Sadaļā pārnesti skaidrojumi un ieteikumi, kas tehniski neatbilst jaunajam publiskos iepirkumus regulējošajam normatīvajam regulējumam, piemēram, neatbilst atsauces uz pantiem, bet pēc būtības skaidrojums nemainās.

12.08.2013.

Prezentācija "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

01.08.2012.-01.08.2013.

Vispārīgs skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem

15.06.2010.-01.08.2012.

Vispārīgs skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma grozījumiem

23.04.2019.

Skaidrojums par pircēja profilu (atgādinājums 05.12.2018.) 

VRAA skaidrojums: Hipersaites iegūšana uz konkrētā pasūtītāja izsludinātiem iepirkumiem jeb saite uz pircēja profilu

29.08.2017.

E-konkursu sistēmas izmantošana iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas sākot ar 01.10.2017.

13.02.2018.

E-konkursu sistēmas izmantošana iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 01.04.2018. 

02.12.2019.

Skaidrojums par priviliģētajiem līgumiem (CPV kodi)

17.12.2019.-12.09.2020. Skaidrojums par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu ēdināšanas pakalpojumiem (saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju)
27.03.2020.-23.09.2020. Īpašu drošības prasību noteikšana iepirkumos, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (tai skaitā iekārtu un pakalpojumu) iegādi

25.06.2018.-07.04.2020.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai

28.07.2017.-

Skaidrojums par būvkomersantu kvalifikācijas klasēm saistībā ar Publisko iepirkumu regulējumu

14.01.2019.-23.04.2019.

Skaidrojums par pircēja profilu (atgādinājums 05.12.2018.)

22.01.2019.-05.03.2019.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs

29.10.2018.-29.01.2019.

Skaidrojums par pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi attiecībā uz pretendenta piedāvāto līgumcenu iepirkuma procedūrā

13.11.2018.-13.01.2019.

Skaidrojums par pircēja profilu

12.02.2018.-07.08.2018.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību gadījumos, kad e-konkursu sistēmas darbības traucējumu dēļ nav iespējams iesniegt pieteikumus vai piedāvājumus, kā arī, kad elektroniski iesniegtu pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā rodas tehnoloģiski ierobežojumi vai tehniskas problēmas

31.03.2017.

Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu CPV kodu izvērsts saraksts (pdf) un CPV kodi, kas vairs neietilpst likuma 2.pielikumā (pdf)

27.04.2017.-30.06.2017.

Skaidrojums par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu līdz 2017.gada 30.jūnijam

28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma paziņojumu publicēšanu no 2017.gada 1.marta

20.04.2016.-20.05.2016.

Ieteikumi atsevišķu Direktīvas 2014/24/ES normu piemērošanā pārejas periodā; Pielikums

14.09.2016.-28.02.2017.

Skaidrojums par likuma 2.pielikumā iekļauto pakalpojumu iepirkumu veikšanu; Izvērsts saraksts (PDF)

03.04.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums attiecībā uz elektroniskā formā iesniegta piedāvājuma pieņemšanu; VARAM vadlīnijas publisko iepirkumu organizēšanai elektroniskā formā

08.10.2015.-28.02.2017.

Skaidrojums par kompensējamo medikamentu iegādi

06.11.2013.-28.02.2017.

Skaidrojums par pašvaldību un pašvaldības iestāžu pienākumu preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību

26.08.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums par līgumu publicēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 13.daļu

01.08.2013.-31.12.2013.

Skaidrojums par līgumu publicēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta astoto daļu (! Piemērojams līgumiem, kas stājas spēkā no 01.08.2013.)

17.11.2016.-28.02.2017.

Skaidrojums par grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā

27.04.2011.

Skaidrojums par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem

03.11.2010.

Iepirkumu izsludināšana Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, ja iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās

30.08.2010.

Papildu būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu iepirkumi (ppt)

17.04.2015.-28.02.2017.

Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.673 "Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem" piemērošana

17.06.2019.-01.12.2019.

Konkursa procedūra ar sarunām vai sarunu procedūra

26.07.2018.-13.05.2019.

Vadlīnijas centralizēto iepirkumu veikšanai (pielikums: shēma A3 formātā)

13.06.2018.-01.06.2018.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu CPV kodu izvērsts saraksts (pdf))

16.05.2018.-10.09.2018.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību (Aktualizēts, ņemot vērā 2018.gada 26.aprīļa grozījumu Publisko iepirkumu likumā)

18.06.2019.-04.07.2019.

Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai “Atklāta konkursa nolikums “Soli pa solim”

11.09.2018.-25.04.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību

16.05.2017.-21.01.2019.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs

12.01.2018.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību gadījumos, kad elektroniski iesniegtu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā rodas tehnoloģiski ierobežojumi vai tehniskas problēmas

28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma paziņojumu publicēšanu no 1.marta

09.04.2013.-12.06.2017.

Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai

21.12.2012.-28.02.2017.

Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšana

13.09.2013.-28.02.2017.

Skaidrojums par piedāvājuma nodrošinājumu (Publisko iepirkumu likuma 52.pants)

01.08.2012.-01.08.2013.

Skaidrojums par piedāvājuma nodrošinājumu (Publisko iepirkumu likuma 52.pants)

03.04.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu

22.11.2013.-01.01.2014.

Skaidrojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu

31.08.2010.-03.04.2014.

Skaidrojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu

14.08.2019.-09.02.2020.

Interešu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos

03.12.2010.-19.05.2016.

