• (Precizēts Vadlīniju 1.3. apakšpunkts, 3. punkts un 3.1. apakšpunkts; papildināts ar 5.2.¹ apakšpunktu; precizēts 6.2., 6.3., 6.4.2., 6.4.3., 6.6.2.7., 6.8., 6.8.1.apakšpunkts; papildināts ar 6.8.2. apakšpunktu; precizēts 6.9.1., 6.9.5.7., 6.9.7., 6.10., 6.10.1., 6.10.2., 6.10.3., 6.10.4., 6.10.6., 6.10.7. apakšpunkts; Vadlīniju 6.10.17. apakšpunkts iekļauts kā 6.10.12. apakšpunkts; attiecīgi mainīta numerācija; papildināts ar 6.14. apakšpunktu; precizēts 7.3.1.5., 7.3.1.6., 7.3.1.11., 7.3.2. apakšpunkts))

Apstiprināts: 15.04.2019.; Spēkā no: 07.05.2019.; Precizējumi: 24.10.2019. (Precizēti PVS paziņojumu nosaukumi (Vadlīniju 1.3., 6.6.2., 6.7.1. un 6.9.5. punkts)); Precizējumi: 25.11.2019. (Precizēts Vadlīniju 6.4.7.punkts); Precizējumi 26.05.2021. (Precizēts Vadlīniju 6.4.8 un 6.7.2.punkts); Precizējumi 23.08.2021(Dzēsts Vadlīniju 6.4.6.punkts); Precizējumi: 06.04.2022. (Dzēsts Vadlīniju 6.4.11.punkts); Precizējumi: 06.09.2022. (Precizēts Vadlīniju 1.3. apakšpunkts, 3. punkts un 3.1. apakšpunkts; papildināts ar 5.2.¹ apakšpunktu; precizēts 6.2., 6.3., 6.4.2., 6.4.3., 6.6.2.7., 6.8., 6.8.1.apakšpunkts; papildināts ar 6.8.2. apakšpunktu; precizēts 6.9.1., 6.9.5.7., 6.9.7., 6.10., 6.10.1., 6.10.2., 6.10.3., 6.10.4., 6.10.6., 6.10.7. apakšpunkts; Vadlīniju 6.10.17. apakšpunkts iekļauts kā 6.10.12. apakšpunkts; attiecīgi mainīta numerācija; papildināts ar 6.14. apakšpunktu; precizēts 7.3.1.5., 7.3.1.6., 7.3.1.11., 7.3.2. apakšpunkts)

IEPIRKUMU VADLĪNIJAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM 

  1. Vadlīniju piemērošana
  2. Iepirkumu, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par līgumcenu robežām, tiesiskais regulējums
  3. Vadlīniju piemērošana ārvalstu finašu instrumentu finansētos projektos
  4. Līgumi, kuru noslēgšanai nepiemēro vadlīnijas vai vadlīnijās noteikto iepirkumu veikšanas kārtību
  5. Definīcijas
  6. Iepirkuma norise
  7. Iepirkuma līguma vai Vispārīgās vienošanās slēgšana
  8. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījum
  9. Pārejas noteikumi

1. Vadlīniju piemērošana

1.1. Šīs iepirkumu vadlīnijas ir piemērojamas iepirkumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās, un kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām1 , bet Piegādes un Pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka un Būvdarbu līgumiem 170 000 euro vai lielāka.

1.2. Iepirkuma paredzamo līgumcenu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 14.pantu.

1.3. Šo vadlīniju 6.6.1., 6.9.4., 6.11.3. un 6.12.punktā minētos paziņojumus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, arī tad, ja tas nepiemēro šīs vadlīnijas un iepirkumu veic saskaņā ar tā iekšējo kārtību vai izmanto Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izveidotu un uzturētu kvalifikācijas sistēmu. Minēto paziņojumu publicēšana neuzliek sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pienākumu piemērot citus šo vadlīniju nosacījumus, izņemot šo vadlīniju 3.punktā noteiktos gadījumus. (Precizēts 06.09.2022.)


1 Sk. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.pantu.

2.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 1.punktu, Publisko iepirkumu likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par iepirkumu, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās.

2.2. Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu piemēro šajos pantos minētajām darbībām šajos pantos noteiktajās jomās.

2.3. Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta ceturto daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu attiecina uz iepirkuma procedūrām, ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka2.

2.4. Attiecībā uz publiskajiem līgumiem, kam ir zemāka vērtība par to, no kuras sāk piemērot Eiropas Kopienas līmeņa koordinēšanas noteikumus, finansējuma saņēmējam ieteicams vērst uzmanību uz ES tiesas (turpmāk – EST) praksi, saskaņā ar kuru piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) noteikumus un principus3.

2.5. Eiropas Komisija skaidrojošajā paziņojumā par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi4, sniegusi norādījumus par to, kā piemērot no EST prakses izrietošos pamatprincipus.

