Aktualizēts: 30.11.2021.

"Tīrā" autotransporta iepirkumi

Regulējums un tā mērķis

Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir apņēmusies ieviest ilgtspējīgu, konkurētspējīgu, drošu un dekarbonizētu energosistēmu. Viens no veidiem ir transporta nozares dekarbonizācija, panākot siltumnīcefekta gāzu emisiju un gaisa piesārņotāju emisiju no transportlīdzekļiem samazinājumu un virzoties uz mazemisiju mobilitāti. Gaisa piesārņotāju emisijas samazinājumu no transportlīdzekļiem var sasniegt ar dažādām politikas iniciatīvām, tostarp ar pasākumiem, kas atbalsta pāreju uz sabiedrisko transportu, un publiskā iepirkuma izmantošanu “tīro” transportlīdzekļu veicināšanai.

Jau 2009. gadā ar Direktīvu 2009/33/EK[i] tika papildināti Eiropas Savienības horizontālie publiskā iepirkuma tiesību akti, pievienojot ilgtspējības kritēriju, tādējādi cenšoties stimulēt tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu tirgu. 2019. gadā ar Direktīvu 2019/1161[ii] ir atjaunots sasniedzamais mērķis Eiropas Savienībai kopumā un katrai dalībvalstij noteikti mērķrādītāji, iepērkot “tīru” un energoefektīvu autotransportu. Direktīvas mērķis ir stimulēt "tīro" un energoefektīvo transportlīdzekļu tirgu un palielināt transporta nozares ieguldījumu Eiropas Savienības vides, klimata un enerģētikas politikā.

Direktīvas 2019/1161 prasības dalībvalstīm nacionālajos normatīvajos aktos bija jāpārņem līdz 2021. gada 2. augustam, kad sākās pirmais pārskata periods, kurš noslēgsies 2025. gada 31. decembrī un kurā jāsasniedz noteiktais iepirkto “tīro” transportlīdzekļu īpatsvars.

Pārņemot Direktīvas 2019/1161 prasības, ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzēta jauna kārtība autotransporta iepirkumu jomā. Vienlaikus vairs nebūs piemērojami Ministru kabineta noteikumi Nr. 106[iii].

Jaunās prasības attiecināmas uz iepirkumiem, kurus uzsāk (izsludina), sākot ar 2021. gada 2. augustu.

Jāņem vērā, ka Publisko iepirkumu likuma 54. panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 21. panta pirmā daļa attiecas uz jebkuru M un N kategorijas transportlīdzekļu iepirkumu, kas tiek veikts saskaņā ar attiecīgo likumu regulējumu, proti, katrā M un N kategorijas transportlīdzekļu iepirkumā pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un šajā nolūkā izvērtē vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju skaitu, pašam pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nosakot to tehniskajā specifikācijā vai saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijos. Taču uz noteiktu apjomu iepērkamo transportlīdzekļu papildus ir attiecināmas “tīro” transportlīdzekļu prasības.

Latvijai sasniedzamais “tīro” transportlīdzekļu iepirkuma mērķis:

Sasniedzamie mērķrādītāji noteikti atsevišķi diviem pārskata periodiem un atkarībā no iepērkamo transportlīdzekļu kategorijas (to grupas):

 

Prasības attiecas uz iepirkumiem (iepirkuma procedūrām un arī iepirkumiem Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā) par:

 • autotransporta iegādi,
 • nomu,
 • noteiktiem pakalpojumiem* – ja Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā veikta pakalpojumu iepirkuma līgumcena sasniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežvērtību un iepirkuma priekšmetam piemēro šādus CPV kodus:
  • Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi (60112000-6);
  • Īpaša nolūka pasažieru autopārvadājumu pakalpojumi (60130000-8);
  • Neregulāri pasažieru pārvadājumi (60140000-1);
  • Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi (90511000-2);
  • Pasta transports (60160000-7);
  • Paku pārvadāšanas pakalpojumi (60161000-4);
  • Pasta piegādes pakalpojumi (64121100-1);
  • Paku piegādes pakalpojumi (64121200-2).

