2018.gada 1.jūnijā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas paredz jaunus kandidātu/pretendentu izslēgšanas nosacījumus, kas attiecināmi uz ārzonā reģistrētiem uzņēmumiem. Lai pasūtītājs konstatētu, vai konkrētais uzņēmums, kas būtu izslēdzams no iepirkuma, ir saistīts ar ārzonu, Iepirkumu uzraudzības birojs ir sagatavojis to zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju sarakstu, kuras nav uzskatāmas par ārzonu PIL 1.panta 3.1punkta izpratnē.

Skaidrojumi un ieteikumi

Skatīt arī skaidrojumu par Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumiem saistībā ar reģistrāciju ārzonā
Skatīt vairāk