2.6. Šie principi ietver preču brīvu apriti (LESD 34.pants), tiesības veikt uzņēmējdarbību (LESD 49.pants), pakalpojumu sniegšanas brīvību (LESD 56.pants), kā arī diskriminācijas aizlieguma principu, vienlīdzīgas attieksmes principu, atklātības principu un savstarpējās atzīšanas principu. EST ir izstrādājusi publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas pamatstandartu kopumu, kas tieši izriet no LESD noteikumiem un principiem.

2.7. Vienlīdzīgas attieksmes princips un diskriminācijas aizlieguma princips ir saistīts ar atklātības principu, kas saskaņā ar EST judikatūru “ietver līgumslēdzēja pienākumu nodrošināt adekvātu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras publicitāti, nodrošinot informācijas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru pieejamību visiem potenciālajiem pretendentiem, tādējādi nodrošinot brīvu piegādātāju konkurenci, kā arī ietver līgumslēdzēja pienākumu nodrošināt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras objektivitāti5.

2.8. Atklātības princips nosaka to, ka piegādātājam, kurš atrodas citas dalībvalsts teritorijā, jānodrošina piekļuve atbilstošai informācijai par līgumu pirms tā slēgšanas tiesību piešķiršanas, lai šis piegādātājs varētu iesniegt piedāvājumu, ja to vēlētos. 6 Vienīgais veids, kā nodrošināt pietiekamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras publicitāti, ir pietiekami izsmeļošas informācijas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru publicēšana pirms procedūras uzsākšanas.7

2.9. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras objektivitāti līgumslēdzēji var nodrošināt:

2.9.1. ar nediskriminējošu līguma priekšmeta aprakstu. Apraksts par to, kādām jābūt precēm un pakalpojumiem, nevar attiekties uz īpašu izgatavotāju vai izcelsmes avotu, konkrētu procesu, preču zīmēm, patentiem, īpašas izcelsmes vai produkcijas veidiem, ja šāda atsauce nav pamatota ar līguma priekšmetu un tai neseko piebilde “vai ekvivalents”8;

2.9.2. nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi visu dalībvalstu piegādātājiem. Līgumslēdzēji nevar izvirzīt nosacījumus, kas rada tiešu vai netiešu diskrimināciju attiecībā pret iespējamiem pretendentiem citās dalībvalstīs;

2.9.3. savstarpēji atzīstot diplomus, apliecības un citus kvalifikācijas apliecinājuma dokumentus. Ja pretendentiem lūdz iesniegt apliecības, diplomus vai cita veida rakstiskos pierādījumus, dokumenti no citām dalībvalstīm, kas piedāvā līdzvērtīgu garantijas līmeni, jāpieņem saskaņā ar diplomu, apliecību un citu kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu savstarpējas atzīšanas principu;

2.9.4. nosakot atbilstošus termiņus. Termiņiem, lai iesniegtu piedāvājumus, jābūt pietiekošiem, lai arī citu dalībvalstu piegādātāji varētu sagatavot un iesniegt piedāvājumus;

2.9.5. izmantojot pārskatāmu un objektīvu pieeju. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka visiem potenciālajiem pretendentiem iepriekš ir zināmi piemērojamie līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras noteikumi un tie tiek attiecināti uz visiem vienādi. Lēmumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu jāatbilst sākotnēji noteiktajiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras noteikumiem.9


2 Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām".
3 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, preambulas 3.punkts.
4 Eiropas Komisijas skaidrojošais paziņojums par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02).
5 EST sprieduma lietā Nr.C-324/98 Telaustria 62.punkts un EST sprieduma lietā Nr.C-458/03 Parking Brixen 49.punkts.
6 EST sprieduma lietā Nr.C-231/03 Coname 21. punkts.
7 Eiropas Komisijas skaidrojošs paziņojums par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02).
8 Sk. EST sprieduma lietā Nr.C-59/00 Bent Mousten Vestergaard 21. un 24. punktu.
9 Eiropas Komisijas skaidrojošs paziņojums par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02).

3. Vadlīniju piemērošana ES struktūrfondu vai Kohēzijas fonda, Atveseļošanas fonda, Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētos projektos

3.1. Šo vadlīniju piemērošana ir obligāta, ja tas ir atrunāts līgumā par ES struktūrfondu vai Kohēzijas fonda, Atveseļošanas fonda, EEZ finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Latvijas un Šveices sadarbības programmas (turpmāk – ES fondi un citi ārvalstu finanšu resursi) finansētā projekta realizēšanu. Ja ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir veicis iepirkumu, neievērojot šajās vadlīnijās noteikto iepirkumu veikšanas kārtību, un nevar pierādīt, ka, iepirkumu veicot, ir nodrošināti vadlīniju 2.7., 2.8. un 2.9.punktā noteiktie principi, izdevumi, kas radušies šāda iepirkuma rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, tiks atzīti par neattiecināmām projekta izmaksām. (Precizēts 06.09.2022.)

