Lai pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai finansējuma saņēmējs varētu publicēt publisko iepirkumu paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, ir jāreģistrējas darbam Publikāciju vadības sistēmā. Pēc pieteikuma aizpildīšanas (iestādēm, finansējuma saņēmējiem) lietotājs norādītajā elektroniskā pasta kastītē saņems autentifikācijas rīkus, lai autorizētos Publikāciju vadības sistēmā un sagatavotu publisko iepirkumu paziņojumus.

Publisko iepirkumu likuma 9. pantam atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, un publiskiem būvdarbu līgumiem – vienāda ar 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro:

 • paziņojums par plānoto līgumu;
 • informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.
 1. Pasūtītājs sagatavo paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā.
 2. Pirms paziņojuma apstiprināšanas pasūtītājs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu.
 3. Pēc paziņojumu apstiprināšanas tie tiek publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc sliekšņa”, „Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā”).

Publisko iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda vai lielāka par 42 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 170 000 euro:

 • iepriekšējais informatīvais paziņojums;
 • paziņojums par apspriedi;
 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;
 • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – iepriekšējais informatīvais paziņojums;
 • paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu;
 • paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot metu konkursu, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, publicējot:

 • paziņojumu par metu konkursu;
 • paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.
 1. Pasūtītājs sagatavo paziņojumu Publikāciju vadības sistēmā vai nosūta paziņojuma sagatavi uz Publikāciju vadības sistēmu no Elektronisko iepirkumu sistēmas.
 2. Pirms paziņojuma apstiprināšanas pasūtītājs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu.
 3. Pēc paziņojuma apstiprināšanas pasūtītājs to iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
 4. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām.
 5. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu pasūtītājam, papildus uz pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem.
 6. Kad pasūtītājs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savā tīmekļvietnē sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc pazīmes”, „Publiskie iepirkumi”), ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.
 7. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka vai Publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkuma gadījumā 750 000 euro vai lielāka, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 8. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu.
 9. Publisko iepirkumu paziņojumus nosaka Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 103 „Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”.
 10. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Publisko iepirkumu likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Privātuma aizsardzības politikā.
 11. Papildu informācija saistībā ar paziņojumiem un Publikāciju vadības sistēmu pieejama šeit un biežāko jautājumu sadaļā.
 12. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācības, kas pieejamas Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: darbdienās zvanot uz vienoto tālr. +37122416641 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi (paredzamā līgumcena piegādes un pakalpojumu līgumiem, metu konkursiem ir vienāda vai lielāka par 428 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 5 350 000 euro, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkuma gadījumā 1 000 000 euro vai lielāka):

 • periodisks informatīvs paziņojums;
 • paziņojums par apspriedi;
 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;
 • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 • paziņojums par metu konkursu;
 • paziņojums par metu konkursa rezultātiem
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par kvalifikācijas sistēmu;
 • paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par kvalifikācijas sistēmu;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – periodisks informatīvs paziņojums.
 1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu Publikāciju vadības sistēmā vai nosūta paziņojuma sagatavi uz Publikāciju vadības sistēmu no Elektronisko iepirkumu sistēmas.
 2. Pirms paziņojuma apstiprināšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu.
 3. Pēc paziņojuma apstiprināšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
 4. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām.
 5. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, papildus uz norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem.
 6. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 7. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu.
 8. Paziņojumi tiek publicēti tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc pazīmes”, „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi”).
 9. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumus nosaka Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 182 „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”.
 10. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Privātuma aizsardzības politikā.
 11. Papildu informācija saistībā ar paziņojumiem un Publikāciju vadības sistēmu pieejama šeit un biežāko jautājumu sadaļā.
 12. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācības, kas pieejamas Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: darbdienās zvanot uz vienoto tālr. +37122416641 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, kuriem nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, bet piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka, un būvdarbu līgumiem 170 000 euro vai lielāka:

 • paziņojums par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu;
 • paziņojums par grozījumiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu;
 • paziņojums par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
 1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā.
 2. Pirms paziņojuma apstiprināšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu.
 3. Aizpildot paziņojumus par iepirkumiem, kuriem nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iekšējo kārtību), pēc apstiprināšanas tie tiek publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc pazīmes”, „SPS paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu”).
 4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumus nosaka Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
 5. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Privātuma aizsardzības politikā.
 6. Papildu informācija saistībā ar paziņojumiem un Publikāciju vadības sistēmu pieejama šeit un biežāko jautājumu sadaļā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācības, kas pieejamas Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: darbdienās zvanot uz vienoto tālr. +37122416641 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja minēto likumu piemēro pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, un piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 170 000 euro vai lielāka, vai pasūtītājs, kas ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekts, un piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka par 428 000 euro, un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka par 5 350 000 euro:

