Attiecināms uz publisko iepirkumu paziņojumiem, kas publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2023. gada 24. oktobrim.

Lasīt vairāk: Publikāciju vadības sistēmas modernizācijaSarkanie karodziņi (ang. red flags) – vizuāli rādītāji par iespējamiem publisko iepirkumu riskiem, kas tiek attēloti kā sarkani karodziņi pie Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem turpmāk minētajos gadījumos. Karodziņu kopsavilkums ir pieejams publikāciju datu vizualizācijas rīka sadaļā „Iepirkumu veicēju profili”.

Vispārīgās vienošanās izpildešis rādītājs tiek piemērots Publisko iepirkumu likuma paziņojumiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu gadījumos, kad iepirkuma līgumu, kas noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros, kopsumma sasniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežvērtību, bet iepirkuma procedūra vispārīgās vienošanās noslēgšanai tika rīkota atbilstoši paredzamajai līgumcenai, kas tika plānota mazāka par Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežvērtību.

Paātrināta procedūra – lai gan normatīvie akti pieļauj steidzamības dēļ saīsināt pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas piegādātājiem rada risku nepaspēt sagatavot pieteikumu vai piedāvājumu, kā arī risku pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, vai to lēmums par steidzamību ir pieņemts pamatoti. Šis rādītājs attiecas uz paātrinātas procedūras izvēli Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma paziņojumā par līgumu, paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem un paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Procedūra bez iepriekšējas publikācijas – lai gan noteiktos gadījumos normatīvie akti pieļauj noslēgt līgumu, iepriekš nepublicējot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, tomēr pastāv atklātības principa pārkāpuma risks, pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izvēloties piemērot iepirkumu vai iepirkuma procedūru bez iepriekšējas publikācijas. Šis rādītājs attiecas uz sarunu procedūrām, sarunu procedūrām, nepublicējot dalības uzaicinājumu, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, un koncesijas procedūrām bez paziņojuma par koncesiju iepriekšējas publicēšanas (sarunu procedūrām) Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma rezultātu paziņojumos (paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, paziņojumos par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, paziņojumos par iepirkuma procedūras rezultātiem, paziņojumos par koncesijas piešķiršanu un paziņojumos par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem, brīvprātīgajos paziņojumos par iepirkuma rezultātiem, paziņojumos par izmaiņām līguma darbības laikā un paziņojumos par izmaiņām koncesijas līgumā tās darbības laikā).

Mazs saņemto piedāvājumu skaits – šis rādītājs norāda uz iespējamu konkurences risku gadījumos, ja kādā no iepirkuma daļām konkurence ir zema (iepirkuma daļā saņemto piedāvājumu skaits ir 1 piedāvājums). Šis rādītājs attiecas uz mazu (1) saņemto piedāvājumu skaitu Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma rezultātu paziņojumos (informatīvos paziņojumos par noslēgto līgumu, paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, paziņojumos par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, paziņojumos par metu konkursa rezultātiem, paziņojumos par iepirkuma procedūras rezultātiem, paziņojumos par koncesijas piešķiršanu un paziņojumos par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem, brīvprātīgajos paziņojumos par iepirkuma rezultātiem). Rādītājā netiek iekļauti rezultātu paziņojumi par iepirkuma līgumiem vispārīgās vienošanās ietvaros.

Nav elektroniskas piedāvājumu iesniegšanas – lai gan juridiski noteiktos gadījumos ir pieļaujams neparedzēt elektronisku pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, tomēr pastāv atklātības, konkurences un piegādātāja administratīvā sloga risks, kā arī risks pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, vai to lēmums par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu ārpus valsts elektroniskās informācijas sistēmas ir pieņemts pamatoti. Šis rādītājs attiecas uz norādi, vai piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski, Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma paziņojumā par līgumu, paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojumā par līgumu, paziņojumā par plānoto līgumu, paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu, paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu, paziņojumā par koncesiju, iepriekšējā informatīvā paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem.

Vairāk kā trīs grozījumu paziņojumi – lai gan juridiski ir pieļaujams izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tomēr, publicējot daudzus (vairāk kā trīs) paziņojumus par izmaiņām vai papildu informāciju, tas var norādīt uz iespējamiem atklātības, konkurences, nekvalitatīvi sagatavotas iepirkuma dokumentācijas un piegādātāja administratīvā sloga riskiem, kā arī risku pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, vai to izdarītie grozījumi vai termiņa pagarināšana ir notikusi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, neierobežojot konkurenci. Šis rādītājs attiecas uz Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma paziņojumu par līgumu, paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojumu par līgumu, paziņojumu par metu konkursu, paziņojumu par koncesiju un iepriekšēju informatīvu paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem, ja tiem ir publicēti vairāk par trīs saistītajiem paziņojumiem par izmaiņām vai papildu informāciju.

Izmaiņas līgumā – lai gan noteiktos gadījumos ir pieļaujami būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi, par kuriem jāpublicē paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, tomēr pastāv risks pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, vai to izdarītie grozījumi ir notikuši saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šis rādītājs attiecas uz publicētu Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā un paziņojumu par izmaiņām koncesijas līgumā tās darbības laikā.

Līguma darbības laiks – lai gan normatīvie akti pieļauj noslēgt iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku par pieciem gadiem gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ (it sevišķi, ja to prasa iepirkuma līguma priekšmets) nepieciešams ilgāks termiņš, tomēr tādējādi tiek ierobežotas citu tirgus dalībnieku iespējas pretendēt uz iepirkuma līguma noslēgšanu. Šis rādītājs attiecas uz turpmāk minētajos paziņojumos norādīto līguma darbības laiku, ja tas ir ilgāks par 1825 dienām, 60 mēnešiem vai 5 gadiem kopš paziņojuma publicēšanas gada: Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma paziņojumos par līgumu, paziņojumos par plānoto līgumu, paziņojumos par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojumos par līgumu, paziņojumos par koncesiju un iepriekšējos informatīvos paziņojumos par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem.