izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Aktuālie publikāciju rādītāji

Aktualizēts: 21.01.2020.

  Pārskata periods Dati  2018. gada attiecīgā perioda dati Īpatsvats (%) 
Publisko iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2019 Q4 552,244,109 873,974,745 -36.8
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q4 384,824,110 665,450,437 -42.2
t.sk.         
Būvdarbi 2019 Q4 14,576,735 101,846,425 -85.7
Piegāde 2019 Q4 111,314,728 95,022,832 17.1
Pakalpojumi 2019 Q4 258,932,647 468,581,180 -44.7
zem  ES līgumcenu sliekšņa** 2019 Q4 106,718,985 130,755,506 -18.4
t.sk.         
Būvdarbi 2019 Q4 78,153,356 104,822,340 -25.4
Piegāde 2019 Q4 17,673,101 14,456,783 22.2
Pakalpojumi 2019 Q4 10,892,528 11,476,383 -5.1
9. panta kārtībā 2019 Q4 39,603,546 48,543,503 -18.4
t.sk.         
Būvdarbi 2019 Q4 14,748,093 18,006,858 -18.1
Piegāde 2019 Q4 12,737,403 16,507,059 -22.8
Pakalpojumi 2019 Q4 12,118,050 14,029,586 -13.6
2. pielikuma pakalpojumi 2019 Q4 21,097,468 29,225,299 -27.8
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q4 13,453,248 19,473,791 -30.9
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2019 Q4 7,644,220 9,751,507 -21.6
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2019 Q4 96,497,184 185,926,035 -48.1
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2019 Q4 17.5 21.3  
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības (EUR bez PVN) 2019 Q4 77,040,535 122,708,854 -37.2
Kopējais līgumsummas īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2019 Q4 14.0 14.0  
Kopējā līgumsumma attiecībā uz sociālo atbildību (EUR bez PVN) 2019 Q4 0 0 0.0
Inovatīvo risinājumu iepirkumu kopējā līgumsumma (EUR bez PVN) 2019 Q4 0 0 0.0
Centralizēti veikto iepirkumu kopējā līgumsumma (EUR bez PVN)  2019 Q4 51,956,873 46,284,312 12.3
Kopējais līgumsummas īpatsvars centralizēti veiktiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2019 Q4 9.4 5.3  
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2019 Q4 108,971,157 164,952,999 -33.9
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q4 108,971,157 164,952,999 -33.9
t.sk.         
Būvdarbi 2019 Q4 61,720,000 29,010,197 112.8
Piegāde 2019 Q4 28,997,510 25,905,697 11.9
Pakalpojumi 2019 Q4 18,253,647 110,037,105 -83.4
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2019 Q4 68,963,691 39,021,997 76.7
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2019 Q4 63.3 23.7  
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības (EUR bez PVN)  2019 Q4 44,079,736 25,181,255 75.0
Kopējais līgumsummas īpatsvars piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2019Q4 40.5 15.3  
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi, nepiemērojot SPSIL
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2019 Q4 6,369,617 0 0.0
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem (EUR bez PVN) 2019 Q4 45,500 0 0.0
Kopējais līgumsummas īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu,%) 2019 Q4 0.7 0.0  
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2019 Q4 18,171,522 74,430,567 -75.6
t.sk.         
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q4 4,581,508 73,646,329 -93.8
t.sk.         
Būvdarbi 2019 Q4 0 12,650,000 -100.0
Piegāde 2019 Q4 4,581,508 17,211,646 -73.4
Pakalpojumi 2019 Q4 0 43,784,683 -100.0
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2019 Q4 13,590,014 784,238 1632.9
t.sk.         
Būvdarbi 2019 Q4 12,704,377 322,860 3834.9
Piegāde 2019 Q4 89,756 461,378 -80.5
Pakalpojumi 2019 Q4 795,881 0 0.0
MK noteikumi Nr. 104
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2019 Q4 159,116,246 267,337,706 -40.5
Publiskās un privātās partnerības likums
Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 2019 Q4 0 0 0.0
Pārskati
Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (EUR bez PVN) 2019 Q4 1,174,522 1,568,728 -25.1

 

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

** iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām

 

Sadaļa „Aktuālie publikāciju rādītāji” veidota ar mērķi, lai statistikas lietotājiem nodrošinātu savlaicīgu statistisko informāciju par valstī veiktajiem iepirkumiem.

Eiropas Statistikas sistēmas paredz, ka statistikas datu vērtību (kvalitāti) nosaka statistikas atbilstība lietotāju vajadzībām, statistikas pieejamība un skaidrība, saskaņotība un salīdzināmība, tās savlaicīgums un precizitāte. „Savlaicīgums” un „precizitāte”, attiecībā uz aktuālo publikāciju statistiku, ir konfliktējoši jēdzieni, jo pēc iespējas ātrāk nodrošinot datu pieejamību statistikas lietotājiem, tas attiecīgi ietekmē sniegtās informācijas (datu) precizitāti. Līdz ar to publikāciju statistikai, sadaļā „Aktuālie publikāciju rādītāji”, nepiemīt visa datu aprēķiniem nepieciešamā informācija vēlamajā detalizācijas pakāpē, tādējādi lietotājam, izmantojot šos statistikas datus, jāņem vērā šī nepilnība attiecībā uz datu precizitāti.

Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju statistika tiek izteikta no Publikāciju vadības sistēmas datubāzes, kurā tiek uzkrāti dati par pasūtītāju publicētajiem paziņojumiem, piemērojot Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kā arī iepirkumiem, kuriem nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Savukārt par reālo situāciju, attiecībā uz valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem un to noslēgtajiem līgumiem, pasūtītāji atskaitās  iepirkumu gada pārskatos – statistikas datu apkopojumi pieejami sadaļā „Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji”. Pasūtītāji, uz kuriem attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. martam, savukārt pasūtītāji, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. aprīlim.

„Aktuālie publikāciju rādītāji” ietver informāciju par kopējo iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaitu, rezultātu paziņojumu skaitu un rezultātu paziņojumos norādīto līgumcenu, kas tiek skatīts attiecībā pret piemēroto iepirkumu likumu un iepirkuma veidu – mēnešu, ceturkšņu un gada griezumā. Publikāciju statistikā izmantotie termini tiek lietoti atbilstoši likumdošanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs nav atbildīgs par datu apkopojumiem un grafikiem, kurus statistikas lietotāji veido, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja definētās tabulas, un no jauna pārveido tās savām vajadzībām.

UZ AUGŠU