Lūdzam skatīt arī VARAM apkopotos un publicētos biežāk uzdotos jautājumus un atbildes 

Vai pasūtītājs datortehnikas iepirkumos var norādīt, ka precei jābūt ar Energy Star marķējumu vai atbilstošai  šī marķējuma kritērijiem?

Nē, jo, lai arī MK noteikumu Nr.353 1.pielikumā attiecībā uz atsevišķām preču grupām paredzēta šāda prasība, IUB skaidro, ka ES un ASV līgums par Energy Star piemērošanu ir beidzies 2018.gada 20.februārī, kā arī informācija par energoefektivitātes kritērijiem attiecīgajā tīmekļvietnē nav atrodama, līdz ar to pasūtītājam tehniskajās specifikācijās jāiekļauj konkrēti  kritēriji attiecībā uz nepieciešamo energoefektivitātes līmeni vai jāatsaucas uz citiem aktuāliem un pieejamiem kritērijiem.

Sīkāka informācija Eiropas Komisijas tīmekļvietnē

Publicēts 18.12.2019.

Kā piemērojams Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 4. sadaļā norādītais atlases kritērijs (piegādātājs pēdējo trīs gadu laikā nav pārkāpis tādu produktu piegādes līgumu nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar zaļajiem publiskajiem iepirkumiem)?

Minētais atlases kritērijs tulkojams kontekstā ar PIL 46. panta trešās daļas 2. punkta regulējumu, līdz ar to pasūtītājs, veicot pārtikas produktu piegādes vai ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus, ir tiesīgs izvirzīt prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām tādejādi, ka piegādātājam iepriekšējo trīs gadu laikā jābūt iegūtai pieredzei tādu pārtikas produktu piegādes līgumu izpildē, kuros izvirzītas prasības attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu. Savukārt, lai pierādītu atbilstību minētajam atlases kritērijam, pretendentam būtu jāiesniedz savas pieredzes apraksts un atsauksmes no pasūtītājiem.

Aktualizēts: 21.12.2017

Kādos gadījumos, piemērojot Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības, pasūtītājs kā vienīgo piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju ir tiesīgs noteikt cenu?

 

 

Saskaņā ar PIL 51. panta ceturto daļu pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja iepirkums tiek veikts PIL 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā vai ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Ņemot vērā minēto PIL regulējumu, pasūtītājs kā piedāvājuma izvēles kritēriju ir tiesīgs noteikt tikai cenu, ja pasūtītājs, savās tehniskajās specifikācijās iekļaujot visas noteikumos minētās prasības, šo tehnisko specifikāciju ir sagatavojis detalizēti.  

Aktualizēts: 21.12.2017

Vai Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” regulējums ir obligāti jāpiemēro iepirkuma procedūrā, kuras galvenais iepirkuma priekšmets (piemēram, būvdarbi) nav iekļauts noteikumu 1.pielikumā, bet kāda no iepirkuma priekšmeta sastāvdaļām (piemēram, iekštelpu apgaismojums) ir prece vai pakalpojums, kuram noteikumu regulējums piemērojams obligāti? 

Saskaņā ar noteikumu regulējumu pasūtītājam attiecībā uz noteikumu 1.pielikumā ietvertajām preču un pakalpojumu grupām ir pienākums piemērot noteikumu prasības.

Līdz ar to pasūtītājam, veicot iepirkumu, kura ietvaros tiek iepirktas arī tādas preces vai pakalpojumi, uz kuriem obligāti attiecināmas zaļā publiskā iepirkuma prasības, ir pienākums uz noteikto iepirkuma priekšmeta daļu attiecināt noteikumu 1.pielikumā ietvertās prasības attiecīgajai preču vai pakalpojumu grupai.

Piemēram, ja tiek organizēts būvdarbu iepirkums, kura ietvaros tiek veikta arī iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, pasūtītājam ir pienākums, sagatavojot iekštelpu apgaismojuma nomaiņas tehnisko specifikāciju, iekļaut tajā norādījumus un vides aizsardzības pasākumu prasības, kas noteiktas noteikumu 1.pielikumā attiecībā uz iekštelpu apgaismojuma nomaiņu vai renovāciju.

Publicēts 05.04.2018.

Vai pasūtītājam, iepērkot Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikumā norādītās preces vai pakalpojumus PIL 9.panta kārtībā, tehniskajā specifikācijā jāiekļauj zaļā publiskā iepirkuma kritēriji, kas minēti attiecīgajā noteikumu 1.pielikuma sadaļā?

Ņemot vērā to, ka PIL 9.panta ceturtajā daļā noteikts minētā panta kārtībā veicamo iepirkumu nolikuma saturs un tās 1.punktā, kas nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nav atsauces uz PIL 19.pantu, kas nosaka zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas kārtību, noteikumu regulējums PIL 9.panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem piemērojams tikai attiecībā uz piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, jo atsauce uz PIL 19.pantu iekļauta vienīgi PIL 9.panta ceturtās daļas 5.punktā. Līdz ar to, ja attiecībā uz noteikumos norādītajām precēm vai pakalpojumiem noteikumos nav norādīti zaļajam publiskajam iepirkumam atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji, pasūtītājs, veicot iepirkumu PIL 9.panta kārtībā, ir tiesīgs nepiemērot noteikumu regulējumu.

Publicēts 10.07.2018.

Ievietots: 19.11.2017. Aktualizēts: 18.12.2019.