Atrasti 327 rezultāti

Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā,  saite uz Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas tīmekļvietni Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija  izstrādāja “ Saite uz Vadlīnijām sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai... Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai... ”. Vadlīnijās apskatīti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (turpmāk – SAPI), piemēram, privileģētie līgumi, līguma izpildes speciālie noteikumi u....
Aktualitāte

Izstrādātas publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

“Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā” ....   Vadlīnijas ir informatīvs materiāls pasūtītājiem, to mērķis ir skaidrot atlases prasību noteikšanas pamatprincipus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas iepirkumiem....
Aktualitāte

Izstrādātas vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem

LPUAA sadarbībā ar nozares ārvalstu ekspertiem un Iepirkumu uzraudzības biroju ir sagatavojusi vadlīnijas telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu iepirkumu veikšanai. Vadlīniju mērķis ir palīdzēt pasūtītājiem apsaimniekošanas un uzkopšanas iepirkumu sagatavošanā, atbilstoši nepieciešamībai definēt iepirkuma priekšmetu, kā arī veikt iepirkuma procedūru....
Aktualitāte

Vadlīnijas Kvalifikācijas prasību sagatavošanai ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos

Publicētas Ekonomikas ministrijas veidotās darba grupas izstrādātās  vadlīnijas „Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos”  ar ieteikumiem kvalifikācijas prasībām un piemēriem....
Aktualitāte

Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā

Lai veicinātu izpratni par tādu iepirkumu, kas tiek veikti, piemērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.14 vai 4.14. 1  punktu, norisi, Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā....
Aktualitāte

Grozījumi Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem... ”, papildinot tās ar diviem jauniem punktiem: Vadlīniju 6.4.8. punktā noteikts jauns sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākums, nolūkā pārliecināties par interešu konflika neesību,... no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (šis regulējums attiecināms uz iepirkumiem, kas izsludināti ar 2021. gada 1. jūniju). Savukārt vadlīniju 6.7.2.punktā ieteikts piedāvājumu saņemšanai izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu, izvēloties iepirkuma veidu “Neregulēts iepirkums”....
Aktualitāte

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

( Dzēsts Vadlīniju 6.4.6.punkts )... (Precizēti PVS paziņojumu nosaukumi (Vadlīniju 1.3., 6.6.2., 6.7.1. un 6.9.5. punkts)); ... (Precizēts Vadlīniju 6.4.7.punkts);... (Precizēts Vadlīniju 6.4.8 un 6.7.2.punkts)... (Precizēts Vadlīniju 6.4.7.punkts)... (Precizēti PVS paziņojumu nosaukumi (Vadlīniju 1.3., 6.6.2., 6.7.1. un 6.9.5. punkts))... 3. Vadlīniju piemērošana ES struktūrfondu vai Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētos projektos... 4. Līgumi, kuru noslēgšanai nepiemēro vadlīnijas vai vadlīnijās noteikto iepirkumu veikšanas kārtību...
Cits

Nozaru ministriju vadlīnijas

Satiksmes ministrija ir izstrādājusi publisko iepirkumu vadlīnijas  transportlīdzekļu iepirkumiem un transportlīdzekļu nomas/līzinga iepirkumiem. Vadlīniju mērķis ir skaidrot prasību noteikšanas pamatprincipus un sekmēt vienotu izpratni par transportlīdzekļu iepirkumos un transportlīdzekļu nomas/līzinga iepirkumos iekļaujamajām prasībām.... Satiksmes ministrija ir izstrādājusi p ublisko iepirkumu vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem .  Vadlīniju mērķis ir skaidrot prasību noteikšanas pamatprincipus un sekmēt vienotu izpratni par mobilo un fiksēto sakaru iepirkumos iekļaujamajām prasībām.... Ekonomikas ministrijas veidotās darba grupas izstrādātās vadlīnijas „Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos” ar ieteikumiem kvalifikācijas prasībām un piemēriem.... Publisko iepirkumu vadlīnijas autotransporta jomā... Publisko iepirkumu vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem... Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā...
Cits

