izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Aktuālie publikāciju rādītāji

Aktualizēts: 29.10.2019.

  Pārskata periods Dati (EUR bez PVN) 2018. gada attiecīgā perioda dati
Publisko iepirkumu likums      
Kopējā noslēgtā līgumsumma  2019 Q3 834 696 700 825 921 527
t.sk.       
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q3 591 878 389 564 081 922
t.sk.       
Būvdarbi 2019 Q3 88 307 476 176 115 129
Piegāde 2019 Q3 233 309 477 106 206 428
Pakalpojumi 2019 Q3 270 261 436 281 760 365
zem  ES līgumcenu sliekšņa** 2019 Q3 145 988 176 148 130 490
t.sk.       
Būvdarbi 2019 Q3 124 303 906 123 767 354
Piegāde 2019 Q3 14 059 013 15 955 163
Pakalpojumi 2019 Q3 7 625 257 8 407 973
9. panta kārtībā 2019 Q3 45 614 240 57 026 881
t.sk.       
Būvdarbi 2019 Q3 21 326 768 31 733 080
Piegāde 2019 Q3 12 615 365 13 175 023
Pakalpojumi 2019 Q3 11 672 107 12 118 778
2. pielikuma pakalpojumi 2019 Q3 51 215 895 56 682 234
t.sk.       
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q3 41 544 514 43 159 736
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2019 Q3 9 671 381 13 522 498
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 Q3 178 974 045 169 189 678
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības 2019 Q3 152 375 461 173 541 959
Kopējā līgumsumma attiecībā uz sociālo atbildību 2019 Q3 0 0
Inovatīvo risinājumu iepirkumu kopējā līgumsumma 2019 Q3 0 0
Centralizēti veikto iepirkumu kopējā līgumsumma 2019 Q3 95 041 832 88 072 831
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums      
Kopējā noslēgtā līgumsumma  2019 Q3 323 004 766 84 062 737
t.sk.       
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q3 314 087 657 84 062 737
t.sk.       
Būvdarbi 2019 Q3 4 904 481 72 485 667
Piegāde 2019 Q3 284 976 786 4 635 259
Pakalpojumi 2019 Q3 24 206 390 6 941 811
Iepirkumi, nepiemērojot SPSIL 2019 Q3 8 917 109 0
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 Q3 4 904 481 59 507 502
Kopējā līgumsumma, piemērojot vides aizsardzības prasības 2019 Q3 7 804 308 188 026
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums      
Kopējā noslēgtā līgumsumma  2019 Q3 10 112 788 10 070 472
t.sk.       
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 Q3 9 886 703 500 000
t.sk.       
Būvdarbi 2019 Q3 5 849 839 0
Piegāde 2019 Q3 300 000 0
Pakalpojumi 2019 Q3 3 736 864 500 000
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2019 Q3 226 085 9 570 472
t.sk.       
Būvdarbi 2019 Q3 0 8 116 391
Piegāde 2019 Q3 23 110 1 334 172
Pakalpojumi 2019 Q3 202 975 119 909
Kopējā līgumsumma saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 Q3 0 0
MK noteikumi Nr. 104      
Kopējā noslēgtā līgumsumma  2019 Q3 84 307 097 88 808 917
Publiskās un privātās partnerības likums      
Kopējā noslēgtā līgumsumma 2019 Q3 0 0
Pārskati      
Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem  2019 Q3 549 731 858 993

 

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

** iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām

 

Sadaļa „Aktuālie publikāciju rādītāji” veidota ar mērķi, lai statistikas lietotājiem nodrošinātu savlaicīgu statistisko informāciju par valstī veiktajiem iepirkumiem.

Eiropas Statistikas sistēmas paredz, ka statistikas datu vērtību (kvalitāti) nosaka statistikas atbilstība lietotāju vajadzībām, statistikas pieejamība un skaidrība, saskaņotība un salīdzināmība, tās savlaicīgums un precizitāte. „Savlaicīgums” un „precizitāte”, attiecībā uz aktuālo publikāciju statistiku, ir konfliktējoši jēdzieni, jo pēc iespējas ātrāk nodrošinot datu pieejamību statistikas lietotājiem, tas attiecīgi ietekmē sniegtās informācijas (datu) precizitāti. Līdz ar to publikāciju statistikai, sadaļā „Aktuālie publikāciju rādītāji”, nepiemīt visa datu aprēķiniem nepieciešamā informācija vēlamajā detalizācijas pakāpē, tādējādi lietotājam, izmantojot šos statistikas datus, jāņem vērā šī nepilnība attiecībā uz datu precizitāti.

Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju statistika tiek izteikta no Publikāciju vadības sistēmas datubāzes, kurā tiek uzkrāti dati par pasūtītāju publicētajiem paziņojumiem, piemērojot Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Savukārt par reālo situāciju, attiecībā uz valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem un to noslēgtajiem līgumiem, pasūtītāji atskaitās  iepirkumu gada pārskatos – statistikas datu apkopojumi pieejami sadaļā „Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji”. Pasūtītāji, uz kuriem attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. martam, savukārt pasūtītāji, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums, pārskatus par veiktajiem iepirkumiem iesniedz katru gadu līdz 1. aprīlim.

„Aktuālie publikāciju rādītāji” ietver informāciju par kopējo iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaitu, rezultātu paziņojumu skaitu un rezultātu paziņojumos norādīto līgumcenu, kas tiek skatīts attiecībā pret piemēroto iepirkumu likumu un iepirkuma veidu – mēnešu, ceturkšņu un gada griezumā. Publikāciju statistikā izmantotie termini tiek lietoti atbilstoši likumdošanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs nav atbildīgs par datu apkopojumiem un grafikiem, kurus statistikas lietotāji veido, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja definētās tabulas, un no jauna pārveido tās savām vajadzībām.

UZ AUGŠU