Skaidrojums

Iepirkumu uzraudzības birojs regulāri pārskata un aktualizē savā tīmekļvietnē publicētos skaidrojumus. Pēdējie aktualizētie skaidrojumi:  

1.      Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē (aktualizētas 15.05.2023.):

  • Sadaļa par atlases prasību noteikšanu; 
  • Kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemeslu noteikšanu; 
  • Sadaļa par apakšuzņēmēju norādīšanas prasības neietveršanu iepirkuma dokumentācijā; 
  • Par tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datuma nenorādīšanu; 
  • Iepirkuma līgumā nav paredzēta vienpusēja atkāpšanās; 
  • Būvdarbu iepirkumu līgumu projektos nav ietvertas Ministru kabineta noteikumu Nr.419 prasības u.c.  

 

2.      Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji (aktualizēts 16.05.2023.):  

  • Aktualizēta sadaļa par Publisko iepirkumu likuma 51. panta piemērošanu, ja iepirkumam piemēroti minētā likuma 9.panta nosacījumi; 
  • Skaidrojums attiecībā uz Elektroenerģiju patērējošām precēm vai produktiem.

 

3.     Aktualizētas arī metodikas: