Skaidrojums
attēls ar datoru un tekstu

Pasūtītājiem, plānojot iepirkumus un gatavojot iepirkuma dokumentāciju, ir jāņem vērā grozījumi ne tikai publisko iepirkumu likumvidē, bet arī konkrētās nozares normatīvajā regulējumā.

Līdz ar to atgādinām, ka būvniecības iepirkumu līgumi jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu", kas cita starpā paredz būvdarbu pieņemšanas kārtību, norēķinu kārtību, līgumsoda un līgumsaistību izpildes garantijas noteikumus, kā arī nosaka obligāti paredzēt līgumcenas indeksācijas noteikumus līgumiem, kuru izpildes termiņš pārsniedz vienu gadu!

Papildus skatīt publicētos skaidrojumus: