Atjaunots: 20.10.2022 (V.3) 

Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem

Pasūtītājiem (arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem) ir iespēja tirgus izpētes ietvaros[1] pirms iepirkuma uzsākšanas publicēt paziņojumu par apspriedi ar piegādātājiem. Minētās iespējas mērķis ir apzināt tirgus situāciju un sagatavot pēc iespējas kvalitatīvu iepirkuma procedūras dokumentāciju pirms iepirkuma izsludināšanas un veicināt konkurenci iepirkumos (konkurences trūkums saskaņā ar Eiropas Komisijas novērtējumu[2] ir būtiskākā Latvijas iepirkumu jomas problēma).


[1] Skat. arī IUB ieteikumus tirgus izpētes veikšanā
[2] Public Procurement | Single Market Scoreboard (europa.eu) 

Paziņojuma par apspriedi publicēšana ir papildu instruments Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 18. panta otrajā daļā (kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 22. panta otrajā daļā) minētajai apspriedei, un ir viens no tirgus izpētes instrumentiem (avotiem).

PIL 18. panta otrā daļa un SPSIL 22. panta otrā daļa noteic, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. Tirgus situācijas apzināšana ir viens no priekšnoteikumiem, lai pienācīgi sagatavotu iepirkumu, proti, apzinātu iespējamo piegādātāju loku, objektīvi noteiktu paredzamo līgumcenu, vienlaikus samazinot iespēju, ka iepirkuma dokumentācijā varētu tikt iekļauti nepamatoti ierobežojumi. Papildu ieguvums apspriedei ar piegādātājiem var būt jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām samazinājums, iespēja, ka iepirkuma procedūras dokumentos nebūs jāveic grozījumi, kas var saīsināt iepirkuma norises ilgumu.

2022.gada 24.martā tika pieņemti grozījumi PIL un SPSIL, kas stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī un kas noteic pasūtītāja (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja) rīcību gadījumā, kad atklātā konkursā, slēgtā konkursā vai konkursa procedūrā ar sarunām (SPSIL – sarunu procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu) pieteikumu vai piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens kandidāts vai pretendents (PIL 41. panta divpadsmitā daļa; SPSIL 47. panta četrpadsmitā daļa). Pasūtītājam (arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam) šādā gadījumā ir jāpārtrauc iepirkuma procedūra (attiecas uz iepirkuma procedūru, kas izsludināta no 2023. gada 1. janvāra), izņemot, ja:

 1. pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkota likumam (PIL 18. panta 2.1 daļai un SPSIL 22. panta 2.1 daļai) atbilstoša apspriede ar piegādātājiem;
 2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses.

! Lai gan minētais regulējums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī un attiecas uz iepirkumu procedūrām, kas izsludinātas no šī datuma, Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) aicina jau tagad izmantot iespēju rīkot PIL 18. panta 2.1 daļai (SPSIL 22. panta 2.1 daļai) atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem un dokumentēt to atbilstoši regulējumā noteiktajam, lai no 2023. gada 1. janvāra izsludināto iepirkuma procedūru nebūtu jāpārtrauc atbilstoši PIL 41. panta divpadsmitajai daļai (SPSIL 47. panta četrpadsmitajai daļai). Iespēja publicēt IUB tīmekļvietnē paziņojumu par apspriedi iespējama jau no 2021. gada 15. februāra. (precizēts 20.10.2022.)

Veikt apspriedi ar piegādātājiem pasūtītājs var attiecībā uz jebkuru plānoto PIL 9. vai 10. panta iepirkumu, kā arī iepirkuma procedūru (SPSIL gadījumā attiecībā uz SPSIL 13. panta piektajā daļā minēto 2. pielikuma pakalpojuma iepirkumu, kā arī jebkuru iepirkuma procedūru)!

Izvēloties publicēt paziņojumu par apspriedi, pasūtītājam jāņem vērā:
 • Paziņojumu sagatavo un publicē

  • sagatavo Publikāciju vadības sistēmā
  • publicē IUB tīmekļvietnē
   • kopā ar plānotā iepirkuma dokumentiem
 • Paziņojumu par apspriedi publicē kopā ar

  • pēc iespējas detalizētām kvalifikācijas prasībām
  • tehnisko specifikāciju
 • Publicētos dokumentus komentē piegādātāji

  • noteiktu laiku - IUB aicina dot vismaz 10 darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas
  • pasūtītājs norāda e-pasta adresi komentāru un priekšlikumu iesūtīšanai
 • Pasūtītājs dokumentē

  • apspriedi, sagatavojot apspriedes ziņojumu, kurā  norādīti apspriedes dalībnieki, dokumentēti to komentāri, pasūtītāja galvenie secinājumi un vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem piegādātāju komentāriem un iespējamo konkurenci attiecīgajā iepirkumā*. PIL neparedz apspriedes ziņojumu publicēt! (precizēts 20.10.2022.)
 • Pasūtītājs izsniedz

