Apstiprināts: 17.04.2018.

Piedāvājuma nodrošinājuma elektroniska iesniegšana

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – Birojs) norāda, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā paredzēto iepirkumos ir jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 3.punktā ir noteikts pārejas periods minētā pienākuma izpildei. Attiecībā uz iepirkuma procedūrām, neatkarīgi no paredzamās līgumcenas, jau šobrīd ir jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Savukārt Publisko iepirkumu likuma 9. un 10.pantā minētajiem iepirkumiem elektroniska piedāvājumu iesniegšana paredzēta no 2019.gada 1.janvāra. Pieteikumus vai piedāvājumus elektroniski var iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Birojs norāda, ka pasūtītāji iepirkuma procedūrās ir tiesīgi izvirzīt nosacījumus pretendentam iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru, iestājoties Publisko iepirkumu likumā noteiktiem gadījumiem, nodrošinājuma devējam ir jāizmaksā pasūtītājam.

Birojs vērš uzmanību, ka elektroniskas iesniegšanas gadījumā attiecīgi pieteikums vai piedāvājums papīra formātā nav iesniedzams un nav pieņemams vai vērtējams. Minētais nozīmē, ka arī piedāvājuma nodrošinājums ir iesniedzams elektroniski kopā ar piedāvājumu. Proti, pasūtītājiem ir pienākums paredzēt elektronisku pieteikumu un piedāvājumu, tostarp arī piedāvājuma nodrošinājuma kā piedāvājuma sastāvā esoša dokumenta, iesniegšanu.

Ņemot vērā to, ka praksē rodas jautājumi par praktisko rīcību, kādā varētu notikt bankas izsniegta piedāvājuma nodrošinājuma izdošanas, iesniegšanas un atgriešanas kārtība, Birojs iesaka pasūtītājiem, lai izvairītos no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā neesības riska (kā arī nodrošinot iespēju pieprasīt piedāvājuma nodrošinājuma izmaksāšanu), iepirkuma dokumentācijā paredzēt, ka iesniedzams un pieteikumam vai piedāvājumam pievienojams ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums (ja piedāvājums iesniedzams elektroniski).


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2018