4.1. Šīs vadlīnijas nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10., 11. un 12.pantā minētajiem līgumiem.

4.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šajās vadlīnijās noteikto Iepirkumu veikšanas kārtību, ja Iepirkumu par Piegādes, Pakalpojumu vai Būvdarbu līguma noslēgšanu šī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām veicis cits Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai šīs vadlīnijas, vai jebkura cita persona, kas ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, piemērojot Publisko iepirkumu likumu.

5.1. Būvdarbi – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1. pielikumā minētie būvdarbi vai projektēšana un attiecīgo šā likuma 1. pielikumā minēto būvdarbu veikšana vai būves izveide, vai būves projektēšana un izveide, vai būves izveide, izmantojot jebkādus līdzekļus atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām. Būve vadlīniju izpratnē ir kopējais šā likuma 1. pielikumā minēto būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve spētu nodrošināt kādu saimniecisku vai tehnisku funkciju

5.2. Iepirkums – atbilstoši šīm vadlīnijām organizēta procedūra iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai.

5.2.¹Kandidāts – piegādātājs, kurš piedalās divpakāpju iepirkumā līdz piedāvājuma iesniegšanai). (Papildināts 06.09.2022.)

5.3. Kvalifikācija – Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas, prasības kvalitātes vadības un vides vadības pasākumu nodrošināšanai.

5.4. Pakalpojumi – tādi pakalpojumi, kas nav minēti šo vadlīniju 5.1. punktā. Ja līguma priekšmets ir gan preces, gan pakalpojumi un ja tajā iekļauto pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē pārsniedz preču vērtību, tad šādu līgumu uzskata par pakalpojumu līgumu. Ja līguma priekšmets ir pakalpojumi un ja tajā iekļauta arī Būvdarbu veikšana, kas ir līguma priekšmeta nebūtiskā daļa, šādu līgumu uzskata par pakalpojumu līgumu.

5.5. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noskaidrošanai izmantotie cenu vai izmaksu un kvalitātes kritēriji vai tikai cena.

5.6. Piegādātājs – fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt Pakalpojumus.

5.7. Piegādes – preces pirkums, nomaksas pirkums, noma vai noma ar izpirkuma tiesībām, kā arī tāds līgums, kura priekšmets ir preču piegāde un kura nebūtiskākā daļa ir preces iebūvēšana vai uzstādīšana.

5.8. Pretendents – Piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu.

5.9. Vispārīgā vienošanās – tāda vienošanās starp vienu vai vairākiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un vienu vai vairākiem Piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturot attiecīgā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu).

6.1. Iepirkuma komisija

6.1.1. Iepirkuma veikšanai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izveido iepirkuma komisiju vismaz trīs locekļu sastāvā, kura ir kompetenta attiecīgā iepirkuma jomā.

6.1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piedāvājumu izvērtēšanai var pieaicināt vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus. Eksperts sniedz rakstisku atzinumu par piedāvājumiem. Atzinumu pievieno lēmumam par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu.

6.1.3. Iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks) un eksperti nedrīkst pārstāvēt Pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar Pretendentu.

6.1.4. Uzskatāms, ka iepirkuma komisijas loceklis, iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu, ja viņš ir Pretendenta vai tā pieaicinātā apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk arī – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās):

6.1.4.1. pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā vai akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks) (ja Pretendents, tā pieaicinātais apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir juridiska persona);

6.1.4.2. radinieks (ja Pretendents, tā pieaicinātais apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona).

6.1.5. Iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs un eksperti pirms Iepirkuma uzsākšanas paraksta apliecinājumu par to, ka, darbojoties iepirkuma komisijā, tai skaitā, izstrādājot iepirkuma dokumentus, tie nerīkosies konkrēta Piegādātāja interesēs, kā arī neizpaudīs informāciju par vērtēšanas procesu un konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumu, kas tiem kļuvis zināms, pildot pienākumus saistībā ar Iepirkumu. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti pirms piedāvājumu izvērtēšanas uzsākšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai ka viņi ir saistīti ar to.

6.2. Iepirkuma komisija nodrošina Iepirkuma dokumentu sagatavošanu, izvērtē Kandidātus un Pretendentus un to iesniegtos pieteikumus un piedāvājumus, pieņem lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu Pretendentam, kā arī dokumentē Iepirkuma gaitu. Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums. (Precizēts 06.09.2022.)

6.3. Iepirkuma komisija Kandidātu pieteikumus un Pretendentu piedāvājumus atver, kā arī lēmumus par Iepirkuma dokumentu sagatavošanu un Kandidātu un to iesniegto pieteikumu un Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas iepirkuma komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu noapaļojot uz augšu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nedrīkst atturēties no lēmuma pieņemšanas. (Precizēts 06.09.2022.)

