CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras klasifikators, kurš noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 213/2008 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu. CPV nomenklatūra piemērojama publiskajam iepirkumam, lai standartizētu norādes, kuras izmanto līgumslēdzējas iestādes sava iepirkuma priekšmeta norādīšanai.

CPV sastāv no:

 1. CPV galvenās vārdnīcas,
 2. CPV papildvārdnīcas.

CPV kods norāda iepirkuma priekšmetu. Savukārt CPV papildvārdnīcu pielieto, ja nepieciešams norādīt paplašinātu iepirkuma priekšmeta aprakstu.

Jāņem vērā, ka CPV kods nosaka iepirkumu priekšmeta veidu:

 • preču piegādei atbilst CPV kodi, kuriem pirmie 2 cipari mazāki par 45 (kodi no 03xxxxxx-x līdz 44xxxxxx-x) un CPV kodi, kuriem pirmie 2 cipari ir 48 (48xxxxxx-x);
 • būvdarbiem atbilst CPV kodi, kas sākas ar 45 (45xxxxxx-x);
 • pakalpojumiem atbilst visi pārējie CPV kodi (no 50xxxxxx-x līdz 98xxxxxx-x).

Ņemot vērā Regulā (EK) Nr. 213/2008 noteikto, norādām, ka ne CPV kods, ne CPV papildu kods nesniedz precīzu informāciju par pasūtītājam nepieciešamo iepirkuma priekšmetu vai tā tehnisko specifikāciju. Šie kodi sniedz vispārīgu norādi par iepirkuma priekšmetu, kura jāietver sludinājuma veidlapā un iepirkuma dokumentācijā.

CPV koda piemērošana

Pasūtītājam, organizējot iepirkumu, jāizvērtē, kurš no CPV kodiem precīzāk raksturo iepirkuma priekšmetu un tas jāpiemēro. Būtiski ir atrast CPV kodu, kurš cik vien iespējams precīzi atbilst paredzamajam iepirkuma priekšmetam. Lai gan dažos gadījumos varētu izvēlēties vairākus CPV kodus, ir svarīgi, lai tiktu piemērots viens CPV kods, kura nosaukumu norāda veidlapā. Ja precizitātes pakāpe nav pietiekama, pasūtītājam jāmeklē CPV vispārīgajā kategorijā, t.i., tajā, kura tiek uzskatīta par galveno un tai ir vairākas nulles, piemēram: “Izglītības un mācību pakalpojumi” (CPV kods: 80000000-4) vai “Veselības un sociālie pakalpojumi” (CPV kods: 85000000-9) u.tml.
Norādām, ka CPV klasifikators ir paredzēts precīzai un starptautiski saprotamai iepirkuma priekšmeta nosaukuma kodēšanai, nevis kā pamatojums līdzīgu preču, pakalpojumu vai būvdarbu identificēšanai, lai noteiktu paredzamo līgumcenu.

Vienā iepirkumā apvieno līdzīgas preces, pakalpojumus vai būvdarbus. Lai gan terminam “līdzīgas preces”, „līdzīgi pakalpojumi” vai „līdzīgi būvdarbi” nav vienotas definīcijas, uzskatām, ka līdzīgus iepirkuma priekšmetus raksturo šādi kritēriji:

 • vai iepirkumi apmierina vienu vajadzību,
 • vai tiem ir viens funkcionālais mērķis, 
 • vai ir viens un tas pats piegādātāju, pakalpojuma sniedzēju vai būvdarbu veicēju loks, 
 • jāņem vērā budžetā piešķirto līdzekļu izlietošanas mērķis, 
 • kā arī tas, vai iepirkumi nepieciešami vienlaikus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pasūtītājs katrā konkrētā gadījumā izvērtē, vai nepieciešamo preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkums jāorganizē vienas procedūras ietvaros vai arī tie nav uzskatāmi par līdzīgiem iepirkuma priekšmetiem un par tiem var organizēt atsevišķas iepirkuma procedūras.
Piemērs: ja pasūtītājam ir nepieciešamas lodīšu pildspalvas (CPV kods: 30192121-5), papīra saspraužu (CPV kods: 30197220-4) un piezīmju papīra (CPV kods: 30199720-3) piegāde, neatkarīgi no tā, ka CPV kodi šīm precēm ir atšķirīgi, minēto preču iepirkumu organizē vienas procedūras ietvaros, jo šīs preces ir līdzīgas jeb viena veida preces – kancelejas preces, tām ir viens funkcionālais mērķis, piegādātāju loks.

