Informācija Skaidrojums

Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departaments ir apkopojis biežākos konstatējumus 2023.gada sākumā veiktajās iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudēs.


  • Nolikumā iekļauta kopēja atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta otro daļu, vienlaikus secināms, ka pasūtītāja nolūks nav piemērot minētā panta otrās daļas 8. un 9.punktā iekļautos izvēles jeb fakultatīvos izslēgšanas iemeslus.

Birojs vērš uzmanību, ka tad, ja pasūtītājs nolikumā iekļauj šādu kopēju atsauci, piedāvājumu izvērtēšanas laikā jāvērtē pretendenta atbilstība visiem Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem (t.sk. fakultatīvajiem). Attiecīgi gadījumā, ja pasūtītājs nevēlas piemērot fakultatīvos izslēgšanas iemeslus, tas konkrēti jānorāda iepirkuma dokumentācijā.

Pēc būtības minētais ir attiecināms arī uz Publisko iepirkumu likuma 62.panta trešās daļas trešajā punktā paredzēto apakšuzņēmēja atbilstības vērtēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas nosacījumiem.


  • Paziņojumā par līgumu, Elektronisko iepirkumu sistēmā vai nolikumā norādīts atšķirīgs piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Birojs norāda, ka iepirkuma procedūras dokumentos ietvertajai informācijai ir jābūt savstarpēji saskaņotai. Attiecīgi gadījumā, ja pasūtītājs, piemēram, pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, jāpievērš uzmanība tam, lai mainītais termiņš tiktu atbilstoši norādīts ne tikai paziņojumā par izmaiņām vai papildu informāciju, bet arī Elektronisko iepirkumu sistēmā un nolikumā.


  • Iepirkuma priekšmets ir sadalīts vairākās daļās, vienlaikus pasūtītājs ir noteicis, ka noraidīs pretendenta piedāvājumu, ja tā piedāvātā līgumcena pārsniegs 150 procentus no iepirkuma dokumentācijā norādītās kopējās iepirkuma paredzamās līgumcenas.

Birojs vērš uzmanību, ka tad, ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, jāparedz, ka pretendenta piedāvājums tiks noraidīts, ja tā piedāvātā līgumcena pārsniegs 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas attiecīgajā iepirkuma daļā.