6.4. Iepirkuma dokumentu sagatavošana

6.4.1. Iepirkuma komisija pirms Iepirkuma izsludināšanas nodrošina Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu.

6.4.2. Iepirkuma dokumentos, kā obligātus nosacījumus Kandidātu un Pretendentu dalībai Iepirkumā jānosaka tos Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā minētos Kandidātu un Pretendentu izslēgšanas noteikumus, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz Kandidāta un Pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu. Minētie izslēgšanas noteikumi attiecināmi uz Kandidātu un Pretendentu un personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkuma dokumentācijā var pēc izvēles piemērot arī citus šajā pantā minētos Kandidātu un Pretendentu izslēgšanas noteikumus, iepirkuma dokumentos paredzot to pārbaudes mehānismu un nosakot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzētajai rīcībai analoģisku rīcību, kā arī ļaujot Kandidātam un Pretendentam iesniegt pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta regulējumu. (Precizēts 06.09.2022.)

6.4.3. Iepirkuma dokumentos nosakāmas objektīvas un samērīgas prasības Kandidātu un Pretendentu Kvalifikācijai. (Precizēts 06.09.2022.)

6.4.4. Tehniskās specifikācijas sagatavojamas, tādējādi, ka tās nodrošina vienādas iespējas visiem Pretendentiem, nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei Iepirkumā un nesatur norādes uz specifisku izcelsmi, īpašiem procesiem, zīmoliem, patentiem vai specifiskiem preču veidiem. Tehniskās specifikācijas iepirkuma komisija sagatavo, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 23.pantā, 24. pantā, 25. pantā un 28. pantā noteikto.

6.4.5. Iepirkuma dokumentos jānosaka Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus, kurus izmantos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, to skaitliskās vērtības, kā arī piedāvājuma izvēles algoritmu saskaņā ar šiem kritērijiem un aprakstu, kā katrs vērtēšanas kritērijs tiks vērtēts. Vērtēšanas kritērijus izvēlas tādus, kas ir konkrēti izteikti un objektīvi salīdzināmi vai izvērtējami. Ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē, pasūtītājs saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noskaidrošanai var izmantot tikai cenu.

6.4.6. (dzēsts 23.08.2021.)

6.4.7. Finanšu piedāvājuma veidni jāsagatavo, nosakot, ka Pretendentam finanšu piedāvājumā jāietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas sadalījums pa izmaksu pozīcijām. (grozīts 25.11.2019)

6.4.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nolūkā pārliecināties par šo vadlīniju 6.1.3. un 6.1.4. punktā noteiktā interešu konflikta neesību, pieprasa pretendentam piedāvājumā norādīt visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. (grozīts 26.05.2021.)

6.4.9. Iepirkuma līguma projektā jānorāda informācija par iepirkuma priekšmetu, tā apjomu un kvalitāti, līgumcenas samaksas kārtību, līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus, līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu, līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma. Ja paredzēts slēgt Vispārīgo vienošanos, projektā ietver noteikumus, saskaņā ar kuriem tiks slēgti iepirkuma līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros saskaņā ar šo vadlīniju 7.5.punktu.

6.4.10. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projektā jāparedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6.4.11. (dzēsts 06.04.2022.)

6.4.12. Iepirkuma dokumentos var paredzēt piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.pantā noteikto.

6.4.13. Iepirkuma komisija apstiprina sagatavotos Iepirkuma dokumentus

6.5. Tirgus izpēte pirms iepirkuma izsludināšanas vai uzsākšanas6.5.1. Pirms Iepirkuma izsludināšanas Sabiedrisko pakalpojumu

sniedzējs veic tirgus izpēti un pārliecinās par paredzamās līgumcenas atbilstību tirgus piedāvājumam, kā arī konkurences esamību, ņemot vērā izvirzītās kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasības.

6.5.2. Gadījumos, kad Iepirkums tiek izsludināts, lai iepirktu tādas preces/Būvdarbus/Pakalpojumus un par tādu pašu cenu, kāda iekļauta ES fondu vai citu ārvalstu finanšu resursu finansēta projekta iesniegumā, t.i., ja projekta iesniegumā minētās izdevumu pozīcijas ir tikušas detalizēti atrunātas, nav nepieciešams veikt tirgus izpēti. Minētais nav attiecināms uz gadījumiem, kad Iepirkums tiek veikts ar ievērojamu laika nobīdi no projekta iesnieguma sagatavošanas brīža10, gadījumiem, kad iepirkums tiek veikts tādu preču/Būvdarbu/Pakalpojumu iegādei, kas atšķiras vai nav bijuši skaidri definēti projekta iesniegumā, kā arī gadījumos, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā ir informācija par iepirkuma priekšmeta tirgū pastāvošiem apstākļiem, kas var ietekmēt projekta iesniegumā plānotās cenas.

6.5.3. Tirgus izpētei Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto savu iepriekšējo pieredzi, attiecīgās jomas ekspertu vērtējumu, interneta resursus, Piegādātāju aptaujas u.c. metodes.

6.5.4. Tirgus izpētes rezultātus dokumentē.


10 Lai preventīvi izvairītos no sadārdzinājuma un papildu darbu rašanās riska, šādā gadījumā pirms Iepirkuma veikšanas ir ieteicams pārliecināties par aprēķinu attiecībā uz noteikto paredzamo līgumcenas aktualitāti pret pašreizējo tirgus situāciju.

6.6. Iepirkuma izsludināšana

6.6.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē Paziņojumu par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu11.

6.6.2. Paziņojumā par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, norāda:

6.6.2.1. ziņas par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, pilsētu/novadu, pasta indeksu, valstspiederību, NUTS kodu, kontaktpersonu, tālruņa numuru, faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, vispārējo interneta adresi, pircēja profila adresi);

6.6.2.2. informāciju par to, kur ir pieejami Iepirkuma dokumenti;

6.6.2.3. Iepirkuma identifikācijas numuru;

6.6.2.4. Iepirkuma nosaukumu;

6.6.2.5. norādi par līguma veidu (Piegāde, Pakalpojumi vai Būvdarbi);

6.6.2.6. iepirkuma nomenklatūras (CPV) galveno kodu;

6.6.2.7. piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un vietu; divpakāpju procedūrai – pieteikumu iesniegšanas laiku; (Precizēts 06.09.2022.)

6.6.2.8. informāciju par to, vai Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē ES fondi vai citi ārvalstu finanšu resursi;

6.6.2.9. citu informāciju, ja nepieciešams.


11 Skatīt pārejas noteikumu 2.punktu

6.7. Iepirkuma dokumentu pieejamība

6.7.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, Paziņojumā par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, norādītajā tīmekļvietnē. (precizētas 24.10.2019.)

6.7.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu elektronisku piedāvājumu saņemšanu, var izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto iespēju izsludināt iepirkumu e-konkursu apakšsistēmā, izvēloties iepirkuma veidu “Neregulēts iepirkums” (grozīts 26.05.2021.).

6.7.3. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tos izsūta vai izsniedz Piegādātājiem sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.

6.7.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina Piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar Iepirkuma dokumentiem, sākot no attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīža.

6.7.5. Iepirkuma dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas. Par to Iepirkuma dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

6.8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

6.8.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka tādu pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas, ievērojot iepirkuma priekšmetu, ir pietiekams pieteikumu un piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par 20 dienām, skaitot no nākamās dienas pēc Paziņojuma par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā12.

6.8.2. Divpakāpju iepirkumā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas pēc tam, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu atlasītajiem kandidātiem, nav īsāks par 10 dienām.

(Punkts precizēts 06.09.2022. (precizēta numerācija un secība))


12 Skatīt pārejas noteikumu 2.punktu

6.9. Papildu informācijas sniegšana par Iepirkumu, Iepirkuma dokumentu grozījumi

6.9.1. Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā Iepirkuma dokumentos noteiktajā termiņā ir pieprasījis papildu informāciju par Iepirkumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. (Precizēts 06.09.2022.)

6.9.2. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tas ievieto šo vadlīniju 6.9.1.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, bet nenorāda ieinteresēto piegādātāju, kas uzdevis jautājumu, kā arī nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

6.9.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izdarīt grozījumus Iepirkuma dokumentos, izņemot gadījumu, kad grozītie noteikumi pieļauj būtiski atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli Iepirkumā.

6.9.4. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma dokumentos, tas Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu13 , un nosūta informāciju par grozījumiem visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, ja tādi zināmi. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, tas ievieto Iepirkuma dokumentu grozījumu tekstu tīmekļvietnē, kur ir pieejami Iepirkuma dokumenti. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta Iepirkuma dokumentu grozījumu tekstu ieinteresētajiem piegādātājiem vai ievieto to tīmekļvietnē ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts Paziņojums par grozījumiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

6.9.5. Paziņojumā par grozījumiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, norāda:

6.9.5.1. ziņas par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, pilsētu/novadu, pasta indeksu, valstspiederību, NUTS kodu, kontaktpersonu, tālruņa numuru, faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, vispārējo interneta adresi, pircēja profila adresi);

6.9.5.2. informāciju par to, kur ir pieejami Iepirkuma dokumenti;

6.9.5.3. Iepirkuma identifikācijas numuru;

6.9.5.4. Iepirkuma nosaukumu;

6.9.5.5. norādi par līguma veidu (Piegāde, Pakalpojumi vai Būvdarbi);

6.9.5.6. iepirkuma nomenklatūras (CPV) galveno kodu;

6.9.5.7. informāciju par grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu (pieteikumu vai piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un vietu); (Precizēts 06.09.2022.)

