Inovācija - jauna vai būtiski uzlabotas preces, pakalpojuma vai procesa radīšana, tai skaitā, bet neaprobežojoties, ražošanā, celtniecībā vai būvniecībā, mārketingā vai organizēšanā, ar mērķi atrisināt sabiedrībai aktuālus jautājumus. 

Inovācijas iepirkums var sekmēt ne tikai publisko resursu efektīvāku izmantošanu, bet arī inovācijas uzņēmumos un publiskajā sektorā. Tāpat inovācijas publiskais iepirkums var veicināt uzņēmumu ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijā.

Viens no publiskā iepirkuma izaicinājumiem ir inovāciju iepirkums. Jaunās iepirkumu Direktīvas tika pieņemtas ciešā saistībā ar ietvarprogrammu Horizon 2020, kuras ietvaros publiskam iepirkumam ir nozīmīga loma kā inovācijas politikas instrumentam.

  Pašmācību kurss "Stratēģiskais iepirkums"

  Inovāciju iepirkumu kopā ar sociāli atbildīgu iepirkumu un zaļo publisko iepirkumu parasti aptver ar terminu ”stratēģiskais iepirkums”. Ir izstrādāts jauns pašmācības modulis ”Stratēģiskais iepirkums”, kurā uzzināsiet: 

  • kas ir inovācijas iepirkums;
  • kādi ir tā veidi un priekšrocības;
  • kādas ir inovācijas iepirkumu metodes;
  • ieteikumus inovācijas iepirkuma plānošanai un tehnisko specifikāciju sagatavošanai;
  • kā veidojami līguma izpildes nosacījumi un veicama to kontrole.

  Ekonomikas ministrija ir vadošā iestāde Latvijā par inovācijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu. Tās izstrādātājā Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai uzlabotu Latvijas nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. Pamatnostādnēs izvirzīti Latvijas inovācijas sistēmas attīstībai četri vienlīdz svarīgi elementi – zināšanu kapacitāte, inovāciju piedāvājums, inovāciju pieprasījums (var notikt arī caur publisko iepirkumu), pārneses sistēma.

  Latvijas inovācijas portālā atrodama informācija par inovāciju – inovācijas teoriju, inovācijas politiku Latvijā un Eiropas Savienībā, inovatīviem produktiem Latvijā, inovācijas atbalsta programmām, inovācijas atbalsta organizācijām u.c. 


  Publicētais ikgadējais Eiropas inovāciju rezultātu pārskats (EIS) sniedz salīdzinošu novērtējumu par ES dalībvalstu un atsevišķu trešo valstu pētniecības un inovācijas rezultātiem, kā arī to pētniecības un inovācijas sistēmu relatīvajām stiprajām un vājajām pusēm. Tas palīdz valstīm novērtēt jomas, kurās tām jākoncentrē savi centieni, lai uzlabotu savu inovācijas sniegumu.

  Eiropas Komisijas Kopīgā Pētniecības centra pētījums “API stratēģijas pamatprincipi publiskā sektora inovācijām” par lietojumprogrammu saskarņu (lietojumprogrammas interfeiss - API) saistītajiem tehniskajiem, juridiskajiem un praktiskajiem jautājumiem digātālo risinājumu ieviešanā. Projekta ietvaros pētīti ar API saistīti būtiski aspekti, kas valdības organizācijām jāņem vērā, plānojot un īstenojot savas digitālās programmas. Pētījums sastāv no 3 materiāliem:

  Sabiedrības Integrācijas fonds realizē projektu - Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai (BuiCaSuS)

  Projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas darbojas kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu attiecīgajā dalībvalstī. 

  CFLA izsludinātie ES fondu projekti

  Informācija ir grupēta atbilstoši ES fondu plānošanas dokumentos noteiktajiem prioritārajiem virzieniem. Plašāku informāciju par katru specifisko atbalsta mērķi (SAM) vai tā pasākumu skatiet, klikšķinot uz numura.

  Zemkopības ministrijas - Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupas projekti

  LAP 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma ietvaros atbalsts tiek sniegts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai.

  Eiropas Komisijas projekts 

  Lai sabiedriskā sektora centienus pielāgoties straujajam ekonomikas transformācijas un digitalizācijas procesam pārvērstu konkrētā rīcībā, Eiropas Komisija valsts un pašvaldību iestādēm Eiropā bez maksas piedāvā atbalstu inovācijas publiskā iepirkuma sagatavošanā caur iniciatīvu The European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP, http://eafip.eu). Lai pieteiktos Eiropas Komisijas atbalstam, aicinam apmeklēt EAFIP tīmekļvietni

  Semināru prezentācijas

  Vadlīnijas

  • Eiropas Komisijas vadlīnijas Guidance on Innovation Procurement 
  • Vadlīnijas Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation, kas palīdz pasūtītājiem izprast konkrētā iepirkuma specifiku. Vadlīnijas ir sagatavotas, balstoties uz 2014.gadā apstiprinātajām iepirkumu direktīvām un piemērotas visiem iesaistītajiem. Vadlīnijās apkopota labā pieredze inovatīvu iepirkumu rīkošanā, analizētas piemērotākās iepirkumu veikšanas metodes, kā arī sniegti praktiski padomi tehniskajā specifikācijā iekļaujamajām prasībām. Tāpat vadlīnijās ir apkopota informācija ar reāliem piemēriem par inovatīviem iepirkumiem dažādās ES dalībvalstīs.
  • Eiropas Komisijas izstrādātā Inovāciju iepirkumu brošūra (Innovation Procurement brochure - Update 2019) - Atjauninātā brošūra sniedz pārskatu par ES finansētiem inovāciju iepirkumiem IKT jomā. Šajā gadījumā par iepirkumiem, kas risina sabiedrības intereses veselības un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, transporta iepirkumos, enerģētikā, drošībā, izglītībā, valsts pārvaldē utt. brošūrā ietverta arī atjaunināta informācija par pabeigto PCP iepirkumu ietekmi uz pircējiem un uzņēmumiem.
  • ICEI (Local Governments for Sustainability) izstādājis vadlīnijas ”How to engage the market. A step by step guide for dialogue events”(2021)

  Eiropas Komisijas Inovatīvā iepirkumu ziņu lapa