Apstiprināts: 07.09.2020.

Automašīnu un to riepu iegādes iepirkumos izvirzāmās prasības attiecībā uz Dabas resursu nodokļa likuma prasību izpildi un dalību konkrētā organizācijā

Pasūtītāji iepirkumos par automašīnu un automašīnu riepu iegādi nereti nosaka nepamatotu prasību, ka pretendentam vai tā piedāvāto riepu ražotājam ir jābūt konkrētas organizācijas, piemēram, Eiropas Riepu un gumijas ražotāju asociācijas (European Tyre & Rubber Associaton, turpmāk – ETRMA) biedram, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā nepārliecinās, vai pretendents izpilda Dabas resursu nodokļa likumā minēto preču realizācijai noteiktās prasības.

Par pretendentu vai ražotāju dalību konkrētā organizācijā

Iepirkumu uzraudzības birojs paskaidro, ka pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām1. Līdz ar to šāda prasība par pretendenta dalību konkrētā organizācijā, kas nav pamatota ar normatīvo aktu prasībām, nebūtu iekļaujama iepirkuma dokumentācijā, jo ne vienmēr dalība konkrētā biedrībā vai asociācijā ir obligāts priekšnoteikums pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu izpildei, kā arī pati par sevi neapliecina pretendenta spējas un darba kvalitāti. Jebkurš piegādātājs ir tiesīgs piegādāt jebkura ražotāja preces, tai skaitā riepas, kuru ražotājs ir ETRMA biedrs, līdz ar to nav saskatāms pamatojums šādai prasībai.

Attiecībā uz prasību, lai pretendents vai tā piedāvāto riepu ražotājs būtu ETRMA biedrs, ja pasūtītājs to izvirzījis noteikta riepu kvalitātes līmeņa nodrošināšanai, jāņem vērā, ka Publisko iepirkumu likums2 paredz, ka tehniskās specifikācijas primāri sagatavojamas tehnisko aprakstu formā, paredzot tajās pasūtītāja prasības attiecībā uz preci, kā, piemēram, noteikts kvalitātes līmenis, kas izsakāms konkrētās prasībās, vides aizsardzības prasības, izmēri, energoefektivitāte, u.c. un kas attiecīgi apliecināmas ar akreditētu novērtēšanas institūciju testēšanas pārskatiem, protokoliem, sertifikātiem, marķējumu u.c. pierādījumiem. Līdz ar to, tā kā riepu atbilstība noteiktām tehniskām prasībām un kvalitātes līmenim var tikt pierādīta šādi, nav izšķiroši, lai pretendents vai riepu ražotājs būtu kādas profesionālās organizācijas, piemēram, ETRMA biedrs.


1 Publisko iepirkumu likuma 44. panta pirmā daļa.
2 Publisko iepirkumu likuma 21. un 22. pants.

 

Par Dabas resursu nodokļa likuma prasību izpildi

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma raksturam, kvantitātei, svarīguma pakāpei un lietojumam var apliecināt ar to pasākumu aprakstu, kurus piegādātājs plāno veikt vides aizsardzības prasību ievērošanai iepirkuma līguma izpildes laikā3.

Vienlaikus, ja pasūtītājam iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tam ir pienākums konkrētajam pretendentam pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām un šis skaidrojums var īpaši attiekties uz vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu4.

Līdz ar to, pasūtītājam, iepērkot tādas preces, uz kurām attiecas Dabas resursu nodokļa likuma prasības, ir jāpārliecinās, ka pretendents ir ievērojis Dabas resursu nodokļa likumā5 noteiktās prasības attiecībā uz transportlīdzekļu un videi kaitīgo preču realizāciju.

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 3.pantam par transportlīdzekļiem un videi kaitīgām precēm (tai skaitā par transportlīdzekļu riepām) ir jāmaksā dabas resursu nodoklis (turpmāk – Nodoklis). Vienlaikus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 7.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu nodokli par transportlīdzekļiem un videi kaitīgām precēm Nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto nolietotu transportlīdzekļu vai videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

  1. ir izveidojis un piemēro nolietotu transportlīdzekļu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) līgumu par nolietotu transportlīdzekļu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;
  2. ir noslēdzis ar nolietotu transportlīdzekļu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos nolietotu transportlīdzekļu vai nolietotu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir noslēdzis ar VVD nolietotu transportlīdzekļu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu).

Ievērojot minēto, personai, kura pirmo reizi reģistrē Latvijas Republikā transportlīdzekļus, un personai, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto transportlīdzekļu riepas, ir pienākums:

  1. maksāt Nodokli (apliecinājums – izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta) vai
  2. izveidot un piemērot attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu (apliecinājums – līgums ar VVD) vai
  3. piedalīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā (apliecinājums – līgums ar ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas komersantu).

Līdz ar to pasūtītājam, nosakot prasības un vērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, ir jāpārliecinās par minēto pienākumu izpildi, lai nodrošinātu, ka līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš ir ievērojis vides aizsardzības prasības un godīgas uzņēmējdarbības principus.


3 Publisko iepirkumu likuma 46. panta trešās daļas 8.punkts.
4 Publisko iepirkumu likuma 53. panta pirmā daļa un otrās daļas 4. punkts.
5 Dabas resursu nodokļa likuma 3. pants.

© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2020