Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā iepazīties ar prakses piemēriem - iepirkuma procedūras dokumentāciju, par kuru ir sniegts pozitīvs atzinums (proti, nav konstatētas būtiskas neatbilstības), veicot Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes.


Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” izstrādātie paraugnolikumi

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi un publicējusi paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem. Paraugnolikumu mērķis ir:

  • atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
  • veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos.

Piedāvātie prakses paraugi (t.s. paraugnolikumi) ir tikai piemēri. Tā kā katrs iepirkums ir savā ziņā unikāls, dotie piemēri nav pilnībā pārņemami un kopējami. Pasūtītājam primāri ir jāvadās no publiskā iepirkuma regulējuma un iepirkuma dokumenti jāveido atbilstoši savai vajadzībai.

Sīkāka informācija Delna tīmekļvietnē