6.9.5.8. citu informāciju, ja nepieciešams. (precizētas 24.10.2019.)

6.9.6. Ja Iepirkuma dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad Paziņojums par grozījumiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā14, nedrīkst būt īsāks par pusi no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

6.9.7. Saziņu ar ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina pa pastu vai elektroniski Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā.


13 Skatīt pārejas noteikumu 2.punktu
14 Skatīt pārejas noteikumu 2.punktu

6.10. Piedāvājumu atvēršana un izvērtēšana

6.10.1. Pieteikumu vai piedāvājumu, kas iesniegts pēc pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikumu vai piedāvājumu atvēršanai, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizskata un atdod atpakaļ iesniedzējam.

6.10.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma dokumentos un Paziņojumā par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, norādītajā vietā un laikā. ​​​Pieteikumu atvēršana notiek slēgtā sēdē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

6.10.3. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu vērtēšanu.

6.10.4. ​​​​​​​Pieteikumu un piedāvājumu vērtēšana veicama Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā.

6.10.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāpieņem Pretendenta iesniegtais Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments15, vērtējot tā saturu tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai apliecinātu saskaņā ar šo vadlīniju noteikumiem izvirzītās kvalifikācijas prasības un izslēgšanas gadījumu neesamību.

6.10.6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums un piedāvājuma nodrošinājums (ja tāds paredzēts) atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

6.10.7. Iepirkuma komisija pārbauda, ​​​​​​​vai Kandidāts vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja Kandidāts vai Pretendents, tā darbinieki vai Kandidāta pieteikumā vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Kandidāta pieteikums vai Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Kandidāta vai Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

6.10.8. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

6.10.9. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas16, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

6.10.10. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

6.10.11. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepiemērot šo vadlīniju 6.6., 6.7., 6.8.,6.9. un 6.10. punkta (izņemot 6.10.7.- 6.10.10.) noteikumus, ja:

    6.10.11.1. līgums ir paredzēts tikai pētniecībai, izmēģinājumiem vai izstrādei bez nolūka gūt peļņu vai segt pētniecības vai izstrādes izmaksas, ievērojot nosacījumu, ka šāds līgums neietekmē brīvu konkurenci attiecībā uz turpmāko līgumu slēgšanu;

    6.10.11.2. būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs, ja iepirkuma mērķis ir radīt vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu vai nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ, vai izņēmuma tiesību (tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību) aizsardzības gadījumā. Šo punktu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var piemērot tikai tad, ja nav citas pamatotas alternatīvas vai aizstājēja un ja konkurences trūkums nav radies Iepirkumam noteikto prasību dēl.

    6.10.11.3. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot visus šajās vadlīnijās paredzētos Iepirkumu veikšanas kārtības noteikumus, lai novērstu ārkārtas situāciju;

    6.10.11.4. līguma priekšmets ir tādu preču piegāde, kuras tiek kotētas un kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pērk preču biržā;

    6.10.11.5. ir iespēja iepirkt preces laikposmā, kas ir īsāks par šajās vadlīnijās noteiktajiem piedāvājumu iesniegšanas termiņiem, par cenām, kas ir ievērojami zemākas par tirgus cenām;

    6.10.11.6. ir iespēja iepirkt preces vai pakalpojumus ar īpaši izdevīgiem noteikumiem no piegādātāja, kurš izbeidz savu saimniecisko darbību, vai no likvidatora, kurš veica piegādātāja likvidācijas procesu, vai no administratora, kurš rīko bankrotējuša piegādātāja mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīko Iepirkumu saskaņā ar šo punktu, tas nepiemēro arī vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto izslēgšanas gadījumu.

6.10.12.​​​​​​​ Pieteikumi un piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšanu.

6.10.13.​​​​​​​ Iepirkuma komisija atlasa Kandidātus un Pretendentus, pārbaudot Kandidātu un Pretendentu un personu, uz kuru iespējām Kandidāti vai Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām Kandidāta vai Pretendenta Kvalifikācijai.

​​​​​​​6.10.14. Kandidāta pieteikums un Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Kandidāts vai Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Kandidāts vai Pretendents balstās:

  6.10.14.1. neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Kandidāts vai Pretendenta dalībai Iepirkumā vai

  6.10.14.2. nav iesniedzis Kandidāts vai Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

  6.10.14.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

6.10.15. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ​​​​​​​ka Kandidāta vai Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Kandidāts vai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

6.10.16. Ja Kandidāts vai Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Kandidāts vai Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

6.10.17. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Kandidāts vai Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina Kandidātam vai Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

6.10.18. Iepirkuma komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskie piedāvājumi vai finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

6.10.19. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai, un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pierādīt preču atbilstību. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi Piegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus, kuru iesniegšana Piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus.

