2018.gada 1.jūnijā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas paredz jaunus kandidātu/pretendentu izslēgšanas nosacījumus, kas attiecināmi uz ārzonā reģistrētiem uzņēmumiem. Lai pasūtītājs konstatētu, vai konkrētais uzņēmums, kas būtu izslēdzams no iepirkuma, ir saistīts ar ārzonu, Iepirkumu uzraudzības birojs ir sagatavojis to zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju sarakstu, kuras nav uzskatāmas par ārzonu PIL 1.panta 3.1punkta izpratnē.

*Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 819 „Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām.”

Skaidrojums

Skatīt arī skaidrojumu "Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumi saistībā ar reģistrāciju ārzonā"
Skatīt vairāk