalitātei nepieciešamos parametrus, pieļaujot iespējamās amplitūdas vai norādot vienīgi minimālos vai maksimālos parametrus**.

**Biroja skaidrojums „Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē” 21.punkts
  1. Atzīšanas institūcijas atļaujas prasīšana ārvalsts būvdarbu vadītājam un būvuzraugam

Birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” regulējumu būvdarbu vadītājam un būvuzraugam, kura mītnes zemes vai sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, nav pamatoti prasīt atzīšanas institūcijas izsniegtu atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai un tas var uzsākt savu darbību Latvijā vienlaikus ar deklarācijas iesniegšanu atzīšanas institūcijai; attiecīgi pasūtītājs var lūgt uz līguma izpildi iesniegt informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.

  1. Izziņas pieprasīšana par ārvalsts pretendentu izslēgšanas nosacījumiem jau uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi

Ievērojot PIL 42.panta desmitās daļas un 14.daļas regulējumu (SPSIL 48.panta 10. un 15.d.), ārvalsts pretendentam izziņas, kas apliecina izslēgšanas nosacījumu neesamību, ir jāiesniedz pēc pieprasījuma, ja pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un tās nav pamatoti pieprasīt iesniegt jau piedāvājumā.

  1. Prasīta pieredze ES fondu projektu ietvaros

Nav pamatoti prasīt pieredzi pretendentam un arī speciālistiem par konkrētu pakalpojumu izpildi noteiktu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, piemēram, Eiropas Savienības fondu projektos, ja vien konkrētā pakalpojuma izpildei nav izšķirošas minētās zināšanas un tiešā veidā saistītas ar sniedzamo pakalpojumu (piem., projektu vadības pakalpojums). Tomēr arī šādā gadījumā jāizvērtē, vai nebūtu akceptējama pakalpojumu sniegšanas pieredze arī citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros.

  1. Iepirkuma procedūras daļu pārtraukšanas prioritārās secības nenorādīšana

Ja pasūtītājs pieļauj, ka finanšu līdzekļu trūkuma dēļ varētu būt nepieciešamība pārtraukt kādu no izsludinātajām iepirkuma daļām, šāda iespējamība jānosaka jau iepirkuma dokumentācijā, papildus norādot prioritārā secībā tās iepirkuma priekšmeta daļas, no kurām pasūtītājs varētu atteikties, ja iestātos attiecīgais gadījums.

  1. Tehnisko apkopju un papildu piegāžu neiekļaušana līguma darbības periodā

Ja pasūtītājs vēlas, lai pretendents trīs gadu garantijas periodā nodrošina jebkādu iekārtu apkopes materiālu piegādi par noteiktām cenām saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, šādas piegādes jāiekļauj kopējā iepirkuma līguma izpildes termiņā, kā arī jāiekļauj šādu piegāžu izmaksas finanšu piedāvājumā. Līdzīgi jārīkojas situācijā, ja pasūtītājs garantijas vai pēcgarantijas laikā nosaka, ka nepieciešams nodrošināt regulāras tehniskās apkopes.

  1. Risku identificēšanas pasākumu līguma darbības laikā apraksta vērtēšana

Birojs nereti konstatē, ka saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju nosacījumiem pretendentam piedāvājumā jānorāda risku identificēšanas pasākumi, identificējot konkrētus riskus, attiecībā uz līguma izpildi (galvenokārt būvdarbu un pakalpojumu līgumos). Birojs norāda, ka pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, var būt atšķirīga izpratne par to, kuri ir iespējamie riski, kas var iestāties konkrētā līguma izpildes laikā; tāpat arī pastāv risks, ka iepirkuma komisija pretendentu piedāvājumus šajos aspektos varētu vērtēt atšķirīgi. Biroja ieskatā pasūtītājs var pats definēt iespējamos riskus, norādot, ka pretendentam ir jāapraksta to novēršanas mehānisms.

  1. To pašu aspektu, kuri iekļauti kvalifikācijas prasībās, vērtēšana piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju ietvaros

Birojs norāda, ka, nosakot piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus, to ietvaros nevar tikt vērtēti tie paši aspekti, kuri iekļauti kvalifikācijas prasībās (piemēram, ja pretendenta kvalifikācijas prasību ietvaros paredzēts vērtēt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi būvdarbu veikšanā, vērtējot norādīto objektu skaitu, nav pamatoti kā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju noteikt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi papildu skaita objektos), pretējā gadījumā ir konstatējams, ka par to pašu kvalifikāciju, kas jau ir novērtēta, speciālistam tiek piešķirti punkti piedāvājuma izvērtēšanas kritērija ietvaros. Vienlaikus Birojs norāda, ka pasūtītājs var noteikt minimālās pieredzes prasības kā kvalifikācijas kritēriju un papildus var vērtēt speciālista izglītību vai pieredzes citus aspektus.

  1. Neprecīzi norādīti pieredzes apliecināšanas gadi

Birojs norāda, ka pretendentu pieredzes apliecināšanas periods ir pilni trīs iepriekšējie gadi pakalpojumu un piegāžu līgumos un pilni pieci iepriekšējie gadi būvdarbu līgumos (ja pasūtītājs nav noteicis ilgāku termiņu), kā arī periods līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. Attiecīgi norāde nolikumā, ka pieredzes periods gados skaitāms no konkursa izsludināšanas dienas, var maldināt pretendentus par patieso pieredzes apliecināšanas periodu.