Inovatīvais publiskais iepirkums

Inovācija - jauna vai būtiski uzlabotas preces, pakalpojuma vai procesa radīšana, tai skaitā, bet neaprobežojoties, ražošanā, celtniecībā vai būvniecībā, mārketingā vai organizēšanā, ar mērķi atrisināt sabiedrībai aktuālus jautājumus. 

Inovāciju iepirkums var sekmēt ne tikai publisko resursu efektīvāku izmantošanu, bet arī inovācijas uzņēmumos un publiskajā sektorā. Tāpat inovāciju publiskais iepirkums var veicināt uzņēmumu ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijā.

Viens no publiskā iepirkuma izaicinājumiem ir inovatīvs iepirkums. Jaunās iepirkumu Direktīvas tika pieņemtas ciešā saistībā ar ietvarprogrammu Horizon 2020, kuras ietvaros publiskam iepirkumam ir nozīmīga loma kā inovāciju politikas instrumentam.

  Latvijā par inovācijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu vadošā iestāde ir Ekonomikas ministrija. Tās izstrādātājā Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai uzlabotu Latvijas nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. Pamatnostādnēs izvirzīti Latvijas inovācijas sistēmas attīstībai četri vienlīdz svarīgi elementi – zināšanu kapacitāte, inovāciju piedāvājums, inovāciju pieprasījums (var notikt arī caur publisko iepirkumu), pārneses sistēma.

  Ekonomikas ministrijas ziņu vēstule
  • Ekonomikas ministrijas inovācijas iepirkumu pirmā ziņu vēstule, kuras mērķis ir veicināt informācijas apriti un stiprināt publiskā iepirkuma veicēju izpratni par inovācijas iepirkumu. (23.10.2020.)
  • Otrā ziņu vēstule.

  Informācija par inovāciju – inovācijas teoriju, inovācijas politiku Latvijā un Eiropas Savienībā, inovatīviem produktiem Latvijā, inovācijas atbalsta programmām, inovācijas atbalsta organizācijām u.c. pieejama Latvijas inovācijas portālā.


  Attēlots Publiskā inovatīvā iepirkuma platformas logo angliski

  Inovatīvo publisko iepirkumu platformā apkopota informācija par inovatīvajiem iepirkumiem, kā arī pieejamas vadlīnijas Inovatīvā publiskā iepirkuma veikšanai (Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation), kas palīdz pasūtītājiem izprast konkrētā iepirkuma specifiku. Vadlīnijās ir sagatavotas, balstoties uz 2014.gadā apstiprinātajām iepirkumu direktīvām un piemērotas visiem iesaistītajiem. 

  Vadlīnijās apkopota labā pieredze inovatīvu iepirkumu rīkošanā, analizētas piemērotākās iepirkumu veikšanas metodes, kā arī sniegti praktiski padomi tehniskajā specifikācijā iekļaujamajām prasībām. Tāpat vadlīnijās ir apkopota informācija ar reāliem piemēriem par inovatīviem iepirkumiem dažādās ES dalībvalstīs.

  Logo - Eiropas Atbalsts Inovatīvajam publiskajam iepirkumamLai sabiedriskā sektora centienus pielāgoties straujajam ekonomikas transformācijas un digitalizācijas procesam pārvērstu konkrētā rīcībā, Eiropas Komisija valsts un pašvaldību iestādēm Eiropā bez maksas piedāvā atbalstu inovācijas publiskā iepirkuma sagatavošanā caur iniciatīvu The European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP, http://eafip.eu). Lai pieteiktos Eiropas Komisijas atbalstam, aicinam apmeklēt EAFIP tīmekļvietni vai sīkāka informācija arī IUB tīmekļvientē

   Eiropas Komisijas izstrādātā Inovāciju iepirkumu brošūra

   Innovation Procurement brochure - Update 2019 - Atjauninātā brošūra sniedz pārskatu par ES finansētiem inovāciju iepirkumiem IKT jomā. Šajā gadījumā par iepirkumiem, kas risina sabiedrības intereses veselības un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, transporta iepirkumos, enerģētikā, drošībā, izglītībā, valsts pārvaldē utt. brošūrā ietverta arī atjaunināta informācija par pabeigto PCP iepirkumu ietekmi uz pircējiem un uzņēmumiem.

   Normatīvais regulējums: 

   Semināru prezentācijas

   Vadlīnijas