2022. gada 29. augustā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/1031 par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI).

Šī regula dod iespēju Eiropas Komisijai ieviest IPI pasākumus attiecībā uz trešo valstu pasākumiem vai praksi, lai ierobežotu trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma procedūrām. IPI pasākums ir Eiropas Komisijas pieņemts pasākums saskaņā ar šo regulu, kas tiks paziņots ar publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, savukārt dalībvalstu pasūtītājiem IPI pasākumi attiecībā uz šīm trešajām valstīm būs obligāti jāpiemēro.

Regula ir piemērojama publiskā iepirkuma procedūrām, kas tiek rīkotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likumu. Saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu regulu attiecina uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 15 000 000 euro bez PVN būvdarbiem un koncesijām un vienāda vai lielāka par 5 000 000 euro bez PVN precēm un pakalpojumiem.

Atgādinām, ka Eiropas Komisijas pieņemtās regulas ir tieši piemērojamas Eiropas Savienības dalībvalstīs no tās spēkā stāšanās brīža, un lūdzam iepazīties ar regulā noteikto!

Informācijai. Šobrīd (līdz 13.09.2022.) Eiropas Komisija vēl nav ieviesusi nevienu IPI pasākumu. Izmeklēšanu veic 9 mēnešu laikā (var pagarināt par 5 mēnešiem) un pēc lēmuma pieņemšanas to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Official Journal of the European Union).

Pasūtītājiem ir jāseko līdzi informācijai par IPI pasākumu ieviešanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Saņemot ziņas par IPI pasākumu ieviešanu, arī Iepirkumu uzraudzības birojs par to informēs.

Regulas 12. pantā ir noteikts, ka, lai līgumslēdzējām iestādēm, līgumslēdzējiem un ekonomikas dalībniekiem atvieglotu šīs regulas piemērošanu, Eiropas Komisija sešu mēnešu laikā no 2022. gada 29. augusta izdos pamatnostādnes (vadlīnijas). Līdz ar to arī plašāku skaidrojumu par regulas piemērošanu sniegs Eiropas Komisija.