Apstiprināts 14.10.2020.

Atklātība publisko iepirkumu procedūrās

IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs,

PIL – Publisko iepirkumu likums,

SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums,

PVS – Publikāciju vadības sistēma info.iub.gov.lv,

EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma eis.gov.lv.

Kā pasūtītājs var nodrošināt atklātību iepirkuma procesā?

 • informācija par plānotajiem iepirkumiem ir publiski pieejama
  • iepirkuma plānus laicīgi publicē savā pircēja profilā EIS (PIL 18.pants un SPSIL 22.pants),
  • pēc nepieciešamības tos aktualizē.
 • par lieliem, sarežģītiem iepirkumiem laikus informē, iesaista piegādātājus iepirkumu plānošanā
  • rīko apspriedi ar piegādātājiem (PIL 18. pants, SPSIL 22. pants),
  • publicē PVS iepriekšējo informatīvo paziņojumu (PIL) vai periodisku informatīvo paziņojumu (SPSIL).
 • informācija par iepirkumu ir publiski pieejama PVS un EIS
  • pieteikšanās dalībai iepirkumā ir izsludināta publiski PVS, izņemot likumā izsmeļoši uzskaitītus gadījumus (piemēram, sarunu procedūra),
  • visa iepirkuma dokumentācija pieejama elektroniski un bez maksas pircēja profilā EIS,
  • informācija par piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem un par iepirkuma dokumentu grozījumiem ir pieejami pircēja profilā EIS.
 • informācija par pieņemto lēmumu
  • visus piegādātājus vienlaikus informē par pieņemto lēmumu,
  • iepirkuma procedūras ziņojumu publicē pircēja profilā EIS,
  • iepirkuma komisijas sēžu  protokolus izsniedz pēc pieprasījuma.
 • informācija par noslēgto iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (turpmāk – Līgums)
  • pēc Līguma noslēgšanas publicē paziņojumu PVS,
  • Līgumu un tā grozījumus publicē pircēja profilā EIS,
  • likumā noteiktos gadījumos paziņojumu par līguma grozījumiem publicē PVS.

Kas jāievēro piegādātajiem

 • seko līdzi informācijai par plānotajiem iepirkumiem
  • iepirkuma plāniem EIS,
  • iepriekšējā informatīvā paziņojuma un periodiskā informatīvā paziņojuma publikācijām PVS,
  • informācijai par piegādātāju apspriedēm.
 • neveic agresīvu lobēšanu
  • nemēģina neatļauti ietekmēt pasūtītāju vai tā iepirkuma komisijas locekļus,
  • neizsaka un nepieņem koruptīva rakstura piedāvājumus.
 • laikus* uzdod jautājumus par iepirkuma dokumentāciju – kvalifikācijas, tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī iepirkuma līguma projektu

* laikus uzdots jautājums ir tad, ja pēc tā saņemšanas pasūtītājam ir pietiekams laiks atbildes sagatavošanai (piem., laiks konsultācijām ar ekspertu), vienlaikus ievērojot likumā noteiktos termiņus.

 • piedāvājumu sagatavo patstāvīgi**, kvalitatīvi, pievienojot visus prasītos dokumentus un nepieciešamo informāciju

** apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu piegādātājs var aizpildīt un pievienot piedāvājumam (pieejams IUB tīmekļvietnē)

 • līgumu noslēdz pasūtītāja noteiktajā termiņā
  • ja ir mainījušies apstākļi, laikus informē pasūtītāju par kavēšanos vai līguma neslēgšanu

Ja iepirkumā iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu, ja piegādātājs nav laikā noslēdzis līgumu

 • ņem vērā, ka grozījumus Līgumā var veikt tikai līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos

Atklātība publiskajos iepirkumos ir būtisks vienlīdzīgas attieksmes un godīgas konkurences priekšnoteikums. Pārskatāmas un atklātas līguma slēgšanas procedūras nodrošina pārbaudītu aizsardzību pret korupciju un favorītismu. Lai veicinātu publisko iepirkumu atklātību un sabiedrības iesaistīšanos publisko iepirkumu uzraudzībā, OECD rekomendē publiskā iepirkumā izmantot Integritātes paktu.

Integritātes pakts ir līgums starp pasūtītājiem un piegādātājiem, kā atturēsies no korupcijas un veiks pārredzamu iepirkuma procesu. Lai nodrošinātu pārskatatbildību un likumību, Integritātes paktā ir ietverts atsevišķs līgums ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kas uzrauga, vai visas puses pilda savas saistības.

Integritātes pakta mērķi:

 • Palielināt caurskatāmību, atbildību un labu pārvaldību publiskā iepirkuma līgumos,
 • Palielināt uzticēšanos valsts iestādēm un veicināt to labāku reputāciju,
 • Uzlabot konkurenci, veicināt izmaksu efektivitāti un ietaupījumus, izmantojot labāku iepirkumu.

Papildu informācija:

- informācija par patstāvīgi izstrādāta piedāvājuma apliecinājumu IUB un/ vai Konkurences padomes tīmekļvietnē,

- informācija Konkurences padomes tīmekļvietnē par aizliegtajām vienošanās.

Kur vērsties, ja pamanīti pārkāpumi:

- par pārkāpumiem iepirkuma procedūrās – iesniegt  IUB iesniegumu (PIL 68.pants, SPSIL 72.pants),

- par iepirkumu, kas rīkots PIL 9.panta, vai par rīcību, nepiemērojot likuma prasības, ir iespējams vērsties ar iesniegumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu vai iesniegt  trauksmes cēlēja ziņojumu IUB,

- par konkurences pārkāpumiem – Konkurences padomē,

- par koruptīva rakstura pārkāpumiem – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā,

- ja manāmas krāpšanas pazīmes – Valsts policijā.


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2020