Jāņem vērā, ka šiem uz pakalpojumiem attiecināmas vienīgi “tīrā” autotransporta prasības, bet nav jāņem vērā Publisko iepirkumu likuma 54. panta pirmās daļas un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 21. panta pirmās daļas prasības.

Vienlaikus atbilstību “tīrā” transportlīdzekļa kritērijiem var nodrošināt un attiecīgos transportlīdzekļus ņemt vērā mērķrādītāju izpildē, ja tiek veikta esošu transportlīdzekļu pārbūve jeb modernizācija, lai tie atbilstu “tīra” transportlīdzekļa kritērijiem.


[i] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/33/Ek (2009. gada 23. aprīlis) par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu
[ii] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu
[iii] Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 106 "Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku".

Eiropas Komisijas noteiktais sasniedzamais mērķis lielas noslodzes M₃ kategorijas transportlīdzekļu iegādē attiecas tikai uz I un A klases transportlīdzekļiem:

Autoubuss pasažieru pārvadāšanai

I klase – pārsniedz 22 pasažierus, neskaitot vadītāju, ir konstruēts ar stāvvietām, lai nodrošinātu biežu pasažieru kustību (piemēram, pilsētas sabiedriskais transports)

Autoubuss pasažieru pārvadāšanai

A klase – nepārsniedz 22 pasažierus, neskaitot vadītāju, paredzēts stāvošu pasažieru pārvadāšanai, ir sēdvietas un arī stāvvietas.[i]

 

Saskaņā ar pieeju, kas ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 661/2009[ii] un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumos Nr. 107, M3 kategorijas transportlīdzekļi ar pasažieru stāvvietām, kas dara iespējamu biežu pasažieru kustību, ir uzskatāmi par pilsētas autobusiem, savukārt M3 kategorijas transportlīdzekļi, kur pasažieru stāvvietu gandrīz nav vai nav nemaz, ir uzskatāmi par tālsatiksmes autobusiem. Uz tālsatiksmes autobusiem, ņemot vērā tirgus attīstības līmeni un ekspluatācijas prasības, “tīrā ” transportlīdzekļa prasības nav attiecināmas.

N kategorijas transporlīdzekļu uzskaitījums

[i] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
[ii] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 ( 2009. gada 13. jūlijs ) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

Izņēmumi ir transportlīdzekļi, kuriem ir specifiskas īpašības, kas saistītas ar to ekspluatācijas prasībām:

 • lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļi,[i]
 • divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļi un kvadricikli,[ii]
 • kāpurķēžu transportlīdzekļi ,
 • transportlīdzekļi, kas ir konstruēti un izgatavoti vai pielāgoti vienīgi bruņoto spēku vajadzībām,
 • transportlīdzekļi, kas ir konstruēti un izgatavoti lietojumam galvenokārt būvlaukumos vai karjeros, ostās vai lidostās,
 • transportlīdzekļi, kas ir konstruēti un izgatavoti vai pielāgoti civilās aizsardzības dienestu, ugunsdzēsības dienestu un sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestu vajadzībām,
 • jebkurš pašgājējs transportlīdzeklis, kas ir īpaši konstruēts un izgatavots, lai veiktu darbu, un kas tā konstrukcijas īpatnību dēļ nav piemērots pasažieru vai kravu pārvadāšanai, un kas nav mehānisms, kurš ir uzmontēts uz mehāniskā transportlīdzekļa šasijas,
 • bruņotie transportlīdzekļi,
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi,
 • katafalkautomobiļi,
 • ratiņkrēsliem piekļūstamie transportlīdzekļi;
 • autoceltņi.

 

[i] definēti Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību
[ii] definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 168/2013 ( 2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

Katrai transportlīdzekļu kategorijai (kategoriju grupai) konkrētā pārskata periodā ir noteiktas atšķirīgas pazīmes, lai attiecīgās kategorijas (kategoriju grupas) transportlīdzekli atzītu par “tīru”.