Skaidrojums par interešu konflikta neesamības apliecināšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

05.12.2019.-07.04.2020.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma izņēmumiem "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums - 3. panta otrā daļa"

29.07.2013.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu

02.06.2015.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošanu

07.10.2014.-01.06.2015.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošanu

05.04.2011.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 46.¹ panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta piemērošanu, kā arī transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodikas piemērošanu iepirkumos

04.11.2015.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 48.panta 1.¹ daļas piemērošanu

14.01.2016.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta pirmās daļas 3.punkta un ceturtās daļas piemērošanu

03.04.2014.-28.02.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta trešās daļas un 11.panta 1.¹ daļas piemērošanu

01.08.2013.-01.01.2014.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta trešās daļas un 11.panta 1.¹ daļas piemērošanu

08.04.2014.-28.02.2017.

Ieteikumi tehnisko specifikāciju sagatavošanā (Publisko iepirkumu likuma 17.pants)

08.01.2013.-07.04.2014.

Ieteikumi tehnisko specifikāciju sagatavošanā (Publisko iepirkumu likuma 17.pants)

21.07.2014.-28.02.2017.

Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanai publiskajos iepirkumos

18.01.2011.-31.12.2014.

Vadlīnijas pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai (! Piemērojams līdz PIL grozījumiem, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

03.04.2014.-20.05.2017.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "B" daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai (! Piemērojamas iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.decembra)

15.02.2013.-31.07.2013.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai (! Piemērojamas iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 31.jūlijam)

27.10.2010.-01.08.2012.

Metodiskie ieteikumi Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma "B" daļas pakalpojumu iepirkumu organizēšanai

26.08.2013.-28.02.2017.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.jūlija)

30.04.2013.-31.07.2013.

Vadlīnijas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 31.jūlijam)

09.08.2010.-01.08.2012.

Metodiski ieteikumi Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā organizētiem iepirkumiem

08.01.2014.-28.02.2017.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.decembra)

13.08.2013.-31.12.2013.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam(! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2013.gada 31.jūlija)

28.11.2012.-31.07.2013.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam(! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti līdz 2013.gada 31.jūlijam)

22.05.2012.-01.08.2012.

Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam

 

16.01.2020.-26.04.2020.

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos

04.07.2019.-15.01.2020.

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos 

10.08.2018.-03.07.2019.

Sankciju piemērošana iepirkumos (pielikums: jautājumi-atbildes)

31.05.2018.-18.10.2018.

Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumi saistībā ar reģistrāciju ārzonā

12.07.2018.

Sankciju piemērošana iepirkumos

29.03.2018.-01.06.2018.

Skaidrojums par nodokļu parādu neesības apliecināšanu (sagatavots sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu)

18.10.2018.-13.08.2019.

Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumi saistībā ar reģistrāciju ārzonā

23.10.2015.-20.05.2016.

Atbildes uz jautājumiem par Publisko iepirkumu likumā paredzēto izslēgšanas noteikumu piemērošanu no 2015.gada 1.augusta

30.10.2015.-20.05.2016.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā un 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kas ir atvasināta publiska persona

08.06.2015.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētiem kandidātiem vai pretendentiem

24.11.2014.-29.10.2015.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā un 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kas ir atvasināta publiska persona

02.01.2014.-02.10.2014.

Skaidrojums par izslēgšanas noteikumu piemērošanu no 2014.gada 1.janvāra

01.08.2013.-31.12.2013.

Skaidrojums par nodokļu parādu pārbaudi no 2013.gada 1.augusta (! Piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 31.07.2013.)

01.04.2013.-31.07.2013.

Skaidrojums par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu pārbaudi no 2013.gada 1.aprīļa (! Piemēro iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013.)

08.04.2013.-31.07.2013.

Skaidrojums par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu pārbaudi no 2013.gada 1.aprīļa

08.11.2011.-10.02.2012.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6. un 7.punkta piemērošanu mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem

08.11.2011.-10.02.2012.

Skaidrojums par kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējo darba ienākumu aprēķināšanu un piemērošanu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.-9.punktu

14.11.2011.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punkta piemērošanu, ievērojot Satversmes tiesas 2011.gada 3.novembra spriedumu lietā Nr.2011-05-01

24.08.2010.

Skaidrojums par kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta piemērošanu

25.02.2019.  Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)
19.03.2020.-03.08.2020. Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai iepirkumu līgumu noslēgšanai, kuru finansējums ir saistīts ar Eiropas Savienības fondu vai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem

12.06.2017.-05.10.2017.

Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai

05.10.2017.-23.10.2017.

Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai

13.11.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

04.10.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

16.07.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

27.03.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

02.01.2018

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā; (pielikumi .zip)

27.09.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (word); Pielikumi (zip)

22.06.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem zip)

27.09.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (wordPielikumi (zip)

07.04.2017.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem, zip) /! Piemērojama iepirkumiem, kas izsludināti no 01.03.2017.

28.12.2016.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem, zip)

10.06.2016.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (ar pielikumiem, zip) / ! Piemērojama iepirkumiem, kas izsludināti no 20.05.2016.

06.05.2016.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

05.08.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) ! Atjaunota, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma grozījumus, kas stājās spēkā 01.08.2015.

09.07.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

02.04.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

09.01.2015.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

26.05.2014.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

24.09.2014.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip)

01.01.2014.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Atjaunota ņemot vērā normatīvo aktu grozījumus, kas stājās spēkā 01.01.2014.

04.09.2013.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Atjaunota atbilstoši MK noteikumu Nr.299 nosacījumiem

30.07.2013.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Piemēro iepirkumiem, kas izsludināti pēc 31.07.2013.

01.05.2013.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (ar pielikumiem, zip) / ! Piemēro iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013.

21.09.2009.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu pirms ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanas (word)