Vadlīnijas centralizēto iepirkumu veikšanai

Vadlīnijas centralizēto iepirkumu veikšanai... 1. Vadlīniju piemērošana... 1.1.  Šo centralizēto iepirkumu vadlīniju mērķis ir centralizēto iepirkumu veicināšana, kā rezultātā notiek administratīvā sloga mazināšana nelielu iepirkumu veikšanā.... Minētais regulējums uzliek pienākumu pasūtītājam laicīgi plānot gada laikā veicamos iepirkumus un iepirkuma procedūras, kā arī izvērtēt, vai atsevišķas preces, pakalpojumus vai būvdarbus nav lietderīgāk iegādāties, pielietojot Vadlīniju 1.... 4.2. Pamatojoties uz PIL 17. panta devītās daļas regulējumu, Vadlīniju 4.1.2. punktā (PIL 17. panta astotā daļa) noteiktais pienākums ir izpildīts, ja pašvaldība attiecīgās preces un pakalpojumus iepirkusi jebkurā no šādiem veidiem:   4.... 5.1. Vadlīniju 5. nodaļā apskatīts gadījums, kad centralizēts iepirkums tiek veikts, neizmantojot EIS. 5.2. Viens vai vairāki pasūtītāji ar centralizēto iepirkumu institūciju vienojas par centralizētā iepirkuma veikšanu, vienojoties par iegādājamo preci, pakalpojumu vai veicamajiem būvdarbiem, iepirkuma priekšmeta apjomu, tehniskajās specifikācijās norādāmajiem raksturlielumiem, iepirkuma dokumentācijas saskaņošanas kārtību, atbildību, iepirkuma komisijas veidošanas principiem utt....
Cits

Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai

Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai...
Cits

Izstrādāts ārvalstu prakses apkopojums sociāli atbildīga publiskā iepirkuma ietvaros

2020.gadā biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja vadlīnijasVadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”... Vadlīniju izstrādes gaitā tika apzināta trīs... . Vēl par sociāli atbildīgu iepirkumu un izstrādātajām vadlīnijām uzziniet, skatoties konferences “Ideju pļauja” ierakstu –...
Aktualitāte

Informācija par publiskajiem iepirkumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē bez maksas ir pieejama plaša informācija par publiskajiem iepirkumiem – paziņojumi par apspriedēm ar tirgus dalībniekiem, iepirkumu un iepirkuma procedūru uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, grozījumiem līguma darbības laikā, iesniegumi par pārkāpumiem iepirkuma procedūrās, uzaicinājumi uz iesniegumu izskatīšanas sēdēm, iesniegumu izskatīšanas sēdēs pieņemtie lēmumi, skaidrojumi par normatīvo aktu piemērošanu, vadlīnijas iepirkumu rīkošanā, statistikas dati, aktualitātes, kā arī informācija par Iepirkumu uzraudzības biroja rīkotajiem semināriem un cita ar iepirkumiem saistīta informācija.... iub.gov.lv/lv/ ) , uzaicinājumi uz iesniegumu izskatīšanas sēdēm, iesniegumu izskatīšanas sēdēs pieņemtie lēmumi ( Saite uz tīmekļvietnes lapu par sūdzībām www.iub.gov.lv/lv/sudzibas ) , skaidrojumi par normatīvo aktu piemērošanu, vadlīnijas iepirkumu rīkošanā ( Saite uz tīmekļvietnes metodikas sadaļu www....
Pakalpojums

Vebinārs “Kredītiestāžu garantijas publiskajos iepirkumos”

Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos vadlīnijas:... Latvijas Finanšu nozares asociācijas finansēšanas darba grupas, Swedbank Tirdzniecības finansēšanas operāciju nodaļas vadītāja Anita Kurme prezentēs Asociācijas izstrādātās vadlīnijas publisko iepirkumu veicējiem, kā arī sniegs ieskatu vadlīniju jaunākajos grozījumos, skaidrojot to nepieciešamību, kā arī prakses piemēriem vadlīniju piemērošanā....
Aktualitāte