“Tīrs” M₁, M₂ vai N₁ kategorijas transportlīdzeklis atbilst prasībām:

Līdz 2025. gada 31. decembrim No 2026. gada 1. janvāra
CO g/km Gaisa piesārņotāju RDE* kā procentuālā daļa no emisiju robežvērtībām** CO g/km Gaisa piesārņotāju RDE* kā procentuālā daļa no emisiju robežvērtībām**
50 80 % 0 Nepiemēro

*RDE – Deklarētās maksimālās emisijas reālos braukšanas apstākļos, kas izteiktas kā daļiņu skaits (PN) #/km un slāpekļa oksīdi (NOₓ) mg/km. RDE vērtību norāda automobiļa atbilstības sertifikāta 48.2. punktā[i], ko nosaka individuāli katram automobilim pēc tam, kad tas ir saražots.

**Emisiju robežvērtības[ii] noteiktas Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā vai turpmākos to aizstājošos aktos.
[i] atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (*) IX pielikumam
[ii] Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikums

“Tīrs” un bezemisiju lielas noslodzes N₂, N₃ vai M₃ kategorijas transportlīdzeklis atbilst prasībām:

“Tīrs” lielas noslodzes transportlīdzeklis ir N₂, N₃ vai M₃ kategorijas elektrotransportlīdzeklis vai transportlīdzeklis, kas darbināms ar:

 • alternatīvām degvielām, izņemot degvielas, kuras neatbilst zemam netiešās zemes izmantošanas maiņas riskam atbilstoši normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību;
 • šķidrajām biodegvielām, sintētiskām vai parafinizētām degvielām, minētās degvielas netiek jauktas ar tradicionālajām fosilajām degvielām.

Lielas noslodzes bezemisiju transportlīdzeklis – “tīrs” N₂,N₃ vai M₃ kategorijas elektrotransportlīdzeklis vai transportlīdzeklis, kas darbināms ar

 • alternatīvām degvielām, izņemot, kas neatbilst zemam netiešās zemes izmantošanas maiņas riskam, bez iekšdedzes motora;
 • ar tādu iekšdedzes motoru, kur:
 • emisijas ir mazāk nekā 1 g CO2/kWh, mērot saskaņā ar regulu Nr. 595/2009[iii];
 • emisijas ir mazāk nekā 1 g CO2/km, mērot saskaņā ar regulu Nr. 715/2007[iv].

“Alternatīvās degvielas”[v] ir degvielas vai enerģijas avoti, ar kuriem vismaz daļēji aizvieto fosilās naftas avotus transportlīdzekļu apgādē ar enerģiju un kuriem ir potenciāls veicināt transporta dekarbonizāciju un uzlabot transporta nozares ekoloģiskos rādītājus. Tās ir:

 • elektrība,
 • ūdeņradis,
 • biodegvielas[vi] – šķidrā vai gāzveida degviela, ko izmanto transportā un iegūst no biomasas),
 • sintētiskās un parafīna degvielas,
 • dabasgāze, tostarp biometānu, gāzveida agregātstāvoklī (saspiestā dabasgāze (CNG)) un šķidrā agregātstāvoklī (sašķidrinātā dabasgāze (LNG))
 • sašķidrinātā naftas gāze (LPG);
 • un “elektrotransportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kurš aprīkots ar spēka piedziņu, kas ietver vismaz vienu neperiferālu elektrisku mehānismu kā enerģijas pārveidotāju ar elektrisku uzlādējamu enerģijas uzkrāšanas sistēmu, kuru iespējams uzlādēt ārēji.