  • apspriedes ziņojumu 3 dabdienu** laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas, neatklājot datus, pēc kuriem varētu identificēt konkrētos piegādātājus, kas snieguši komentārus un citu informāciju (precizēts 20.10.2022.)
 • Pasūtītājs izvērtē

  • apspriedes laikā saņemtos piegādātāju komentārus un priekšlikumus kontekstā ar plānotā iepirkuma pamatā esošo vajadzību un nonāk  pie efektīvākā risinājuma tās īstenošanai  
  • objektīvo tirgus situāciju un maksimāli ar izsludināmā iepirkuma dokumentāciju paplašina iespējamo piegādātāju konkurenci attiecīgajā iepirkumā
 • Vēlāk izsludināmā iepirkuma dokumentācija var atšķirties no tās, kura sākotnēji tika publicēta apspriešanai 

  • ​​​​​​ja pasūtītājs bez objektīva iemesla neievēro un neņem vērā piegādātāju sniegtos komentārus, kā arī nesniedz pamatojumu vai norādes, kāpēc piegādātāju sniegtie priekšlikumi nav ņemti vērā, var veidoties situācija, ka piegādātāji pasūtītāja nākotnē veiktas apspriedes ar piegādātājiem gadījumā savus komentārus var neiesniegt.
 • Ja pēc apspriedes veikšanas un piegādātāju komentāru saņemšanas pasūtītājs maina prasības, kas sašaurina potenciālo piegādātāju loku un tādējādi samazina iespējamo piegādātāju konkurenci

  • PIL 18. panta 2.1 daļā (SPSIL 22. panta 2.1 daļā) minētā apspriede ir jāveic atkārtoti, lai būtu izmantojamas PIL 41. panta divpadsmitajā daļā (SPSIL 47. panta četrpadsmitā daļā) noteiktās tiesības nepārtraukt iepirkuma procedūru, kurā saņemts tikai viens pieteikums vai piedāvājums (precizēts 20.10.2022.)


* Regulējums stājas spēka 2023. gada 1. janvārī, taču IUB aicina jau tagad ievērot minētās prasības, lai no 2023. gada 1. janvāra izsludināto iepirkuma procedūru nebūtu jāpārtrauc atbilstoši PIL 41. panta divpadsmitajai daļai (SPSIL 47. panta četrpadsmitajai daļai).
** Saskaņā ar PIL 40. panta trešās daļas redakciju, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī, ievērojot minētā panta ceturto daļu, ziņojums trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas būs jāizsniedz. Vienlaikus līdz brīdim, kamēr vēl nav spēkā speciālā tiesību norma (t.i., PIL 40. panta trešā daļa atsauce uz PIL 18. panta 2.1 minēto apspriedes ziņojumu), pasūtītājam būtu jārīkojas atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.

Ievērībai! Faktiski no 2023. gada 1. janvāra likumā būs paredzētas divas iespējas (paša pasūtītāja izvēle atkarībā no pasūtītāja mērķa):

 1. PIL 18. panta otrajā daļā un SPSIL 22. panta otrajā daļā paredzētā iespēja rīkot apspriedi, nosakot prasības attiecībā uz apspriedes dokumentēšanu un šīs dokumentācijas publicēšanu (piemēram, pietiekošas konkurences esības gadījumā mērķis informēt tirgu, sagatavot iepirkumu);
 2. rīkot PIL 18. panta 2.1daļai (SPSIL 22. panta 2.1 daļai) atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem, lai veicinātu konkurenci gadījumos, kad pasūtītājam attiecīgā iepirkuma priekšmeta ietvaros ir informācija vai šaubas par konkurences esamību. Saņemot piegādātāju komentārus par dokumentāciju, tā tiek uzlabota, un konkurence šādā veidā var tikt veicināta). Vienlaikus, pat ja tiks saņemts tikai viens piedāvājums vai pietiekums, pasūtītājs varēs izmantot iespēju nepārtraukt iepirkuma procedūru. (precizēts 20.10.2022.)

Jāņem vērā arī tas, ka, veicot apspriedi ar piegādātājiem, netiek uzlikts pienākums iespējamajiem piegādātājiem sniegt komentārus par publicēto iepirkuma dokumentāciju, tomēr nevarētu arī pieņemt, ka komentāru nesaņemšana apspriedes laikā vienmēr liecina par piegādātāju intereses neesību attiecībā uz konkrēto iepirkumu. Līdz ar to pirms attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas iepirkuma sagatavošanas stadijā pasūtītājam būtu jāvērtē arī fakts, ka apspriedes rezultātā komentāri netika saņemti.

Ja pasūtītājs vēlas saņemt komentārus un lai veicinātu komentāru saņemšanu par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs nav ierobežots arī pats informēt konkrētus piegādātājus par izsludināto apspriedi.

Paziņojumu par apspriedi pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var aizpildīt Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Jauns paziņojums”, izvēloties šī veida paziņojumu. Pēc apstiprināšanas paziņojums tiek publicēts IUB tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus". Aizpildīšanas jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv vai zvanīt pa tālr. +371 24556627, +371 24556629.