Konference “Saimnieciskais izdevīgums būvniecības iepirkumos”

Konferences laikā apskatīs saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju būvdarbu iepirkumos, projektēšanas pakalpojumu iepirkuma tehniskās specifikācijas un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijus, saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju apvienotajos projektēšanas un būvdarbu iepirkumos un metu konkursu vadlīnijas: prakse un riski....
Aktualitāte

Statistikas gada pārskatu iesniegšana par 2020. gadu

Publikāciju vadības sistēmā visām veidlapām (sadaļā “Statistikas pārskatu iesniegšana”) ir pieejamas aizpildīšanas vadlīnijas...
Aktualitāte

Konkurence padome izstrādājusi informatīvus materiālus publiskām personām ar mērķi mazināt konkurences deformēšanas riskus

Konkurences padome (KP) sagatavojusi  informatīvu materiālu  priekšnoteikumiem publiskas personas – valsts un pašvaldību – līdzdalībai kapitālsabiedrībā, kā arī  konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīnijas , kuru mērķis ir veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences likumā, tādējādi stiprinot brīvas un godīgas konkurences ievērošanu valsts un pašvaldību darbībā....
Aktualitāte

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, kā pasūtītājs var saīsināt iepirkuma norises laiku

Sīkāk skatīt arī skaidrojumus: Saite uz skaidrojumu par Publisko iepirkumu likuma termiņiem Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem Saite uz ieteikumiem pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un finansējuma saņēmējiem tirgus izpētes veikšanā Ieteikumi pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un finansējuma saņēmējiem tirgus izpētes veikšanā VRAA sagatavotā  Valsts reģionālās attīstības aģentūras sagatavotā pamācība pamācība  iepirkumu plānu sagatavošanai EIS Skaidrojums biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē   Skaidrojums  Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai par sarunu procedūru piemērošanu - pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem   Saite uz aktualitāti Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā , ciktāl tajā sniegti skaidrojumi par iepirkumu veikšanas iespējām likuma ietvaros, izņemot sadaļu par MK 103 piemērošanu Infogramma KNAB aicinājums ievērot labas pārvaldības principus KNAB aicinājums ievērot labas pārvaldības principus...
Aktualitāte

Stājusies spēkā nacionālā uzkopšanas kvalitātes standarta LVS 1051 jaunā 2021. gada versija

Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) ir aktualizējusi vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem. Vadlīnijas papildinātas ar atsaucēm uz jauno nacionālās uzkopšanas kvalitātes standarta LVS 1051 2021....
Aktualitāte

Pārskatus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim

Vadlīnijas par pārskatu aizpildīšanu ir atrodamas...
Aktualitāte

Konferences ““Kur virzās būvniecības iepirkumi?” Pieredze. Labā prakse” atskats

Konferences ietvaros tika apskatīts un diskutēts par aktuālo publisko būvdarbu iepirkumu jomā būvuzņēmēju skatījumā, apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu praksi, kvalifikācijas vadlīnijām ēku būvdarbu iepirkumiem, Rail Baltica pieeju būvniecības iepirkumu organizēšanā un līdzšinējo pieredzi, FIDIC līgumu lomu un ietekmi,  zaļā publiskā iepirkuma aktualitātēm un izaicinājumiem būvdarbu iepirkumos , kā arī par citiem saistošiem jautājumiem publiskā būvniecības iepirkuma ietvaros.... sniedza teorētisku un praktisku ieskatu ietvaram par kvalifikācijas vadlīnijām ēku būvdarbu iepirkumiem, akcentējot informāciju par būvdarbu vērtību, veidu un būves lietošanas veidu, pretendentu un speciālistu pieredzi, kā arī citas būtiskas specifiskas prasības un piemērus, lai plašāk izskaidrotu vadlīniju būtību.... | Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniecei, Juridiskā departamenta direktorei “Kvalifikācijas vadlīnijas ēku būvdarbu iepirkumiem” -...
Aktualitāte