Autotransporta darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika (kalkulators)

Publisko iepirkumu likuma (PIL) 54.pants un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 21.pants paredz nosacījumu iepirkumu veicējiem piemērot īpašus noteikumus iepirkumiem autotransporta jomā.

Auto kalkulators

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulators
Skatīt vairāk

Autotransporta līdzekļiem, kam nepiemēro “tīrā” transporta prasības, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju un vērtējot iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāņem vērā autotransporta līdzekļu ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi un šai nolūkā jāizvērtē vismaz enerģijas patēriņš un oglekļa dioksīda (CO2) un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu (NOX), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) – emisiju apjoms.

  •  Ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, tad pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tehniskajā specifikācijā norāda maksimāli pieļaujamo autotransporta enerģijas patēriņa, kā arī oglekļa dioksīda (CO2) un piesārņotāju emisiju (NOX, NMHC un PM) apjomu, ko piegādātāju piedāvātais transporta līdzeklis nedrīkst pārsniegt.
  • Ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var:

- iekļaut enerģija patēriņa, oglekļa dioksīda un piesārņotāju emisiju apjomus vērtēšanas kritērijos un paredzēt augstāku vērtējumu piedāvājumiem ar zemākiem enerģijas patēriņa un emisiju rādītājiem. Tehniskajā specifikācijā var papildus noteikt maksimāli pieļaujamo enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda un piesārņotāju emisiju apjomu un paredzēt izdevīguma punktu piešķiršanu tikai tādiem piedāvājumiem, kuros attiecīgie rādītāji ir zemāki par tehniskajā specifikācijā norādīto maksimālo līmeni;

- vai saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijos kā vienu no kritērijiem iekļaut transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas kopējās izmaksas (vismaz 10 – 15%), kas aprēķinātas saskaņā ar 2017.gada 28.februārī izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.106 “Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku”. 

Noteikumi nosaka transportlīdzekļu kategorijas, uz kurām iepirkumos attiecināmas PIL 54.panta otro daļu un SPSIL likuma 21.panta otro daļu minētās prasības, kā arī šo transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku.

  • Lai atvieglotu pasūtītājiem aprēķinu veikšanu, ir izstrādāts auto kalkulators

Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcija Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība", kas attiecas uz ministrijām, citām centrālām valsts iestādēm un to padotībā esošām iestādēm, kuras nomā vai iegādājas vieglos automobiļus savu funkciju nodrošināšanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociāciju 2012.gada 29.martā organizēja semināru “Automašīnu iepirkumi - problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”.

Seminārā uzstājās gan auto nozares pārstāvji, gan pasūtītāji, gan arī Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji. Semināra mērķis veicināt izpratni par Automašīnu iepirkumiem, kā arī, kopīgi izanalizējot esošās problēmas, meklēt risinājumus un sniegt ieteikumus.