6.10.20. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu, Piegādes vai Pakalpojumu cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.10.21. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem17, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

6.10.22. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajiem cenu vai izmaksu un kvalitātes kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

(Punkts precizēts 06.09.2022. (t.sk. precizēta numerācija un secība))


15 Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu aizpilda Pretendents atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums)
16 Izslēgšanas gadījumu neesamība var tikt pierādīta arī ar izziņām, ko piegādātājs par sevi iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas.
17 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam; 3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

6.11. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošana, iepirkuma pārtraukšana

6.11.1. Pirms iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus (vienā dienā) informē visus Pretendentus.

6.11.2. Paziņojumā Pretendentiem, kuru piedāvājums tika noraidīts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda arī piedāvājuma noraidīšanas iemeslu, savukārt paziņojumā Pretendentiem, kuru piedāvājums bijis atbilstošs, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības.

6.11.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu18 .

6.11.4. Paziņojumā norāda:

    6.11.4.1.ziņas par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, pilsētu/novadu, pasta indeksu, valstspiederību, NUTS kodu, kontaktpersonu, tālruņa numuru, faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, vispārējo interneta adresi, pircēja profila adresi);

    6.11.4.2.Iepirkuma identifikācijas numuru;

    6.11.4.3. Iepirkuma nosaukumu;

    6.11.4.4. norādi par līguma veidu (Piegāde, Pakalpojumi vai Būvdarbi);

    6.11.4.5. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galveno kodu;

    6.11.4.6. līguma slēgšanas datumu;

    6.11.4.7. informāciju par uzvarētāju (nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, valstspiederību);

    6.11.4.8. kopējo līgumcenu, par kuru noslēgts līgums bez PVN;

    6.11.4.9. informāciju par to, vai Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē ES fondi vai citi ārvalstu finanšu resursi;

    6.11.4.10. citu informāciju, ja nepieciešams.

6.11.5. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neatklāj to informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu nodevuši Pretendenti.

6.12. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus Ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas pretendentiem Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicējot Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu19 .

6.13. Iepirkuma pārtraukšanas gadījumā 6.12.punktā minētajā paziņojumā norāda:

    6.13.1. ziņas par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, pilsētu/novadu, pasta indeksu, valstspiederību, NUTS kodu, kontaktpersonu, tālruņa numuru, faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, vispārējo interneta adresi, pircēja profila adresi);

    6.13.2. Iepirkuma identifikācijas numuru;

    6.13.3. Iepirkuma nosaukumu;

    6.13.4. norādi par līguma veidu (Piegāde, Pakalpojumi vai Būvdarbi);

    6.13.5. iepirkuma nomenklatūras (CPV) galveno kodu;

    6.13.6. lēmuma par Iepirkuma pārtraukšanu pieņemšanas datumu;

    6.13.7. informāciju par Iepirkuma pārtraukšanas iemesliem;

    6.13.8. informāciju par to, vai Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē ES fondi vai citi ārvalstu finanšu resursi;

    6.13.1.9. citu informāciju, ja nepieciešams.

6.14. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Iepirkumu var pārtraukt, ja visi iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tādā gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var piemērot sarunu procedūru, nepublicējot dalības uzaicinājumu. (Papildināts 06.09.2022.)


18 Skatīt pārejas noteikumu 2.punktu
19 Skatīt pārejas noteikumu 2.punktu

7.1. Iepirkuma līgumu vai Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz atbilstoši iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projektam Iepirkuma dokumentu pielikumā. Grozījumi iepirkuma līguma vai Vispārīgās vienošanās projektā, tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.

7.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai Vispārīgo vienošanos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc Iepirkumu. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu vai Vispārīgo vienošanos ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atbilstoši šo vadlīniju 6.11. punktam atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem.

7.3. Iepirkuma dokumentēšana un Iepirkuma dokumentu glabāšana

7.3.1. Iepirkuma gaita iepirkuma komisijai jāatspoguļo Iepirkuma ziņojumā, kurā ietver šādu informāciju:

    7.3.1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums;

    7.3.1.2. Iepirkuma nosaukums;

    7.3.1.3. Projekta nosaukums, ja attiecināms, kura ietvaros Iepirkums veikts (iepirkumiem ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros);

    7.3.1.4. Iepirkuma priekšmeta īss raksturojums;

    7.3.1.5. Iesniegto pieteikumu vai piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks;

    7.3.1.6. Iesniegto pieteikumu vai piedāvājumu saraksts, kurā norādīts Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs, piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks, kā arī Kandidāta vai Pretendenta piedāvātā līgumcena;