[i] atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (*) IX pielikumam
[ii] Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikums
[iii] Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija regulu Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu
[iv] Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai
[v] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/94/ES izpratnē (pārņemta ar Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.-2020. gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.202. Definīcija “alternatīvā degviela” ir ietverta likumprojektā "Transporta enerģijas likums")
[vi] definēts Direktīvas 2009/28/EK 2. panta i) punktā

M un N kategorijas transportlīdzekļu iepirkumos pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un šai nolūkā izvērtē vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda (CO₂) un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu (NOₓ,), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu emisiju skaitu. Vienlaikus ir jānodrošina noteiktā “tīro” transportlīdzekļu īpatsvara iegāde, lai kopā sasniegtu Latvijai noteiktos mērķrādītājus.

Lai nodrošinātu valstij noteiktā mērķa sasniegšanu, ir paredzēts, ka publiskajos iepirkumos pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem katrā iepirkumā jāiegādājas noteikts procents “tīro” transportlīdzekļu. Minētais attiecas gan uz iepirkumiem savām, gan padotības iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām, gan centralizētajiem un kopīgiem iepirkumiem.

Ņemot vērā, ka atsevišķos segmentos “tīro” transportlīdzekļu tirgus vēl nav pietiekami attīstīts un noteiktu vajadzību nodrošināšanai var būt nepieciešams iegādāties transportlīdzekļus, kas neatbilst “tīrā” transportlīdzekļa pazīmēm, ieteicams rīkot centralizētus vai kopīgus iepirkumus, vienā iepirkumā apvienojot lielāku transportlīdzekļu skaitu, tādējādi rodot iespēju iegādāties nepieciešamo transportlīdzekļu, kas neatbilst “tīrā” transportlīdzekļa pazīmēm, skaitu, gan arī izpildot prasību par iegādājamo “tīro” transportlīdzekļu īpatsvaru (sk. piemērus skaidrojuma beigās). Vienlaikus Publisko iepirkumu likumā ir paredzēta arī iespēja resora ietvaros vienoties par to, ka kāds pasūtītājs iegādājas lielāku skaitu “tīro” transportlīdzekļu, lai kāds cits pasūtītājs varētu iegādāties sev nepieciešamos transportlīdzekļus, kas neatbilst “tīrā” transportlīdzekļa pazīmēm, vienlaikus nodrošinot, ka resora ietvaros tiek iegādāts kopējais “tīro” transportlīdzekļu īpatsvars.

Plānojot iepirkumus un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam nosakot paredzamo līgumcenu, ir jāapvieno un paredzamās līgumcenas noteikšanas nolūkā kopā jāskaita vismaz šādu kategoriju grupu transportlīdzekļu izmaksas, ievērojot to izmantošanas mērķi un piegādātāju loku:

 • M₁, M₂ un N₁ kategorijas transportlīdzekļu izmaksas,
 • N₂ un N₃ kategorijas transportlīdzekļu izmaksas,
 • M₃ kategorijas transportlīdzekļu izmaksas.

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ir pieejams detalizētāks skaidrojums “Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru”[i].

Ar regulējumu ir noteikts sasniedzamais mērķis attiecībā uz “tīro” transportlīdzekļu īpatsvaru, iepērkot attiecīgos M un N kategoriju transportlīdzekļus, kā arī noteiktos pakalpojumus. Regulējums nenosaka konkrētu veidu, kā mērķis sasniedzams. Attiecīgi, lai nodrošinātu, ka tiek iepirkts noteikts apjoms “tīro” transportlīdzekļu, pasūtītājs var izvirzīt konkrētas minimālās prasības tehniskajās specifikācijās, tāpat tas var piemērot saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijus un vērtēt attiecīgos parametrus, kas raksturo “tīru” transportlīdzekli. Tomēr tikai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju izvirzīšana vienmēr var nenodrošināt, ka tiek piedāvāts transportlīdzeklis, kas atbilst “tīra” transportlīdzekļa pazīmēm.

