Covid-19 Informācija Skaidrojumi

Līdz ar ārkārtējās situācijas valstī beigām spēku zaudējis Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas cita starpā noteica, ka iepirkumu veikšanai var nepiemērot publisko iepirkumu jomas likumos noteikto kārtību attiecībā uz atsevišķu preču un pakalpojumu iepirkumiem.

IUB vērš uzmanību, ka pasūtītājiem iepirkumu veikšanai jāpiemēro publisko iepirkumu jomas likumu regulējums. 

Vienlaikus, ņemot vērā, ka ārkārtējais stāvoklis varētu būt radījis sekas, kuru rezultātā nepieciešams veikt iepirkumu, lai pēc iespējas īsākā termiņā nodrošinātu kādu vajadzību, lai palīdzētu iepirkumu veicējiem, ir apkopotas iespējas, kā iepirkumu veicēji var saīsināt iepirkuma veikšanas un piedāvājumu iesniegšanas procesu.

Vai pasūtītājs iepirkuma līguma noslēgšanai var piemērot paātrinātu iepirkuma procedūru arī pēc ārkārtējās situācijas valstī beigām (09.06.2020.)?

Jā, ja pasūtītājs var pamatot līguma noslēgšanas steidzamību, t.i., kādu iemeslu dēļ pasūtītājam nav iespējams iepirkuma veikšanai piemērot iepirkuma procedūru noteiktajos termiņos.

  • Skaidrojums par faktoriem, kas saīsina vai pagarina iepirkuma norises laiku
Vai pasūtītājs pēc ārkārtējās situācijas valstīs beigām iepirkuma līguma noslēgšanai ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, atsaucoties uz neparedzamiem ārkārtas apstākļiem?

Jā, gadījumos, kad pasūtītājs ir izvērtējis faktisko situāciju un konstatējis, ka tā atbilst visiem Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punkta nosacījumiem, pasūtītājs iepirkumu līguma noslēgšanai ir tiesīgs piemērot minēto sarunu procedūru. 

  • Skaidrojums par sarunu procedūru piemērošanu - pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem 
Vai pasūtītājs pēc ārkārtējās situācijas valstī beigām ir tiesīgs piemērot MK rīkojumā Nr. 103 noteikto izņēmumu individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumiem?

Nē. Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir attiecināms uz iepirkumiem valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, līdz ar to pēc šī stāvokļa beigām arī rīkojumā minētie izņēmumi nav piemērojami.