APSTIPRINĀTS: 21.08.2017.

Par paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā, kuras rezultātā tiek slēgti vairāki secīgi līgumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 29.panta pirmo daļu pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu vai dinamiskās iepirkumu sistēmas neizveidošanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Tādējādi pasūtītājam jāpublicē paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, to iesniedzot Iepirkumu uzraudzības birojam 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Gadījumos, kad iepirkuma procedūras rezultātā konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildei pasūtītājs ar izvēlēto piegādātāju paredzējis slēgt vairākus secīgus līgumus, piemēram, gadījumā, kad iepirkuma priekšmets ir projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība vai projektēšana un autoruzraudzība, pasūtītājam pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās (noslēdzot līgumu) ir jāpublicē viens paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Proti, pasūtītājam, noslēdzot līgumu ar uzvarētāju apvienotajā iepirkuma procedūrā (piemēram, projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība vai projektēšana un autoruzraudzība), ir jāpublicē viens paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, jo iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā iepirkuma līguma priekšmets ir konkrētajā iepirkuma procedūrā noteiktais – projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība vai projektēšana un autoruzraudzība. Iepirkumu uzraudzības birojs paskaidro, ka pasūtītājam konkrētajā iepirkuma līgumā saskaņā ar PIL 60. pantu ir jānosaka iepirkuma priekšmets un tā apjoms (60.panta otrās daļas 3.punkts), līdz ar to nav pieļaujams, ka apvienotajā iepirkuma procedūrā līgums netiek noslēgts par iepirkuma priekšmeta apjomu, par kuru konkrētajam piegādātājam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Tādējādi slēdzams viens kopīgs iepirkuma līgums par visu iepirkuma priekšmetu (ja tas nav dalīts daļās). Birojs arī paskaidro, ka tajos gadījumos, kad pasūtītājs līgumā, kura priekšmets ir, piemēram, projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība vai projektēšana un autoruzraudzība, nevar precīzi definēt līguma izpildes nosacījumus vai katram projekta posmam (projektēšana, būvdarbi vai autoruzraudzība) nepieciešams noteikt atsevišķus līguma izpildes nosacījumus, pasūtītājam ir iespējams šos nosacījumus noteikt, slēdzot atsevišķu vienošanos pie iepirkuma līguma, šajā vienošanās arī nosakot visus nepieciešamos līguma izpildes nosacījumus.

Birojs paskaidro, ka paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir norādāma visa kopējā līgumcena, taču gadījumā, ja to nevar precīzi norādīt, pasūtītājam jānorāda projekta paredzamās izmaksas, pie citas informācijas paskaidrojot, ka norādītā summa ir orientējošā vai maksimāli iespējamā, kas var atšķirties no faktiskās, piemēram, maksājot par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši piedāvājumā norādītajai stundas vai dienas likmei.


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2017