Informācija Jaunumi

Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) ir aktualizējusi vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem. Vadlīnijas papildinātas ar atsaucēm uz jauno nacionālās uzkopšanas kvalitātes standarta LVS 1051 2021. gada versiju, kas stājas spēkā 09.09.2021, kā arī informāciju par standarta attīstību.

Uzkopšanas kvalitāti objektīvi noteikt un vērtēt atbilstoši valstī apstiprinātam standartam Latvijā ir iespējams kopš 2017. gada. Zināšanas par standartu ir apguvuši aptuveni 200 pasūtītāju un uzkopšanas uzņēmumu speciālisti. Valsts mērogā nozīmīgas organizācijas un uzņēmumi organizē uzkopšanas darbus atbilstoši LVS 1051, tādēļ nostiprinās praktiskā pieredze uz rezultātu orientēta uzkopšanā. LVS 1051 ir identisks INSTA 800 standartam, kurš ir spēkā Zviedrijā, Somijā, Islandē, Dānijā, Norvēģijā. Arī Igaunijā INSTA 800 ir spēkā nacionālā standarta statusā.

Jauno standarta LVS 1051 versiju veido sērija ar divām daļām. LVS 1051-1:2021 sniegta uzkopšanas kvalitātes noteikšanas un vērtēšanas sistēma, savukārt LVS 1051-2:2021 ietvertas prasības uzņēmumu un personu sertifikācijai, pielietojot LVS 1051-1:2021.

LVS 1051:2021 salīdzinot ar iepriekšējo LVS 1051:2017 versiju ir uzlabots un papildināts, ņemot vērā lietotāju un citu iesaistīto pušu ierosinājumus.  Ar nozīmīgāko izmaiņu sarakstu ir iespējams iepazīties standarta priekšvārdā. Starp būtiskām jaunām prasībām ir minama rīcību noteikšana gadījumiem, kad pirms vai nekavējoties pēc jaunā līguma perioda sākuma objektā ar iekavētiem uzkopšanas darbiem jānodrošina kvalitātes prasību izpilde. Ieviesti vairāki jauni termini, precizētas piesārņojuma grupas un to vērtēšana, otrā piesārņojuma grupai vairs netiek piemērots dalījums pieejamās un grūti pieejamās platībās.

Svarīgi turpmāk organizējot jaunu uzkopšanas procesu ir norādīt LVS 1051 standarta jauno versiju, atbilstoši kurai tiek noteiktas uzkopšanas kvalitātes prasības un vērtēta to izpildes atbilstība. Standarta jaunā versija ir pieejama Latvijas nacionālās standartizācijas institūcijas SIA „Latvijas standarts” tīmekļa veikalā lvs.lv.