Jaunumi Skaidrojumi

Kas ir e-Certis?

e-Certis ir bezmaksas tiešsaistes sistēma (datubāze), kas palīdz piegādātājiem un pasūtītājam identificēt publiskā iepirkuma procedūrās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā prasītos vai izsniegtos dokumentus.

Sistēmā detalizēti noradīti dokumenti, ko pieprasa un izsniedz kādā konkrētā valstī, lai apliecinātu kādu konkrētu aspektu, kas raksturo procedūras dalībnieku (piemēram, tā sodāmību, finanšu spējas u.c.).

Šī sistēma palīdz:

  • piegādātājiem saprast, kādi dokumenti jāiesniedz, kad tie piedalās konkrētā ES dalībvalstī rīkotā publiskā iepirkumā, lai pierādītu, ka ir izpildīti izslēgšanas vai atlases kritēriji konkrētā procedūrā;
  • pasūtītajam noskaidrot, kādus dokumentus no ārvalstu piegādātājiem tas var atzīt par pieņemamiem, proti, kādus dokumentus un kādas iestādes izsniedz konkrētā ES dalībvalstī.

Jāņem vērā, ka e-Certis ir vienīgi uzziņas instruments. Iepirkumos prasītā informācija piegādātājiem jebkurā gadījumā ir jāpierāda ar kompetento iestāžu izziņām vai apliecinājumiem, ko paredz publiskos iepirkumus regulējošie normatīvie akti.

e-Certis ir kopēja iniciatīva — Eiropas Komisija uztur un vada sistēmu, bet redaktori no dalībvalstīm gādā par to, lai informācija būtu pilnīga, pareiza un atjaunināta.

Kā lietot e-Certis?

Informācija par katrā ES valstī izsniegtajiem dokumentiem ir sakārtota sadaļā “Pierādījumi” (Evidences), kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un kvalifikācijas kritērijiem, kas atsevišķi apkopoti sadaļā “Kritēriji” (Criteria).

Katrā sadaļā ir datu kopums par katru valsti.

Nepieciešamo informāciju var meklēt, izmantojot dažādus kritērijus, tostarp arī meklēt pēc atslēgvārdiem tās valsts oficiālajā valodā, kuras dokumentu meklējat.

Meklēšanas funkcija tiek atbalstīta visās ES valodās.