APSTIPRINĀTS: 29.01.2019.

Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaude attiecībā uz pretendenta piedāvāto līgumcenu iepirkuma procedūrā 

2018.gada 18.oktobrī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas paredz nosacījumu par pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi attiecībā uz pretendenta piedāvāto līgumcenu atklātā un slēgtā konkursā un PIL 8.panta septītās daļas 1.punkta kārtībā rīkotā sarunu procedūrā.

Veicot grozījumus, PIL pārejas noteikumi nav papildināti, tādēļ PIL 8.panta septītās daļas 1.punktā un 41.panta vienpadsmitajā daļā minētā piedāvājumu atbilstības pārbaude attiecībā uz pretendenta piedāvāto līgumcenu ir piemērojama ar grozījumu spēkā stāšanās dienu, proti, tā ir veicama arī uz tām iepirkuma procedūrām, kuras izsludinātas pirms šo normu spēkā stāšanās dienas (līdz 2018.gada 17.oktobrim), bet kurās piedāvājumu vērtēšana ir pēc šī datuma.

PIL 41. panta vienpadsmitā daļa:

Pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz jebkuru no šādām vērtībām:

  1. iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītāja norādīto līgumcenu, ja tā noteikta kā piedāvājuma atbilstības prasība;
  2. 150 % no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.

PIL 41.panta vienpadsmitajā daļā noteiktā piedāvājumu atbilstības pārbaude ir atkarīga no tā, vai pasūtītājs norāda vai nenorāda paredzamo līgumcenu vai līgumcenu, kura nevar tikt pārsniegta.

Piemēri:

  • Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos nenorāda ne paredzamo līgumcenu, ne nosacījumu, ka, sasniedzot tā norādīto līgumcenu, piedāvājums tiks noraidīts.

Šādā gadījumā PIL 41.panta vienpadsmitās daļas nosacījumi netiek piemēroti!

!!! Ir jānošķir termins paredzamā līgumcena (PIL 11.panta pirmā daļa) no termina norādītā līgumcena (līgumcena, kura nevar tikt pārsniegta).

  • Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda maksimālo līgumcenu (norādītā līgumcena), par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums, un to, ka piedāvājumi, kas šo līgumcenu pārsniedz, tiks noraidīti. Proti, atklāta vai slēgta konkursa nolikumā tieši un nepārprotami tiek paredzēts, ka piedāvājumi, kas pārsniedz pasūtītāja norādīto līgumcenu, tiek noraidīti.

!!! PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 1.punkta gadījumā pasūtītāja norādītā līgumcena vienlaikus var nebūt arī paredzamā līgumcena, bet gan pasūtītāja maksimālās finansiālās iespējas attiecībā uz līgumu.

Iepirkuma procedūras dokumentos kā piedāvājuma atbilstības prasība norādītā līgumcena (euro bez pievienotā vērtības nodokļa) Pretendenta piedāvātā līgumcena (euro bez pievienotā vērtības nodokļa) Pasūtītāja iepirkuma komisijas rīcība
100 000 110 000 noraida pretendenta piedāvājumu
100 000 90 000  turpina pretendenta piedāvājuma izvērtēšanu
  • Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda paredzamo līgumcenu un piedāvājumu vērtēšanas laikā veic pretendentu piedāvātās līgumcenas procentuālās atbilstības pārbaudi. Ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 % no paredzamās līgumcenas, piedāvājums ir noraidāms.
Iepirkuma procedūras dokumentos norādītā paredzamā līgumcena (euro bez pievienotā vērtības nodokļa) Pretendenta piedāvātā līgumcena (euro bez pievienotā vērtības nodokļa) 150 % no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas (euro bez pievienotā vērtības nodokļa) Pasūtītāja iepirkuma komisijas rīcība
100 000 151 000 150 000 noraida pretendenta piedāvājumu
100 000 149 000 150 000 turpina pretendenta piedāvājuma izvērtēšanu

!!! Ar iepirkuma procedūras dokumentiem šīs normas izpratnē tiek saprasts ne vien atklāta vai slēgta konkursa nolikums, bet arī citi iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā PIL 1.panta 11.punktu, proti, – jebkurš dokuments, kuru sagatavojis, vai uz kuru atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma procedūras elementus, tai skaitā paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, tehniskā specifikācija, aprakstošie dokumenti, iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras nolikums un papildu dokumenti (piemēram, atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, paziņojums Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)[i]).

