Informācija presei

Šī gada 30.jūlijā Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr. KL\2.2-3\19\18 t.s. "būvnieku karteļa" lietā, konstatējot desmit būvniecības uzņēmumu ilggadēju aizliegtu vienošanos par dalības nosacījumiem publiskajos un privātajos iepirkumos Latvijā. 

Konkurences tiesību pārkāpumi un uzticamības atjaunošana publiskajos iepirkumos

Viens no publisko iepirkumu mērķiem ir iegādāties preces, pakalpojumus vai būvdarbus brīvas konkurences apstākļos, kur piegādātāji brīvos tirgus apstākļos konkurē savā starpā un piedāvā izdevīgāko un atbilstošāko risinājumu katrā konkrētā iepirkumā. Savukārt aizliegtas vienošanās apstākļos, kur piegādātāji jau pirms piedāvājumu iesniegšanas vienojas par piegādājamo risinājumu un izcenojumiem, publiskajos iepirkumos pastāv risks neiegūt izdevīgāko piedāvājumu – ne tikai labāko cenu, bet arī atbilstošāko risinājumu.

Līdz ar to publiskajos iepirkumos normatīvais regulējums stingri vēršas pret konkurences tiesību pārkāpumiem, paredzot kandidātu un pretendentu izslēgšanu, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem.

Kandidātu vai pretendentu izslēgšana no iepirkuma procedūras par konkurences tiesību pārkāpumiem

 • Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 6. punkts
 • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 6. punkts

 

Izslēgšanas nosacījumu piemēro:

 • 12 mēnešus pēc tam, kad lēmums vai tiesas spriedums ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams,
 • izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir kandidātu vai pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Pasūtītājs informāciju par pārkāpumu iegūst Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) e-izziņu apakšsistēmā

 

 • izziņā uzrāda, ka fiksēts pārkāpums atbilstoši Konkurences likuma 11. pantam

Piegādātājiem (kandidātam vai pretendentam iepirkumā) ir iespēja veikt uzticamības atjaunošanu

 • Publisko iepirkumu likuma 43. pants
 • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. pants

 

Ja piegādātājs atbilst izslēgšanas nosacījumiem:

 • kandidāts kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē;
 • pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē;
  • ja kandidāts skaidrojumu pieteikumā nav sniedzis vai pretendents savā piedāvājumā norādi nav ietvēris, pasūtītājam ir jādod tiesības kandidātam vai pretendentam pierādīt, ka tas ir veicis pasākumus uzticamības nodrošināšanai, pieprasot pierādījumus un skaidrojumus, un, ja nepieciešams, arī kompetentu institūciju atzinumus.

Pasūtītājs izvērtē kandidāta vai pretendenta veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus.

 

 • Pasūtītājs var prasīt no attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par to, vai kandidāta vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē;
 • Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams vai arī kandidāts vai pretendents ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentas institūcijas atzinumu par veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

Pasūtītājs katrā iepirkumā un katrā konkrētā gadījumā izvērtē iesniegto informāciju un pierādījumus, un pieņem lēmumu:

 

 • Neizslēgt kandidātu vai pretendentu, ja:
  • veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē;
 • Izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja:
  • veiktie pasākumi ir nepietiekami;
  • pēc pasūtītāja pieprasījuma neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus.

Kādi pasākumi būtu veicami uzticamības atjaunošanai

Piegādātājs (kandidāts vai pretendents iepirkuma procedūrā) pasūtītājam sniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

 

 • Konkurences padome savā tīmekļvietnē publicējusi informāciju par Uzticamības atjaunošanai veicamajiem pasākumiem konkurences tiesību pārkāpumu gadījumā.

Kas būtu jāņem vērā attiecībā uz vēl plānotiem un uz izsludinātiem iepirkumiem?

Gan pasūtītājiem, gan sabiedrībai kopumā aktīvi jāiesaistās, lai laikus novērstu iespējamus pārkāpumus iepirkumos. Pasūtītājam, plānojot iepirkumu, ir jāveic rūpīga tirgus izpēte, lai apzinātu iespējamo piegādātāju loku un identificētu pietiekamu konkurences līmeni konkrētajā iepirkumā. Turklāt pasūtītājam arī jāizvērtē riski, kas var rasties, piešķirot līgumu pretendentam, kura uzticamība ir apšaubāma, piemēram, ārvalstu finansējuma piesaistīšanas gadījumā. 

Eiropas Komisija izstrādājusi ieteikumus, kā efektīvi vērsties pret slepenām norunām publiskajā iepirkumā[i]

Piemēram, Eiropas Komisija iesaka:

 • izstrādāt līguma piešķiršanas nosacījumus (gan atlases, gan tehniskās specifikācijas prasības) tādā veidā, kas nepieļautu slepenu norunu starp pretendentiem, un censties panākt, lai piedalītos pēc iespējas vairāk pretendentu;
 • veikt centralizētus iepirkumus, kuros var piedalīties lielāks skaits piegādātāju;
 • atklāt iespējamo slepeno norunu piedāvājumu izvērtēšanas gaitā var, veltot nepieciešamo laiku iesniegto piedāvājumu detalizētai izskatīšanai;
 • reaģēt gadījumos, kad rodas aizdomas par šādu slepenu norunu, un par konstatētajiem iespējamiem pārkāpumiem informēt atbildīgās iestādes.

Jāņem vērā, ka par konkurences ierobežošanu varētu liecināt arī nepamatoti sadārdzinātu piedāvājumu iesniegšana iepirkumā.  

Ja pasūtītājam ir aizdomas, ka piedāvājumi nav iesniegti brīvas konkurences apstākļos vai ir pamatotas aizdomas par aizliegtu vienošanos, pasūtītājs iepirkumu ir tiesīgs pārtraukt. Piemēram, arī viena piedāvājuma iesniegšana, kad nav citu piedāvājumu, var būt pamats iepirkuma pārtraukšanai,[ii] tāpat arī pārāk dārgs piedāvājums, kas nenodrošina pasūtītāja saimnieciskās intereses, ir objektīvs iemesls iepirkuma pārtraukšanai (Senāta 2021.gada 19.janvāra lēmums lietā SKA-734/2021). Pasūtītājs arī citos gadījumos ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja vien tam ir objektīvs iemesls.

Skatīt tīmekļvietnē sagatavotos skaidrojumus un apkopojumus:


[i] Sīkāk skatīt: Eiropas Savienības tiesas spriedumu lietā Nr.C-440/13 (11.12.2014.) 36.un 37.punkts

[ii] Sīkāk skatīt: Paziņojumu par līdzekļiem cīņai pret slepenām norunām publiskajā iepirkumā un par norādījumiem, kā piemērot ar tām saistīto izslēgšanas iemeslu (2021/C 91/01)