Pakalpojuma nosaukums:

Publisko iepirkumu apstrīdēšana

Saite uz pakalpojumu www.latvija.lv portālā: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4283/ProcesaApraksts
Īss apraksts:

Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir novērst iepirkuma procedūru rīkotāju pieļautos pārkāpumus publiskajos iepirkumos. 

Maksājumi

Iemaksājamā depozīta apmērs, kā arī izņēmumi, kad depozīts nav maksājams, ir noteikti Publisko iepirkumu likuma 70.pantā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74.pantā un Publiskās un privātās partnerības likuma 29.2 pantā.

Depozīta samaksas vai iesniegšanas kārtība ir regulēta Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.110 “Noteikumi par depozīta maksājumu”.

Skaidrojums par depozīta maksājumu pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv

Pakalpojuma turētājs un sniedzējs

Iepirkumu uzraudzības birojs

Uzziņa par pakalpojumu (kontaktinformācija)

Iepirkumu uzraudzības birojs

Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010,

Tālrunis: 67326719, 67326788

Fakss: 67326720

E-pasts: pasts@iub.gov.lv

Dokumenti un veidlapas

Lai pieprasītu pakalpojumu, ir jāsagatavo Iepirkumu uzraudzības birojam adresēts iesniegums

Procesa apraksts:

1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pakalpojumu, ir jāsagatavo Iepirkumu uzraudzības birojam adresēts iesniegums, kurā ietveramas šādas ziņas: 1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese; 2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums; 3) iepirkuma procedūras nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs; 4) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu; 5) iesnieguma juridiskais pamatojums; 6) iesnieguma iesniedzēja prasība.

Pakalpojums var tikt atteikts gadījumos, ja: 1) netiek konstatēts iesniedzēja subjektīvo tiesību aizskārums; 2) iesniegums nav iesniegts Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajā vai trešajā daļā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72.panta otrajā vai trešajā daļā, Publiskās un privātās partnerības likuma 29.panta otrajā vai trešajā daļā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajā termiņā; 3) iesniegumā nav ietverti fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, kā arī nav norādīts juridiskais pamatojums; 4) iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības apmierināšanai vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības; 5) nav samaksāts depozīts.

Kanālu informācija

Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē (personiski), pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

Klātiene: (Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010)

Neklātiene:

E-pasts: (pasts@iub.gov.lv)

Pasts: (Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010)

Fakss: (67326720)

Cits: (e-adrese)

2.solis / Pakalpojuma saņemšana

2.solis / Pakalpojuma saņemšana

 

Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana notiek iesniegumu izskatīšanas sēdēs.  Uz iesnieguma izskatīšanas sēdi tiek uzaicināti lietas dalībnieki. Dalībnieki uz iesnieguma izskatīšanas sēdi tiek uzaicināti, publicējot uzaicinājumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vismaz trīs darba dienas iepriekš. Iesniegumu izskatīšanas sēdes mērķis ir uzklausīt visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas iesniegumu izskatīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

 

Kanālu informācija

Neklātiene: Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietne (lēmums tiek paziņots, ievietojot lēmumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/pt/complaint/).

Cita informācija

Nav.

Tiesiskais regulējums 

 

Publisko iepirkumu likums

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Publiskās un privātās partnerības likums

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.110 “Noteikumi par depozīta maksājumu”

Pārsūdzības iespējas 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Vadības funkciju klasifikācija (COFOG)

01.120 Finanšu un fiskālā darbība

Klienti

Piegādātāji, kuri vēlas piedalīties iepirkuma procedūrā, bet uzskata, ka dokumentācijā iekļautās prasības ierobežo tiesības piedalīties procedūrā.

Piegādātāji, kuri piedalījušies iepirkuma procedūrā, bet nav ieguvuši iepirkuma līguma slēgšanas tiesības vai uzskata tās pārtraukšanu par nepamatotu.

Termiņa apraksts

Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā; objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt līdz vienam gadam.

Saistītie pakalpojumi

Informācija par publiskajiem iepirkumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Pakalpojuma tēma

Publiskie iepirkumi

Atslēgvārdi

sūdzība par iepirkumu, iesniegums par iepirkumu, iepirkumu apstrīdēšana, apstrīdēšana Iepirkumu uzraudzības birojā, IUB

Informācija par pakalpojumu atjaunota:

21.01.2019.