Covid-19 Jaunumi Likumdošana

Ārkārtējā situācija valstī no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim izsludināta ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Tajā nav noteikti izņēmumi publisko iepirkumu regulējuma piemērošanai, līdz ar to arī ārkārtējās situācijas laikā iepirkumi veicami atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam.

Birojs atgādina, ka pasūtītājs var saīsināt iepirkumu procedūru termiņus, piemēram, rīkojot paātrinātu atklātu vai slēgtu konkursu, kā arī sarunu procedūru, ja faktiskā situācija atbilst likumā noteiktajiem gadījumiem, neaizmirstot par faktoriem, kas var saīsināt iepirkuma termiņus. Nepieciešamās preces un pakalpojumus var iegādāties, izmantojot arī Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu sadaļas elektroniskos katalogus.

Pasūtītājs var saīsināt iepirkumu procedūru termiņus, piemēram, rīkojot paātrinātu atklātu vai slēgtu konkurss, kā arī sarunu procedūru

Birojs atgādina, ka, veicot sarunu procedūru, pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem (Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punkts, 9.panta 21.daļas 1.punkts, 32.panta trešā daļa), nav atcelts pasūtītāja pienākums veidot iepirkuma komisiju, pārbaudīt izslēgšanas noteikumus (iepirkuma procedūrās), publicēt pieņemto lēmumu (iepirkumos) vai sagatavoto ziņojumu (iepirkuma procedūrās) un noslēgto līgumu savā pircēja profilā, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Publikāciju vadības sistēmā.

Eiropas Komisijas skaidrojumi, kas jāņem vērā iepirkumos

Ar Iepirkumu uzraudzības biroju lūdzam sazināties attālināti gan iesniedzot iesniegumus, gan citos jautājumos. Sīkāk aktuālitātē: 

Ārkārtējā situācija valstī no 2020.gada 9.novemba līdz 2021.gada 6.aprīlim izsludināta ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (zaudējis spēku: 07.04.2021.).

Tajā nebija noteikti izņēmumi publisko iepirkumu regulējuma piemērošanai, līdz ar to arī ārkārtējās situācijas laikā iepirkumi veicami atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam.

Nav iespējams piemērot iepriekšējā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktās atkāpes no iepirkumu regulējuma, jo tas ir zaudējis spēku.

Līdz ar ārkārtējās situācijas valstī beigām spēku zaudējis Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 09.06.2020.), kas cita starpā noteica, ka iepirkumu veikšanai var nepiemērot publisko iepirkumu jomas likumos noteikto kārtību attiecībā uz atsevišķu preču un pakalpojumu iepirkumiem.

 

  Biežākie jautājumi:

  Kā rīkoties, ja ir paredzēta ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apskate, bet saskaņā ar MK 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.5.punktu visa veida sapulces ir atceltas un aizliegtas?

  Konkrētajā situācijā pasūtītājam ir jāorganizē ieinteresēto piegādātāju sanāksme attālināti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļu, piemēram, EIS. Ja ieinteresētais pretendents  vēlas apskatīt objektu, pasūtītājam ir jānodrošina iespēja to veikt katram pārstāvim atsevišķi, vienojoties par laiku, tādējādi maksimāli samazinot sociālo kontaktu iespējas. Šādas tehniskas izmaiņas nav uzskatāmas par nolikuma grozījumiem un piedāvājumu iesniegšanas termiņš nav jāpagarina, bet piegādātāji par to informējami EIS.

  Publicēts 16.03.2020.
  Vai pasūtītājs iepirkuma līguma noslēgšanai var piemērot paātrinātu iepirkuma procedūru arī pēc ārkārtējās situācijas valstī beigām (09.06.2020.)?

  Jā, ja pasūtītājs var pamatot līguma noslēgšanas steidzamību, t.i., kādu iemeslu dēļ pasūtītājam nav iespējams iepirkuma veikšanai piemērot iepirkuma procedūru noteiktajos termiņos.

  • Skaidrojums par faktoriem, kas saīsina vai pagarina iepirkuma norises laiku
  Vai pasūtītājs pēc ārkārtējās situācijas valstīs beigām iepirkuma līguma noslēgšanai ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, atsaucoties uz neparedzamiem ārkārtas apstākļiem?

  Jā, gadījumos, kad pasūtītājs ir izvērtējis faktisko situāciju un konstatējis, ka tā atbilst visiem Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punkta nosacījumiem, pasūtītājs iepirkumu līguma noslēgšanai ir tiesīgs piemērot minēto sarunu procedūru. 

  • Skaidrojums par sarunu procedūru piemērošanu - pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem 
  Vai pasūtītājs pēc ārkārtējās situācijas valstī beigām ir tiesīgs piemērot MK rīkojumā Nr. 103 noteikto izņēmumu individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumiem? Nē. Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir attiecināms uz iepirkumiem valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, līdz ar to pēc šī stāvokļa beigām arī rīkojumā minētie izņēmumi nav piemērojami.

  Ārkārtējo situāciju regulējošie normatīvie akti: 

  Valstī noteiktā ārkārtējā situācija ietekmē arī publisko iepirkumu jomu ne tikai iepirkumu veikšanas stadijā, bet arī noslēgto iepirkuma līgumu izpildē. Zemāk apkopoti Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumi, kas palīdzēs pasūtītājiem un piegādātājiem ārkārtējās situācijas laikā. 

  Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotie skaidrojumi: