izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Skaidrojumi un ieteikumi

Sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un sniegtas atbildes standartsituācijās.

Skaidrojumi un ieteikumi, kas tehniski neatbilst jaunajam publiskos iepirkumus regulējošajam normatīvajam regulējumam, piemēram, neatbilst atsauces uz pantiem, bet pēc būtības skaidrojums nemainās, ir pārvietoti uz sadaļas ARHĪVU.

 

Jaunie un atjaunotie/ precizētie skaidrojumi

25.11.2019.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (Stājās spēkā 07.05.2019, precizētas 25.11.2019)

08.05.2020.

Skaidrojums par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 61.pants)

07.05.2020.

Skaidrojums par līgumu slēgšanu, ja namu apsaimniekotājam ir pasūtītāja statuss

27.04.2020.

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos

08.04.2020.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai

Iepirkumu organizēšana

08.07.2019.

Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai “Atklāta konkursa nolikums “Soli pa solim” (atjaunotas ņemot vērā grozījumus  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā)

22.02.2019.

Atklāta konkursa shēma

13.02.2020.

Slēgta konkursa shēma

02.12.2019.

Konkursa procedūra ar sarunām vai sarunu procedūra

13.05.2019.

Vadlīnijas centralizēto iepirkumu veikšanai (pielikums: shēma A3 formātā)

25.04.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību

08.04.2020.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai

08.04.2020.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma izņēmumiem "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums - 3. panta otrā daļa"

07.05.2020.

Skaidrojums par līgumu slēgšanu, ja namu apsaimniekotājam ir pasūtītāja statuss

27.03.2020.

Īpašu drošības prasību noteikšana iepirkumos, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (tai skaitā iekārtu un pakalpojumu) iegādi

17.12.2019.

Skaidrojums par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu ēdināšanas pakalpojumiem (saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju)

02.12.2019.

Skaidrojums par priviliģētajiem līgumiem (CPV kodi)
05.03.2019.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs

23.04.2019.

Skaidrojums par pircēja profilu (atgādinājums 05.12.2018.) VRAA skaidrojums: Hipersaites iegūšana uz konkrētā pasūtītāja izsludinātiem iepirkumiem jeb saite uz pircēja profilu

18.05.2020.

 

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem

29.09.2017.

Par iepirkumu ielu, ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanai

12.05.2017.

Informācija par dabasgāzes iepirkumu pēc 2017.gada 3.aprīļa

28.07.2017.

Par klasifikācijas prasības attiecināšanu uz publisko būvdarbu iepirkumiem

09.03.2017.

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Iepirkumu norise

10.02.2020.

Interešu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos

29.01.2019.

Skaidrojums par pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi attiecībā uz pretendenta piedāvāto līgumcenu iepirkuma procedūrā

10.06.2019.

Skaidrojums par nodokļu parādu neesības apliecināšanu (sagatavots sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu) infografika

21.03.2018.

Skaidrojums par piedāvājuma izvērtēšanas kritērija maiņu pēc iepirkuma izsludināšanas

26.01.2018.

Infografika par iesniegumu iesniegšanas un līgumu noslēgšanas termiņiem 1.lapa – iesnieguma par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām termiņa noteikšana (PIL 68.panta trešā daļa)

2.lapa – iesnieguma par iepirkuma rezultātiem termiņa noteikšana (PIL 68.panta pirmā daļa)

3.lapa - Iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšana (PIL 60.pants)

21.08.2017

Skaidrojums par paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā, kuras rezultātā tiek slēgti vairāki secīgi līgumi.

Līguma izpilde

08.05.2020.

Skaidrojums par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 61.pants)

Ārzona publiskajos iepirkumos

01.06.2018.

Ārzonas valstu un teritoriju saraksts

14.08.2019.

Kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumi saistībā ar reģistrāciju ārzonā

Sankcijas publiskajos iepirkumos

03.07.2019.

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

27.04.2020.

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos
janv.2019.

Mīti un patiesība par “naudas atmazgāšanas” apkarošanu un starptautisko finanšu sankciju ievērošanu (Finanšu nozares asociācijas sagatavotais materiāls)

12.09.2018.

Ārlietu ministrijas lekciju cikls “Sankciju likuma efektīva ieviešana Latvijā”

25.07.2018.

LPS tiešsaistes diskusija "Starptautisko un LR nacionālo sankciju likuma piemērošana iepirkumu organizēšanā pašvaldībās"

Eiropas Komisijas elektroniskās sistēmas

07.06.2019.

Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 

19.01.2017.

e-Certis tiešsaistes sistēma

31.01.2017.

Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI)

21.11.2017.

Elektroniskie rēķini (e-rēķini)

IUB skaidrojums par e-rēķiniem (10.06.2019.)

Elektroniskie iepirkumi

11.02.2019.

ziņa „Paziņojuma par līgumu aizpildīšana, saņemot datus no Elektronisko iepirkumu sistēmas"

17.04.2018.

Piedāvājuma nodrošinājuma elektroniska iesniegšana

12.01.2018.

Pasūtītāja darbības EIS e-konkursu sistēmā, lai nodrošinātu elektronisku piedāvājumu iesniegšanu

07.08.2018.

Skaidrojums par pasūtītāja rīcību gadījumos, kad e-konkursu sistēmas darbības traucējumu dēļ nav iespējams iesniegt pieteikumus vai piedāvājumus, kā arī, kad elektroniski iesniegtu pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā rodas tehnoloģiski ierobežojumi vai tehniskas problēmas

02.06.2017.

Iepirkumu plānu publicēšana

29.08.2017.

E-konkursu sistēmas izmantošana iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas sākot ar 01.10.2017.

13.02.2018.

E-konkursu sistēmas izmantošana iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 01.04.2018.

ES fondu un EEZ/NFI apguvējiem

19.03.2020.  Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai iepirkumu līgumu noslēgšanai, kuru finansējums ir saistīts ar Eiropas Savienības fondu vai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem 

31.01.2020.

Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē

febr.2018

Eiropas Komisijas norādījumi praktizējošiem speciālistiem (2018.gads) (EK norādījumu 2015.gada redakcijaInformācija EK tīmekļvietnē

07.10.2019.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumu .zip)

25.02.2019.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (pielikumi .zip)

21.12.2018.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām 2014.–2021.gada periodā (word

1.PIELIKUMS metodikai par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām 2014.-2021.gada periodā

Depozīta maksājumi

 

Skaidrojums par depozīta maksājumiem

Administratīvā pārkāpuma lietvedības norise Iepirkumu uzraudzības birojā

31.01.2019.

Prezentācija “Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā"

12.03.2018.

Vadlīnijas par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas

15.06.2017.

Skaidrojums „Ziņo par pārkāpumiem iepirkumos!"

20.07.2016.

Skaidrojums par administratīvā pārkāpuma lietvedības norisi Iepirkumu uzraudzības birojā

Skaidrojumi, kas saistīti ar Publisko iepirkumu likumu

15.04.2019.

Aktuālie grozījumi publisko iepirkumu regulējumā

06.06.2018.

Prezentācija “Publisko iepirkumu likuma aktualitātes” (video)

27.02.2017.

Prezentācija "Jaunais Publisko iepirkumu likums un aktualitātes" (video)

26.09.2017.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 61., 62.panta un 64.panta pirmās daļas piemērošanu attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kas noslēgti līdz 2017.gada 28.februārim

Skaidrojumi, kas saistīti ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

04.04.2017.

Prezentācija "Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

08.05.2017. 

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (spēkā līdz 2019.gada 6.maijam)

25.11.2019.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (Stājās spēkā 07.05.2019, precizētas 25.11.2019)

Skaidrojumi, kas saistīti ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

05.04.2018.

Prezentācija “Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums”

07.03.2018.

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude ADJIL iepirkumiem

08.05.2019.

Komisijas paziņojums par sadarbīga iepirkuma vadlīnijām aizsardzības un drošības jomā (Aizsardzības un drošības iepirkuma direktīva 2009/81/EK) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2019/C 157/01)

UZ AUGŠU