Iepirkumu uzraudzības birojs, ņemot vērā tirgus attīstības stadiju, proti, to, ka ne visos segmentos ir pieejams “tīro” transportlīdzekļu piedāvājums un pastāv pietiekama konkurence, kā arī “tīro” transportlīdzekļu iegādes cena ir salīdzinoši augsta, piedāvā izmantot šādu pieeju:

 • apzināt kopējo attiecīgajā kategoriju grupā iepērkamo transportlīdzekļu skaitu;
 • apzināt un izvērtēt tirgus situāciju, noskaidrojot, attiecībā uz kuriem nepieciešamajiem transportlīdzekļiem var un uz kuriem nevar attiecināt “tīro” transportlīdzekļu prasības, ievērojot pasūtītāja vajadzības un tirgus situāciju;
 • aprēķināt iepērkamo “tīro” transportlīdzekļu skaitu, nodrošinot, ka tiek paredzēts iepirkt noteikto īpatsvaru “tīro” transportlīdzekļu;
 • “tīro” transportlīdzekļu iegādi izdalīt atsevišķā iepirkuma daļā, vienlaikus paredzot, ka gadījumā, ja “tīrie” transportlīdzekļi netiek iepirkti (piemēram, netiek saņemts piedāvājums), tad netiek iepirkti arī pārējie transportlīdzekļi pārējās iepirkuma daļās;
 • attiecībā uz iepirkuma daļu, kurā paredzēts iegādāties “tīros” transportlīdzekļus, tehniskajās specifikācijās noteikt minimālās prasības, kas raksturo “tīro” transportlīdzekli (sk. tālāk skaidrojumā par pazīmēm, kurām jāatbilst “tīram” transportlīdzeklim).
 • attiecībā uz iepirkuma daļu, kurā paredzēts iegādāties pārējos transportlīdzekļus:
 • ja piedāvājuma izvēlei piemēro tikai cenu, tad tehniskajā specifikācijā norāda maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda (CO₂) un piesārņotāju emisiju (NOₓ, NMHC un cieto daļiņu emisiju) skaitu, ko piegādātāju piedāvātais transportlīdzeklis nedrīkst pārsniegt;
 • ja piedāvājuma izvēlei ņem vērā cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus, tad var iekļaut enerģijas patēriņu, oglekļa dioksīda (CO₂) un piesārņotāju emisiju (NOₓ, NMHC un cieto daļiņu emisiju) skaitu vērtēšanas kritērijos un paredzēt augstāku vērtējumu piedāvājumiem ar zemākiem enerģijas patēriņa un emisiju rādītājiem. Tāpat saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā, pasūtītājs izdevīgākā piedāvājuma izvēlei var piemērot izmaksas, ko aprēķina izmantojot Autotransporta darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku (kalkulatoru)[ii]. Tehniskajā specifikācijā var papildus noteikt maksimāli pieļaujamo enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda un piesārņotāju emisiju skaitu un paredzēt izdevīguma punktu piešķiršanu tikai tādiem piedāvājumiem, kuros attiecīgie rādītāji ir zemāki par tehniskajā specifikācijā norādīto līmeni.
 • “Tīram” transportlīdzeklim tehniskajā specifikācijā kā minimālās atbilstības prasības nosaka:   
 • M₁, M₂ vai N₁ kategorijas transportlīdzekļiem:
  • CO₂ izmešu rādītājam, kas nedrīkst pārsniegt 50 g/km visiem transportlīdzekļiem “kombinēto” CO2 rādītāju un ārēji lādējamiem hibrīdiem –“svērto kombinēto” CO2 rādītāju un 
  • piesārņotāju emisijas (PN un NOₓ) reālos braukšanas apstākļos ir mazākas par 80 % no piemērojamajām emisiju robežvērtībām, kas noteiktas regulas Nr. 715/2007 I pielikumā (skatīt zemāk tabulu). Atbilstību pārbauda pēc RDE vērtības, ko norāda automobiļa atbilstības sertifikāta 48.2. punktā[iii]. Jāņem vērā, ka piemērojamās robežvērtības atšķiras dzirksteļaizdedzes un kompresijas dzinēju gadījumā, attiecīgi, ja pasūtītājs nenosaka izmantojamās fosilās degvielas veidu (benzīns vai dīzeļdegviela), tehniskajās specifikācijās norādāmas robežvērtības abu dzinēja veidu gadījumā.

