Iestāde: Iepirkumu uzraudzības birojs

Struktūrvienība: Kontroles departaments

  Dokumenta nosaukums: Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei
Sagatavoja: Kontroles departaments Apstiprināts: Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs A.Lapiņš

17.05.2023.

Nr.21

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā

1. Vispārīgie jautājumi

1.1 Metodikas mērķis ir noteikt vienotus principus, kurus sadarbības iestādei jāievēro, izvērtējot iesniegtos iepirkuma plānus, lemjot par Eiropas Savienības fondu[1]projektu ietvaros īstenoto iepirkuma procedūru iekļaušanu pirmspārbaužu plānā, kā arī veicot iepirkuma dokumentācijas vai iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes, kā arī sniegt atbalstu sadarbības iestādei finansējuma saņēmēju iepirkumu pirmspārbaužu veikšanai.

1.2. Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaužu galvenais mērķis ir novērst pārkāpumus Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju rīkotajās iepirkuma procedūrās pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izmaksu risku.


[1] ESF, ERAF, KF