2022. gada 29. augustā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/1031 par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI).

Šī regula dod iespēju Eiropas Komisijai ieviest IPI pasākumus attiecībā uz trešo valstu pasākumiem vai praksi, lai ierobežotu trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma procedūrām. IPI pasākums ir Eiropas Komisijas pieņemts pasākums saskaņā ar šo regulu, kas tiks paziņots ar publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, savukārt dalībvalstu pasūtītājiem IPI pasākumi attiecībā uz šīm trešajām valstīm būs obligāti jāpiemēro.

Regula ir piemērojama publiskā iepirkuma procedūrām, kas tiek rīkotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likumu. Saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu regulu attiecina uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 15 000 000 euro bez PVN būvdarbiem un koncesijām un vienāda vai lielāka par 5 000 000 euro bez PVN precēm un pakalpojumiem.

Atgādinām, ka Eiropas Komisijas pieņemtās regulas ir tieši piemērojamas Eiropas Savienības dalībvalstīs no tās spēkā stāšanās brīža, un lūdzam iepazīties ar regulā noteikto!

Informācijai. Šobrīd (līdz 21.11.2023.) Eiropas Komisija vēl nav ieviesusi nevienu IPI pasākumu. Izmeklēšanu veic 9 mēnešu laikā (var pagarināt par 5 mēnešiem) un pēc lēmuma pieņemšanas to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Official Journal of the European Union).

Pasūtītājiem ir jāseko līdzi informācijai par IPI pasākumu ieviešanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Saņemot ziņas par IPI pasākumu ieviešanu, arī Iepirkumu uzraudzības birojs par to informēs.

Regulas 12. pantā ir noteikts, ka, lai līgumslēdzējām iestādēm, līgumslēdzējiem un ekonomikas dalībniekiem atvieglotu šīs regulas piemērošanu, Eiropas Komisija sešu mēnešu laikā no 2022. gada 29. augusta izdos pamatnostādnes (vadlīnijas). Līdz ar to arī plašāku skaidrojumu par regulas piemērošanu sniegs Eiropas Komisija.

2023. gada 21. februārī ES Oficiālajā Vēstnesī (ESOV) ir publicētas “Pamatnostādnes, kas līgumslēdzējām iestādēm, līgumslēdzējiem un ekonomikas dalībniekiem atvieglo IPI regulas piemērošanu”. To mērķis ir veicināt IPI regulas piemērošanu līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem, kā arī ekonomikas dalībniekiem. Pamatnostādnes skaidro gan ekonomikas dalībnieka izcelsmes noteikšanas, gan preču un pakalpojumu izcelsmes noteikšanas principus. Tā kā IPI izraudzītajiem pretendentiem, kurus skar IPI pasākums, IPI regulas 8. pants uzliek dažādus pienākumus, pamatnostādnes 4. punktā skaidro arī šos pienākumus.

Pamatnostādņu 5. punktā ir skaidroti IPI pasākumu piemērošanas gadījumi un kārtība, kas jāievēro pasūtītājiem. Vēršam uzmanību, ka, lai atbilstoši IPI regulas 13. panta 2. punktā paredzētajam pasūtītājs ar ESOV starpniecību Komisijai ziņotu par IPI pasākumu piemērošanu, būs jāaizpilda ESOV īpaši tam paredzēti lauki. Attiecīgā informācija ESOV tiks novirzīta ar IUB starpniecību, ielasot to no pasūtītāja publikāciju vadības sistēmā aizpildītajiem un uz ESOV nosūtītajiem paziņojumiem. Tāpat IUB dara zināmu, ka uz 2023. gada 24. martu Komisija nevienu IPI pasākumu nav ieviesusi.