Iestāde: Iepirkumu uzraudzības birojs

Struktūrvienība: Kontroles departaments

 

Dokumenta nosaukums:

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām 2014.2021.gada periodā

Sagatavoja:

Kontroles departaments

Apstiprināts:

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs

A.Lapiņš

17.05.2023.

Nr.6

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām 2014.2021.gada periodā

1. Vispārīgie jautājumi

1.1 Metodikas mērķis ir noteikt vienotus principus, kurus programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām jāievēro, izvērtējot iesniegtos iepirkuma plānus, lemjot par 2014.–2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu ietvaros īstenoto iepirkumu iekļaušanu pirmspārbaužu plānā, kā arī veicot iepirkuma dokumentācijas vai iepirkuma norises pirmspārbaudes, kā arī sniegt atbalstu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām līdzfinansējuma saņēmēju iepirkumu pirmspārbaužu veikšanai.

1.2. Projektu iepirkumu pirmspārbaužu galvenais mērķis ir novērst pārkāpumus līdzfinansējuma saņēmēju rīkotajos iepirkumos pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izmaksu risku.