Apstiprināts: 14.08.2019.

Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumi saistībā ar reģistrāciju ārzona

  • Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9.panta astotās daļas 5.punkts: Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja:

5) pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

  • Likuma 42.panta pirmās daļas 12., 13., un 14.punkts: Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

12) kandidāts vai pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

13) Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

14) kāds no kandidāta vai pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Kas ir ārzona?

Likuma 1.panta 3.¹ punkts:

3¹) ārzona — zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē, izņemot Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis vai to teritorijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par valsts līgumiem dalībvalstis vai teritorijas un tādas valstis vai teritorijas, ar kurām Eiropas Savienība vai Latvija noslēgusi starptautiskos līgumus par tirgus atvēršanu publisko iepirkumu jomā;

Kur atrodas “izņemot”?

Likuma 82.pants: Iepirkumu uzraudzības birojs apkopo un savā tīmekļvietnē publicē to zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju sarakstu, kuras nav uzskatāmas par ārzonu šā likuma 1. panta 3.¹punkta izpratnē.

Pārbaudāmās personas

Pārbaudāmās personas dalības statuss Likuma 9.pants Likuma 42.pants
Pretendents/ kandidāts
Personu apvienība – katrs dalībnieks
Reģistrēta personu apvienība = personālsabiedrība
Personālsabiedrības biedri - -
Apakšuzņēmējs (vismaz 10%) -
Persona, uz kuras spējām balstās -
“Mātes uzņēmums”, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā Jā 

pārbaude attiecas tikai uz juridiskām personām!

Kā veic pārbaudi?

Likuma noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaude notiek Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-izziņu apakšsistēmā, kurā apkopoti uzņēmuma reģistra sniegtie dati.

Ja EIS tiek uzrādītas ziņas par reģistrācijas valsti – pasūtītājs salīdzina ar Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicēto sarakstu. Ja pārbaudāmajai personai tiek konstatēta atbilstība izslēgšanas noteikumam, to izslēdz.

Kāda informācija parādīsies EIS izziņā?

Kandidāts/ pretendents EIS izziņa uzrāda Pasūtītāja darbības
Latvijā reģistrēta SIA
(ja kapitāldaļu turētājs ir Latvijā reģistrēta persona)
nav datu par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām izslēgšanas nosacījums neattiecas
Latvijā reģistrēta SIA
(ja kapitāldaļu turētājs ir ārvalstī reģistrēta persona)
uzrāda reģistrācijas valsti pasūtītājs salīdzina ar IUB tīmekļvietnē publicēto sarakstu
Latvijā reģistrēta AS dati nav pieejami pasūtītājs pieprasa kandidāta/pretendenta apliecinājumu, ka tam nav tādu ārzonā reģistrētu akciju īpašnieku vai turētāju, kuriem ir vairāk nekā 25% akciju
Latvijā reģistrētas filiāles «Mātes uzņēmums» ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona uzrāda reģistrācijas valsti pasūtītājs salīdzina ar IUB tīmekļvietnē publicēto sarakstu
Kandidāts/Pretendents ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība dati nav pieejami
  1. pieprasāmi kandidāta/pretendenta reģistrācijas valsti apliecinoši dokumenti
  2. salīdzina ar IUB publicēto sarakstu
Kāds norādītais apakšuzņēmējs (vismaz 10%) vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, ir ārvalstī reģistrēta persona dati nav pieejami
  1. pieprasāmi apakšuzņēmēja (vismaz 10%) vai personas, uz kuru balstās, reģistrācijas valsti apliecinoši dokumenti
  2. salīdzina ar IUB publicēto sarakstu
Ņem vērā!
  • Pasūtītājs piemēro Likuma 42.panta septīto daļu par apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līgumcenas vērtības, vai personu, uz kuras spējām balstās, nomaiņu, jo minētā norma attiecas arī uz Likuma 42.panta pirmās daļas 14.punktu!
  • Kandidāts vai pretendents nevar veikt pasākumus uzticamības atjaunošanai (Likuma 43.pants), jo šī norma uz Likuma 42.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu neattiecas!

© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2019