Šeit Jūs varat lejupielādēt Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus direktorāta sagatavoto CPV iepriekšējās versijas (2003. gada) un spēkā esošās redakcijas (2007. gada 28. novembrī pieņemta un sākot ar 2008. gada 15. septembri pielietojama redakcija) atbilstības tabulu (MS Excel fails, kurš ir ievietots ZIP arhīvā), kuru ieteicams izmantot gadījumos, kad jāatrod kodi jaunajā klasifikatorā un ir zināms iepriekš izmantotais kods no 2003. gada CPV klasifikatora.

CPV 2003-2007 kodu atbilstības tabula

CPV klasifikators ar pakalpojumu kategorijas numuriem izmantojams publisko iepirkumu paziņojumos, norādot pakalpojumu CPV koda kategorijas numuru.

CPV klasifikators ar pakalpojumu kategorijas numuriem

Centrālā preču klasifikācija (Central Product Classification – CPC) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas pilnīgs produktu klasifikators, kas aptver gan preces, gan pakalpojumus. CPC dod iespēju starptautiski salīdzināt dažādu statistiku, kas saistīta ar precēm, pakalpojumiem un līdzekļiem. Šīs kvalifikācijas pamatā ir preču fiziskās īpašības vai sniegto pakalpojumu raksturs.

CPC kā standarta centrālā produkcijas klasifikācija izstrādāta, lai:

 1. kalpotu kā visu statistikas veidu, kuriem nepieciešama produkcijas detalizācija, savākšanas un sakārtošanas instruments;
 2. uzlabotu harmonizāciju starp dažādām statistikas sadaļām;
 3. pastiprinātu nacionālo kontu lomu ekonomiskās statistikas koordinēšanā.

Kvalifikācijas struktūra:

 • sekcija – viena cipara kods,
 • daļa – divu ciparu kods,
 • grupa – trīs ciparu kods,
 • klase – četru ciparu kods,
 • apakšklase – piecu ciparu kods.

NUTS kods ir apstiprināts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (2003.gada 26.maijs) “Par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi” ar grozījumiem.

NUTS kods ir izmantojams iepirkumu paziņojumos. NUTS kods atbilstoši piegādes, pakalpojumu sniegšanas vai būvdarbu izpildes vietai norādāms

 • LV00 - līguma izpilde visā Latvijas teritorijā;
 • LV003 - līguma izpilde Kurzemes reģionā;
 • LV005 - līguma izpilde Latgales reģionā;
 • LV006 - līguma izpilde Rīgas teritorijā;
 • LV007 - līguma izpilde Pierīgas teritorijā;
 • LV008 - līguma izpilde Vidzemes reģionā;
 • LV009 - līguma izpilde Zemgales reģionā;
 • LVZ, LVZZ vai LVZZZ – līguma izpilde ārpusreģiona teritorijā, ko veido ekonomiskās teritorijas daļas, kuras nevar pievienot noteiktam reģionam (gaisa telpa, teritoriālie ūdeņi un kontinentālais šelfs, teritoriālie anklāvi, jo īpaši vēstniecības, konsulāti un militārās bāzes, kā arī naftas, dabasgāzes u.c. resursu atradnes starptautiskos ūdeņos, ko izmanto attiecīgajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi).

Laika periodā no 2019.gada 4.ceturkšņa līdz 2021.gada 8.aprīlim rezultātu paziņojumos, norādot informāciju par pretendentu, kandidātu un uzvarējušo pretendentu valstspiederību, tika automatizēti norādīts attiecīgajai valstij atbilstošais NUTS kods:

Eiropas Savienības dalībvalstīm: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK;

Eiropas Ekonomikas kopienas valstīm: AL, ME, MK, RS, TR;
Eiropas Ekonomikas zonas valstīm: IS, LI, NO;
citām valstīm: 00.

Ar 2019.gada 8.augustā pieņemtajiem grozījumiem ar Komisijas deleģēto regulu (ES) 2019/1755 (2019.gada  8.augusts), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, ir pieņemti grozījumi, kur cita starpā vairs netiks izmantots kods 00, norādot citu valstu NUTS kodu, proti, visām valstīm rezultātu paziņojumos tiks automatizēti norādīts attiecīgajai valstij atbilstošais NUTS kods, kas sastāv no vismaz 2 lielajiem burtiem.

NUTS kodus iedala trijos līmeņos atkarībā no iedzīvotāju skaita:

 • 1.līmenis – triju zīmju kods (LV0; LVZ) - 3 000 000 – 7 000 000 iedzīvotāju;
 • 2.līmenis – četru zīmju kods (LV00; LVZZ) - 800 000 – 3 000 000 iedzīvotāju;
 • 3.līmenis – piecu zīmju kods – 150 000 – 800 000 iedzīvotāju.