Regulā Nr. 715/2007 noteiktās piemērojamās EURO VI robežvērtības

Kateg.

Klase

Atskaites masa

Slāpekļa oksīdu masa (NO) (mg/km)

Cieto daļiņu skaits (PN) (#/km)

Benzīns

Dīzelis

Dīzelis/ Benzīns

Norma

80%

Norma

80%

Norma

80%

M

 

Visas

60

48

80

64

6.0x10¹¹

4.8x10¹¹

N

I

RM≤1305

60

48

80

64

6.0x10¹¹

4.8x10¹¹

II

1305<RM≤1760

75

60

80

64

6.0x10¹¹

4,8x10¹¹

III

1760<RM

82

65,6

125

100

6.0x10¹¹

4.8x10¹¹

 

 • N₂, N₃ vai M₃ kategorijas transportlīdzeklim, kas darbināms ar: 
  • alternatīvām degvielām, izņemot degvielas, kuras neatbilst zemam netiešās zemes izmantošanas maiņas riskam atbilstoši normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību vai
  • šķidrajām biodegvielām, sintētiskām vai parafinizētām degvielām, minētās degvielas netiek jauktas ar tradicionālajām fosilajām degvielām;
 • iegādājoties M₃ kategorijas transportlīdzekļus, 50% no “tīrajiem” ir jābūt bezemisiju transportlīdzekļiem, kas ir “tīrs” elektrotransportlīdzeklis vai transportlīdzeklis, kas darbināms ar
  • ar tādu iekšdedzes motoru, kur:
   • emisijas ir mazāk nekā 1 g CO2/kWh, mērot saskaņā ar regulu Nr. 595/2009[iv];
   • emisijas ir mazāk nekā 1 g CO2/km, mērot saskaņā ar regulu Nr. 715/2007[v].

Faktu, vai ka transportlīdzeklis ir “tīrs” var apliecināt tikai ar atbilstības sertifikātu (tajā norādītajiem attiecīgajiem parametriem), ko izsniedz katram transportlīdzeklim atsevišķi pēc tam, kad tas saražots. Attiecīgi šāda sertifikāta iesniegšana piedāvājumā var būt neiespējama, taču iepirkuma dokumentācijā pasūtītājs var prasīt apliecinājumu, ka pretendents līguma izpildē piegādās “tīru” transportlīdzekli, un sankcijas, ja automobilis neatbildīs prasībām.


[i] https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-paredzamas-ligumcenas-noteiksanas-pamatprincipi
[ii] https://www.iub.gov.lv/lv/autotransporta-darbmuza-ekspluatacijas-izmaksu-metodika
[iii] atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (*) IX pielikumam (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32018R0858)
[iv] Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija regulu Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu
[v] Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, pasūtītājs arī Publikāciju vadības sistēmā norāda, cik “tīrie” vai lielas noslodzes bezemisiju transportlīdzekļi iegādāti, to norādot:

1) Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu V. 1. sadaļā;

2) Paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu V. 1. sadaļā;

3) Paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi) V. 1. sadaļā.

Paziņojumā norāda kopējo attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu skaitu un “tīro” un bezemisiju transportlīdzekļu skaitu.

Ja pasūtītājs pārbūvē (modernizē) esošu transportlīdzekli un pārbūves rezultātā transportlīdzeklis atbilst “tīra” transportlīdzekļa pazīmēm, pasūtītājs ir tiesīgs to pieskaitīt iepirktajiem “tīrajiem” transportlīdzekļiem un ņemt vērā mērķrādītāju izpildes aprēķinā. Par šādām pārbūvēm informāciju nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma dalībvalsts sniedz informāciju par valstij izvirzītā mērķa sasniegšanu “tīrā” autotransporta iepirkumos. Atskaitīšanās notiks katra perioda beigās un starp periodiem, informējot par sasniegto progresu. Pirmoreiz informācija jāsniedz Eiropas Komisijai jau līdz 2022. gada 2. augustam.