Piemēram, ja paredzamā līgumcena ir norādīta paziņojumā par līgumu, pasūtītājam ir saistošs PIL 41. panta vienpadsmitās daļas 2.punkts.

PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punkta regulējums ir attiecināms vienīgi uz procedūrām, kurās tieši un nepārprotami ir iespējams konstatēt līguma kopējo līgumcenu (PIL 1.panta 17.punkts – kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli). Attiecīgi, PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punkta regulējums nav izmantojams, lai vērtētu piedāvājumus, ņemot vērā vienības cenu (ja vien nav zināms kopējais vienību skaits, kas ļauj aprēķināt kopējo līgumcenu), vai līgumos, kuros to specifikas vai citu apstākļu dēļ nav iespējams prognozēt kopējo līgumcenu, tā nav aprēķināma vai nav paredzams kopējais līguma apjoms.

Ja iepirkuma rezultātā ir paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, vēršam uzmanību, ka saskaņā ar PIL 11.panta divpadsmito daļu paredzamā līgumcena vispārīgās vienošanās gadījumā ir visu paredzamo iepirkuma līgumu kopējā līgumcena vispārīgās vienošanās darbības laikā. Līdz ar to PIL 41.panta vienpadsmitās daļas nosacījumi ir attiecināmi uz vispārīgās vienošanās kopējo līgumcenu.

Paziņojuma forma EIS paredz pasūtītājam iespēju atspoguļot paredzamo līgumcenu kā diapazonu (no [..] līdz [..]), tādā gadījumā pasūtītājam ir jāveic pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaude saskaņā ar PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punkta regulējumu, ņemot vērā diapazonā norādītās paredzamās līgumcenas augstāko vērtību.

Papildus jāņem vērā arī precizētais PIL 8. panta septītās daļas 1. punkts:

Ja atklāts vai slēgts konkurss izbeigts vai pārtraukts, jo piedāvājumi noraidīti saskaņā PIL 41.panta vienpadsmito daļu, sarunu rezultātā noslēgtā līguma līgumcena nedrīkst pārsniegt jebkuru no šādām vērtībām:

a) atklātā vai slēgtā konkursa iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītāja norādīto līgumcenu, kas noteikta kā piedāvājuma atbilstības prasība;

b) 150 % no atklātā vai slēgtā konkursa iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.

!!! PIL 8.panta septītās daļas 1.punktā paredzētās sarunu procedūras piemērošanas priekšnoteikums gadījumā, ja atklāts vai slēgts konkurss izbeigts vai pārtraukts, jo piedāvājumi noraidīti saskaņā PIL 41.panta vienpadsmito daļu, ir neatbilstība iepirkuma līgumam, un pasūtītājam sarunu procedūras gadījumā ir jāievēro iepriekšējā iepirkuma procedūrā (atklāts vai slēgts konkurss) norādītā līgumcena vai norādītā paredzamā līgumcena.


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2019

[i] Ņemot vērā tehniskas nepilnības EIS, kuru rezultātā pasūtītājam nebija iespējams publicēt paziņojumu EIS, nenorādot paredzamo līgumcenu, kaut arī faktiski pasūtītājs to nebija noteicis, iepirkuma procedūrās, kas ir uzsāktas līdz PIL 41.panta vienpadsmitās daļas spēkā stāšanās dienai, PIL 41.panta vienpadsmitās daļas regulējumu pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot gadījumos, ja paredzamā līgumcena:

  1. nav norādīta citos iepirkuma procedūras dokumentos;
  2. ir norādīta tikai EIS ar mērķi tehniski publicēt paziņojumu;
  3. neatspoguļo objektīvu pasūtītāja veikto aprēķinu.