izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Aktuālie publikāciju rādītāji

Aktualizēts: 24.04.2020.

  Pārskata periods Dati  2019. gada attiecīgā perioda dati Īpatsvars (%) 
Publisko iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q1 817,809,306 658,861,449 24.1
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q1 626,632,166 452,173,579 38.6
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q1 77,423,803 75,782,443 2.2
Piegāde 2020 Q1 122,812,011 281,817,687 -56.4
Pakalpojumi 2020 Q1 426,396,352 94,573,449 350.9
zem  ES līgumcenu sliekšņa** 2020 Q1 113,198,160 119,900,416 -5.6
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q1 89,714,957 95,320,101 -5.9
Piegāde 2020 Q1 12,665,055 11,930,322 6.2
Pakalpojumi 2020 Q1 10,818,148 12,649,993 -14.5
9. panta kārtībā 2020 Q1 39,268,921 37,314,908 5.2
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q1 14,383,335 11,942,525 20.4
Piegāde 2020 Q1 10,502,251 11,679,464 -10.1
Pakalpojumi 2020 Q1 14,383,335 13,692,919 5.0
2. pielikuma pakalpojumi 2020 Q1 38,710,059 49,472,546 -21.8
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q1 28,824,010 38,456,201 -25.0
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2020 Q1 9,886,049 11,016,345 -10.3
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2020 Q1 165,143,633 134,032,392 23.2
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q1 20.2 20.3  
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības (EUR bez PVN) 2020 Q1 178,492,526 107,414,399 66.2
Kopējais līgumsummas īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q1 21.8 16.3  
Kopējā līgumsumma attiecībā uz sociālo atbildību (EUR bez PVN) 2020 Q1 41,990 42,484 -1.2
Inovatīvo risinājumu iepirkumu kopējā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q1 17,970 0 0.0
Centralizēti veikto iepirkumu kopējā līgumsumma (EUR bez PVN)  2020 Q1 100,654,697 80,334,715 25.3
Kopējais līgumsummas īpatsvars centralizēti veiktiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q1 12.3 12.2  
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q1 84,802,772 127,279,830 -33.4
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q1 84,802,772 127,279,830 -33.4
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q1 23,819,467 42,153,324 -43.5
Piegāde 2020 Q1 51,276,687 74,405,191 -31.1
Pakalpojumi 2020 Q1 9,706,618 10,721,315 -9.5
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2020 Q1 42,895,925 20,673,485 107.5
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q1 50.6 16.2  
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības (EUR bez PVN)  2020 Q1 7,877,807 0 0.0
Kopējais līgumsummas īpatsvars piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q1 9.3 0.0  
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi, nepiemērojot SPSIL
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q1 6,338,910 0 0.0
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2020 Q1 1,781,467 0 0.0
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2020 Q1 28.1 0.0  
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q1 6,907,966 26,795,394 -74.2
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2020 Q1 6,477,922 22,904,418 -71.7
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q1 0 0 0.0
Piegāde 2020 Q1 6,287,997 20,404,418 -69.2
Pakalpojumi 2020 Q1 189,925 2,500,000 -92.4
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2020 Q1 430,044 3,890,976 -88.9
t.sk.         
Būvdarbi 2020 Q1 0 3,399,439 -100.0
Piegāde 2020 Q1 181,606 0 0.0
Pakalpojumi 2020 Q1 248,438 491,537 0.0
MK noteikumi Nr. 104
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q1 51,846,210 66,217,799 -21.7
Publiskās un privātās partnerības likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2020 Q1 0 0 0.0
Pārskati
Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (EUR bez PVN) 2020 Q1 600,645 607,186 -1.1

 

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

** iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām

 

Sadaļa „Aktuālie publikāciju rādītāji” veidota ar mērķi, lai statistikas lietotājiem nodrošinātu savlaicīgu statistisko informāciju par valstī veiktajiem iepirkumiem.

Eiropas Statistikas sistēmas paredz, ka statistikas datu vērtību (kvalitāti) nosaka statistikas atbilstība lietotāju vajadzībām, statistikas pieejamība un skaidrība, saskaņotība un salīdzināmība, tās savlaicīgums un precizitāte. „Savlaicīgums” un „precizitāte”, attiecībā uz aktuālo publikāciju statistiku, ir konfliktējoši jēdzieni, jo pēc iespējas ātrāk nodrošinot datu pieejamību statistikas lietotājiem, tas attiecīgi ietekmē sniegtās informācijas (datu) precizitāti. Līdz ar to publikāciju statistikai, sadaļā „Aktuālie publikāciju rādītāji”, nepiemīt visa datu aprēķiniem nepieciešamā informācija vēlamajā detalizācijas pakāpē, tādējādi lietotājam, izmantojot šos statistikas datus, jāņem vērā šī nepilnība attiecībā uz datu precizitāti.

Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju statistika tiek izteikta no Publikāciju vadības sistēmas datubāzes, kurā tiek uzkrāti dati par pasūtītāju publicētajiem paziņojumiem, piemērojot Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kā arī iepirkumiem, kuriem nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Savukārt par reālo situāciju, attiecībā uz valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem un to noslēgtajiem līgumiem, pasūtītāji atskaitās  iepirkumu gada pārskatos – statistikas datu apkopojumi pieejami sadaļā „Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji”. Pasūtītāji, uz kuriem attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. martam, savukārt pasūtītāji, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. aprīlim.

„Aktuālie publikāciju rādītāji” ietver informāciju par kopējo iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaitu, rezultātu paziņojumu skaitu un rezultātu paziņojumos norādīto līgumcenu, kas tiek skatīts attiecībā pret piemēroto iepirkumu likumu un iepirkuma veidu – mēnešu, ceturkšņu un gada griezumā. Publikāciju statistikā izmantotie termini tiek lietoti atbilstoši likumdošanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs nav atbildīgs par datu apkopojumiem un grafikiem, kurus statistikas lietotāji veido, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja definētās tabulas, un no jauna pārveido tās savām vajadzībām.

UZ AUGŠU