Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā — pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

Atbildīgi un ētikas kritērijiem atbilstoši iepirkumi arī stimulē uzņēmējus pielikt pūles, lai panāktu, ka ražošanas procesa un strādājošo darbinieku pārvaldība notiek atbildīgāk un ilgtspējīgāk. Līdz ar to sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi ir stratēģisks rīks, kas efektīvi virza uz priekšu sociālo un darbaspēka politiku.

Eiropas Savienības publisko iepirkumu juridiskais pamats ir sniegts publisko iepirkumu Direktīvā 2014/24/EK un Direktīvā 2014/25/EK, kurās ir noteikts sociālo apsvērumu ierēķināšanas apjoms, jo īpaši tad, ja tie ir saistīti ar līguma priekšmetu un ir proporcionāli tā prasībām, ja vien tiek ievēroti izdevīguma principi un principi par visu ES piegādātāju vienlīdzīgu piekļuvi. 

Lai popularizētu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu, 2021.gada 2.novembrī domnīca PROVIDUS sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir sagatavojuši un publicējuši informatīvu video, kā arī bukletu, kuru pasūtītājs var izmantot ikdienā kā palīgu saprast, vai konkrēto publisko iepirkumu var īstenot sociāli atbildīgā veidā.

Pašmācību kurss "Stratēģiskais iepirkums"

Inovāciju iepirkumu kopā ar sociāli atbildīgu iepirkumu un zaļo publisko iepirkumu parasti aptver ar terminu ”stratēģiskais iepirkums”. Ir izstrādāts jauns pašmācības modulis ”Stratēģiskais iepirkums”, kurā uzzināsiet: 

  • kas ir sociāli atbildīgs publiskais iepirkums;
  • kādus sociālās atbildības aspektus tas ietver;
  • kā veikt sociāli atbildīga iepirkuma plānošanu;
  • kāds ir publisko iepirkumu regulējuma ietvars;
  • kā veidojami līguma izpildes nosacījumi un veicama to kontrole.

Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un Iepirkuma uzraudzības biroja ekspertiem izstrādājusi skaidrojošu materiālu – palīgu sociāli atbildīga publiskā iepirkuma veikšanai (SAPI). Materiālā iekļauta informācija par:

  • SAPI īstenošanas posmiem;
  • ieteikumiem, kas jāņem vērā, nosakot SAPI prasības publiskajā iepirkumā;
  • SAPI nosacījumiem un piemēriem dažādu pakalpojumu un preču grupās, kā arī būvdarbu īstenošanā;
  • labās prakses piemēriem no Latvijas.

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

Vadlīnijās apskatīti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (SAPI), piemēram, privileģētie līgumi, līguma izpildes speciālie noteikumi u.c. Tie apskatīti saistībā ar “klasiskā sektora” jeb Publisko iepirkumu likuma regulējumu, savukārt citu normatīvo aktu, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma, piemērošanā minētie risinājumi var tikt ņemti vērā, ievērojot attiecīgās jomas specifiku.

Vadlīniju mērķis ir sniegt priekšstatu un veicināt izpratni par SAPI iespējām, iedvesmojot ar piemēriem, vienlaikus SAPI iespējas ir ļoti plašas, tādēļ pasūtītājam nepieciešams turpināt izpētes darbu, sekojot līdzi arī jomas aktualitātēm.

* Vadlīnijas ir precizētas. Vadlīniju 22. lapas pēdējā rindkopā norādītais izšķirošais piedāvājuma izvēlēs kritērijs, proti, ka "piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre", nav izmantojams.

  • Sīkāk sk. Biežāko jautājumu sadaļas Publisko iepirkumu likums  2.16. punktu  

Diskusija “Ideju sēja” par sociāli atbildīga iepirkuma un inovatīva iepirkuma iedzīvināšanu

"Ideju sējā" tika pārrunāti jautājumi par sociāli atbildīga iepirkuma un inovāciju iepirkuma nepieciešamību, iespējām veicināt sociālo un inovatīvo kritēriju  iekļaušanu publiskajos iepirkumos, konkrētām veicamajām darbībām, kā arī šādu iepirkumu turpmākā attīstībā publisko iepirkumu sistēmā kopumā. 

Konference “Ideju pļauja”

Konferencē turpinājām runāt par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma un inovāciju publiskā iepirkuma iedzīvināšanu Latvijā.