izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Elektronisko iepirkumu sistēma

Lūdzam skatīt arī VRAA apkopotos un publicētos PASŪTĪTĀJU un PIEGĀDĀTĀJU biežāk uzdotos jautājumu un atbildes, kā arī skaidrojumus un instrukcijas.

Citi skaidrojumi:

  1. Saite uz pircēja profilu 
  2. Skaidrojums par iepirkuma līguma un grozījumu ievietošanu pircēja profilā

Ja iepirkums izsludināts elektroniski, vai piedāvājumus var iesniegt vai pieņemt papīra formātā?

Nē. Ja pasūtītājs paredzējis elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu, papīra formātā pieteikumu vai piedāvājumu iesniegt nevar.

Vai iepirkuma komisija vērtēšanu var veikt ārpus e-konkursu sistēmas?

Jā. PIL neuzliek pasūtītājam pienākumu veikt piedāvājumu vērtēšanu, izmantojot e-konkursu sistēmu.

Vai paredzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu, visa iepirkuma dokumentācija (nolikums, pretendentu jautājumi, protokoli, ziņojums utml.) vienlaikus jāpublicē gan pasūtītāja tīmekļvietnē, gan e-konkursu sistēmā?

Nē. Ja paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, visai iepirkuma dokumentācijai jābūt pieejamai EIS e-konkursu apakšsistēmā, bet pasūtītājam nav pienākums to dublēt arī savā tīmekļvietnē.

Vai, veicot iepirkumu EIS, pasūtītājam ir jāparedz atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme fiziski klātienē?

Ja piedāvājumu iesniegšana notiek EIS, pasūtītājam nav jārīko piedāvājumu atvēršanas sanāksme fiziski klātienē, bet pēc iespējas īsākā laikā pēc piedāvājumu atvēršanas jānodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola publicēšana pircēja profilā.

No Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15. un 53.punktā noteiktā izriet, ka ir jānodala divas situācijas. Pirmā situācija – piedāvājumi tiek iesniegti papīra formātā; šādā gadījumā atklātā atvēršanas sanāksmē fiziski klātienē tiek nosaukta PIL noteiktā informācija. Otrā situācija – piedāvājumi tiek iesniegti EIS; šādā gadījumā noteikto informāciju publicē EIS pircēja profilā.

Publicēts 20.04.2018.

Vai pasūtītājam obligāti jāsaglabā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) iegūtās izziņas par izslēgšanas noteikumu pārbaudi?

Ņemot vērā to, ka PIL neuzliek par pienākumu pasūtītājam izdrukāt EIS izziņas, kā arī ievērojot to, ka EIS tiek saglabāta informācija par pasūtītāja veiktajām darbībām EIS, pasūtītājs EIS pieprasītās (iegūtās) izziņas par izslēgšanas noteikumu pārbaudi var nesaglabāt un nedrukāt, bet iepirkuma vai iepirkuma procedūras protokolā norādīt izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultātus un iegūtās izziņas numuru.

Publicēts 20.04.2018.

Vai pasūtītājam jāsummē to preču vai pakalpojumu līgumcena, kas tiek iegādāta Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-pasūtījumu apakšsistēmā, ar to tās pašas grupas preču vai pakalpojumu līgumcenu, kas nav pieejamas EIS?          

EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā iegādāto preču vai pakalpojumu līgumcena ir nodalāma no ārpus EIS iegādājamo preču līgumcenas. Līdz ar to pasūtītājam, veicot iepirkumu to preču vai pakalpojumu iegādei, ko tas neiegādājas EIS, nav jāņem vērā EIS iegādāto preču vai pakalpojumu līgumcena.

Publicēts 23.07.2018.

Vai pasūtītājam, kurš pēc atklāta vai slēgta konkursa, atbilstoši PIL 8. panta sestās daļas 5. punkta otrajam teikumam piemēro konkursa procedūru ar sarunām, nepublicējot paziņojumu par līgumu, jānodrošina piedāvājumu iesniegšana, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu?

PIL 8. panta sestās daļas 5.punka otrajā teikumā ietvertais regulējums, kas paredz pasūtītāja tiesības, veicot konkursa procedūru ar sarunām nepublicēt paziņojumu par līgumu, būtībā atbilst sarunu procedūrai, jo pasūtītājam jau ir zināms pretendentu loks, ar kuriem tiks veiktas sarunas par piedāvājumu iesniegšanu. Līdz ar to šādā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 231.1.puntā noteikto regulējumu, kas paredz, ka pasūtītājam nav pienākuma atbilstoši PIL 39. panta pirmajai daļai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas pieteikumu, piedāvājumu, metu vai to sastāvdaļu saņemšanai, ja tiek piemērota sarunu procedūra.

Vienlaikus pasūtītājam, veicot šāda veida iepirkuma procedūru, ir pienākums ievērot visu regulējumu, kas attiecas uz konkursa procedūru ar sarunām un kas ir noregulēts Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2.3. sadaļā “Konkursa procedūra ar sarunām”, piemēram, jānosaka atbilstošs piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Publicēts 10.08.2018.

 

Ievietots: 19.11.2017.  Aktualizēts: 10.08.2018.

UZ AUGŠU