 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;
 • paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja iepirkuma līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka (428 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem un 5 350 000 euro būvdarbu līgumiem):

 • iepriekšējais informatīvais paziņojums.
 1. Pasūtītājs sagatavo paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā.
 2. Ja pasūtītājs jau ir reģistrējies Publikāciju vadības sistēmā kā Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma subjekts, iestādes administratora kontā ir jāveic atzīme par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošo paziņojumu pievienošanu.
 3. Pirms paziņojuma apstiprināšanas pasūtītājs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu.
 4. Pēc apstiprināšanas paziņojumi tiek publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc pazīmes”, „Aizsardzības un drošības jomas iepirkumi”).
 5. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (428 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem un 5 350 000 euro būvdarbu līgumiem), Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 6. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu paziņojumus nosaka Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 927 „Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”.
 7. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Privātuma aizsardzības politikā.
 8. Papildu informācija saistībā ar paziņojumiem un Publikāciju vadības sistēmu pieejama šeit un biežāko jautājumu sadaļā.
 9. Par iepirkuma paziņojumu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: darbdienās zvanot uz vienoto tālr. +371 22416641 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Publiskās un privātās partnerības likumam atbilstošie paziņojumi:

 • paziņojums par koncesiju;
 • paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;
 • paziņojums par koncesijas piešķiršanu;
 • brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem;
 • paziņojums par izmaiņām koncesijas līgumā tās darbības laikā;
 • iepriekšējs informatīvs paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem;
 • paziņojums par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem.
 1. Publiskais partneris vai tā pārstāvis sagatavo paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā vai nosūta paziņojuma sagatavi uz Publikāciju vadības sistēmu no Elektronisko iepirkumu sistēmas.
 2. Pirms paziņojuma apstiprināšanas publiskais partneris vai tā pārstāvis pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu.
 3. Pēc paziņojuma apstiprināšanas publiskais partneris vai tā pārstāvis iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
 4. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām.
 5. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu publiskajam partnerim vai tā pārstāvim, papildus uz publiskā partnera vai tā pārstāvja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem.
 6. Kad publiskais partneris vai tā pārstāvis ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savā tīmekļvietnē sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc pazīmes”, „Koncesija”), ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.
 7. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 5 350 000 euro), Iepirkumu uzraudzības birojs nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 8. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu.
 9. Koncesijas procedūru paziņojumus nosaka Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumi Nr. 244 „Koncesijas procedūru paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”.
 10. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Privātuma aizsardzības politikā.
 11. Papildu informācija saistībā ar paziņojumiem un Publikāciju vadības sistēmu pieejama šeit un  biežāko jautājumu sadaļā.
 12. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācības, kas pieejamas Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: darbdienās zvanot uz vienoto tālr. +371 22416641 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” finansējuma saņēmējs reģistrējas Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Finansējuma saņēmēja reģistrācija (MK noteikumi Nr. 104)” (ja nepieciešams, papildus reģistrējot savu pārstāvi, kas ir tiesīgs iesniegt un publicēt paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus finansējuma saņēmēja vārdā) un pēc autentifikācijas rīku saņemšanas norādītajā elektroniskā pasta kastītē autorizējas Publikāciju vadības sistēmā, un sagatavo šādus iepirkuma paziņojumus:

 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru (papildus pievienojot paziņojumam iepirkuma dokumentus);
 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem.
 1. Finansējuma saņēmējs vai tā pārstāvis sagatavo paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā.
 2. Pirms paziņojuma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs vai tā pārstāvis pārliecinās par paziņojumā un citos iepirkuma dokumentos (ja tādi tiek pievienoti paziņojumam) ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par to saturu.
 3. Pēc apstiprināšanas iepirkuma paziņojumi tiek publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc pazīmes”, „Pasūtītāja finansētie projekti”).
 4. Finansējuma saņēmēju procedūru paziņojumus nosaka Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
 5. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Privātuma aizsardzības politikā.
 6. Papildu informācija saistībā ar paziņojumiem un Publikāciju vadības sistēmu pieejama šeit un biežāko jautājumu sadaļā.
 7. Par iepirkuma paziņojumu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem:darbdienās zvanot uz vienoto tālr. +371 22416641 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Par finansējuma saņēmēju tiesību aktu piemērošanas skaidrošanu lūdzam sazināties ar Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļu, Lauku atbalsta dienestu (tālruņa Nr. +371 67095000), AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (tālruņa Nr. +371 67039499).

Sarkanie Karodziņi

Rādītāji par iespējamiem publisko iepirkumu riskiem
Skatīt vairāk

Laikrādis

Vizuāls laikrāža atspoguļojums pie publisko iepirkumu paziņojumiem
Skatīt vairāk