    7.3.1.7. Ziņas par iepirkuma komisijas sēdēm, norādot iepirkuma komisijas sēdes vietu un laiku, sēdē klātesošo iepirkuma komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, iepirkuma komisijas pieņemtos lēmumus un to pamatojumus (minēto informāciju var neietvert Iepirkuma ziņojumā, ja ziņojumam pievieno iepirkuma komisijas sēžu protokolus, kuros ir ietverta minētā informācija);

    7.3.1.8. Iepirkuma komisijas locekļu individuālie vērtējumi par katru piedāvājumu;

    7.3.1.9. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs;

    7.3.1.10. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums;

    7.3.1.11. Eksperta atzinums, ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai ir pieaicinājis ekspertu.

7.3.2. Nolikumu, Kandidātu pieteikumus un Pretendentu piedāvājumus, Iepirkuma ziņojumus, paziņojumus un citus Iepirkuma dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs glabā ne mazāk kā trīs gadus pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai Iepirkuma pārtraukšanu, kā noteikts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 46.pantā, ja vien finansējuma piešķiršanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(Punkts precizēts 06.09.2022.)

7.4. Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir vērtējis, kā arī personas, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstveida piekrišanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs dot piekrišanu personas, uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā neatbilst attiecīgā iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

7.5. Vispārīgā vienošanās

7.5.1. Lai noslēgtu Vispārīgo vienošanos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievēro šajās vadlīnijās paredzēto Iepirkumu visās stadijās līdz pat līgumu noslēgšanai Vispārīgās vienošanās ietvaros. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka Vispārīgās vienošanās dalībniekus, ņemot vērā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

7.5.2. Slēdzot līgumus vispārīgās Vienošanās ietvaros, puses neveic būtiskus labojumus Vispārīgās vienošanās noteikumos, it sevišķi gadījumos, kad Vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar vienu Piegādātāju.

7.5.3. Ja Vispārīgo vienošanos slēdz ar vienu Piegādātāju, šīs vienošanās ietvaros līgumus slēdz saskaņā ar Vispārīgās vienošanās noteikumiem. Lai noslēgtu šos līgumus, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var konsultēties ar Piegādātāju rakstveidā, ja nepieciešams, pieprasot papildināt piedāvājumu.

7.5.4. Ja Vispārīgā vienošanās ir noslēgta ar vairākiem Piegādātājiem, konkrētos līgumus Vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz, piemērojot Vispārīgās vienošanās noteikumus un atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus. Ja Vispārīgās vienošanās noteikumos nav paredzēti visi nepieciešamie nosacījumi un piedāvājumi jāizvērtē atkārtoti, šos noteikumus papildina, pamatojoties uz tiem pašiem (ja nepieciešams, sīkāk regulētiem) noteikumiem vai arī citiem noteikumiem atbilstoši Vispārīgās vienošanās specifikācijām saskaņā ar šādu procedūru:

    7.5.4.1. lai noslēgtu konkrēto līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstveidā konsultējas ar piegādātājiem, kas spēj izpildīt šo līgumu;

    7.5.4.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka termiņu, kas ir pietiekams attiecīgā piedāvājuma iesniegšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā līguma priekšmeta sarežģītība un nepieciešamais laiks piedāvājumu sagatavošanai;

    7.5.4.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu rakstveidā, un tā saturs paliek konfidenciāls līdz iesniegšanai noteiktā termiņa beigām;

    7.5.4.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konkrēto līgumu slēdz ar to Pretendentu, kurš ir iesniedzis atbilstošāko piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājuma izvēles kritēriju, kas noteikts Vispārīgās vienošanās specifikācijās.

8.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs grozījumus iepirkuma līgumā vai Vispārīgās vienošanās tekstā veic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī šo vadlīniju 6.4.10.punkta regulējumam.

1. Šīs vadlīnijas stājas spēkā 2019.gada 7.maijā un ir piemērojamas attiecībā uz Iepirkumiem, kas tiek uzsākti ar 2019.gada 7.maiju.

2. Līdz 2019.gada 6.novembrim šo vadlīniju 6.6.1., 6.8.1., 6.9.4., 6.9.6., 6.11.3. un 6.12.punktā minētos paziņojumus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepublicēt Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, ja tas publicē tos savā vai attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē.

3. Ja Iepirkums uzsākts saskaņā ar 2017.gada 8.maija “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, tas ir pabeidzamas saskaņā ar attiecīgajās vadlīnijās noteikto regulējumu.

4. Ja Iepirkums uzsākts saskaņā ar 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, tas ir pabeidzams saskaņā ar attiecīgajās vadlīnijās noteikto regulējumu un pienākums uzrādīt apakšuzņēmējus 6.4.8. punkta kārtībā stājas spēkā attiecībā uz iepirkumiem, kas uzsākti ar 01.06.2021.

 

5. Ja Iepirkums uzsākts saskaņā ar 2021.gada 26. maija “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, tas ir pabeidzamas saskaņā ar attiecīgajās vadlīnijās noteikto regulējumu.