Ievietots: 12.05.2017 16:08

2016.gada 11.februārī, pieņemot grozījumus Enerģētikas likumā, Saeima ir noteikusi, ka no 2017.gada 3.aprīļa dabasgāzes tirgus Latvijā tiek pilnībā atvērts visiem lietotājiem, dabasgāzes tirgū nodrošinot brīvu konkurenci. Līdz ar to visiem dabasgāzes lietotājiem no 2017.gada 3.aprīļa ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko tirgotāju.

Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu citiem komersantiem AS “Latvijas gāze” attiecībā uz gāzes piegādi vairs nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 1.panta 27.punkta “b” apakšpunktā minētās izņēmuma tiesības, līdz ar to AS “Latvijas gāze” attiecībā uz gāzes piegādi vairs nav uzskatāma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju SPSIL 1.panta 27.punkta izpratnē. Attiecīgi gāzes iegādei no AS “Latvijas gāze” vairs nav piemērojams Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 5.panta pirmajā punktā paredzētais izņēmums, un gāzes iepirkums veicams saskaņā ar PIL.

Līdz ar to pēc 2017.gada 3.aprīļa pasūtītājs, kam nepieciešams iegādāties gāzi, veic gāzes iepirkumu saskaņā ar PIL noteikumiem, nosakot prognozējamo līgumcenu atbilstoši PIL 11.pantam un piemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību. 

Birojs arī vērš uzmanību, ka jaunajiem līgumiem par dabasgāzes piegādi jābūt noslēgtiem līdz šā gada 15. jūnijam, jo, ja netiks noslēgts jauns līgums, līdz šā gada 1. jūlijam dabasgāzi piegādās esošais tirgotājs, bet pēc 1. jūlija dabasgāze tiks saņemta pēdējās garantētās piegādes ietvaros par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu cenu plus 20%. Vairāk informācijas attiecībā uz šo un citiem gāzes tirgus liberalizācijas aspektiem var iegūt Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.