Atskaitei mērķrādījumus izgūs no rezultātu paziņojumiem Publikāciju vadības sistēmā un attiecīgi – Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī par iegādātā autotransporta apjomu. Ir svarīgi, lai pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji norādītu korektus un precīzus datus par iegādāto autotransportu (gan kopējo skaitu, gan “tīro” transportlīdzekļu skaitu). Ja Latvijai noteiktie mērķrādītāji nebūs sasniegti, tiks vērtēts arī katra pasūtītāja un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ieguldījums, sniedzot informāciju Ministru kabinetam, par iespējamiem papildu pasākumiem mērķrādītāju sasniegšanas nodrošināšanai.

Zemas noslodzes M₁, M₂ vai N₁ kategorijas autotransporta iepirkumi

Ja pasūtītājs plāno iegādāties tikai 1 vieglo transportlīdzekli, tad tam jābūt “tīram”.

Ja pasūtītājs plāno iegādāties 2 vieglos transportlīdzekļus, tad vienam no tiem jābūt “tīram”.

Ja pasūtītājam un tā padotības iestādēm 3 gadu laikā kopā nepieciešami 12 vieglie transportlīdzekļi, no tiem 3 transportlīdzekļi (22%) jāiegādājas “tīri”. Ja pasūtītājs iegādājas šo transportlīdzekļu skaitu 3 gados, arī “tīro” transportlīdzekļu skaitu viena iepirkuma ietvaros var sadalīt pa 3 gadiem.

Ja pašvaldībai nepieciešamas 3 automašīnas administrācijas vajadzībām un 3 mikroautobusi pašdarbības kolektīvu vajadzībām, tā kā visi nepieciešamie transportlīdzekļi ir ieskaitāmi vienā kategoriju grupā – pasažieru transportlīdzekļi ir M₁ klase, savukārt mikroautobusi ir M₂ klase, kopējo iepirkuma līgumcenu nosaka visiem transportlīdzekļiem kopā, no kā aprēķina 22%. No 6 transportlīdzekļiem “tīriem” jābūt vismaz 2.

Centralizēts/ kopīgs iepirkums

Centralizēta / kopīga iepirkuma gadījumā pasūtītāji / sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var vienoties, kurš no tiem un kādas kategorijas “tīros” transportlīdzekļus iegādājas.

Piemērā, ja katram pasūtītājam, atsevišķi rīkojot iepirkumu, jāiegādājas viens “tīrais” transportlīdzeklis, tad kopīgā iepirkumā, skaitot kopā nepieciešamo tranportlīdzekļu skaitu un aprēķinot no tā nepieciešamo procentuālo lielumu, kāds no pasūtītājiem var neiepirkt nevienu tīru transportlīdzekli.

Augstas noslodzes N₂, N₃ un M₃ kategorijas autotransporta iepirkumi

Piemērs N₂ vai N₃ kategorijas autotransporta iepirkumam:

Centralizēts iepirkums smagā komerctransporta iepirkumam – nepieciešamo “tīro” transportlīdzekļu skaitu nosaka no kopējā transportlīdzekļu skaita. Līdz ar to pat tikai vienam pasūtītājam iegādājoties “tīrus” transportlīdzekļus, ir izpildīts mērķis 8 % tīru transportlīdzekļu katrā iepirkumā!

Piemērs M₃ kategorijas autotransporta iepirkumam

Pērkot, nomājot vai īrējot I un/vai A klases M₃ kategorijas transportlīdzekli, jāievēro, ka no iepērkamajiem transportlīdzekļiem 35% ir jābūt “tīriem”, savukārt no tiem 50% jābūt bezemisiju*.

*Minimālo iepērkamo bezemisiju transportlīdzekļu skaitu aprēķina no minimālā sasniedzamā tīro transportlīdzekļu mērķrādītāja – no 35%.