Jaunumi

Attiecas uz ārkārtējo situāciju no 2020.gada 12.marta līdz 9.jūnijam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"* (turpmāk – Rīkojums) 4.3. punktu mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta visās izglītības iestādēs un mācības jānodrošina attālināti.

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.3. punktu pašvaldība ir tiesīga izlietot valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām tās teritorijā deklarēto izglītojamo ēdināšanai.

Saskaņā ar Rīkojuma 4.14.1 punktu, lai nodrošinātu nepieciešamos risinājumus Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un attiecīgo pasākumu organizēšanai, atļauts valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, pašvaldību institūcijām un iestādēm iegādāties preces un pakalpojumus, kas nepieciešami pašvaldības iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju personālam, sociālo pakalpojumu saņēmējiem un pašvaldības iedzīvotāju izmitināšanai, uzraudzībai, ēdināšanai, higiēnai, drošībai, pārvietošanai, nodrošināšanai ar individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem, drēbēm, veļu un citiem priekšmetiem un pakalpojumiem, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.


* Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" stājās spēkā 12.03.2020, zaudēja spēku 10.06.2020. 

Aktualizētajā Rīkojumā minētā ēdināšana ietver gan dažādu sociālo kategoriju iedzīvotāju, gan arī izglītojamo ēdināšanu.

Proti, ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu izglītojamo ēdināšanu, pašvaldība ir tiesīga slēgt līgumu ar ēdinātāju par siltu pusdienu sagatavošanai līdzņemšanai, ar veikalu tīklu par dāvanu karšu vai kuponu nodrošināšanu pārtikas iegādei, ar vairumtirgotāju vai pārtikas preču ražotāju par pārtikas produktu piegādi vai pārtikas paku sagatavošanu, vai izvēlēties citu risinājumu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu.

Vienlaikus Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka attiecīgais izņēmums piemērojams vienīgi tiem iepirkumiem, kas uzskaitīti Rīkojuma 4.14.1 punktā, kas turklāt nepieciešami maksimāli īsā laikā un kurus Covid-19 uzliesmojuma radīto seku un steidzamības dēļ nav iespējams iepirkt Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Nepamatotas izņēmuma izmantošanas gadījumā var tikt izvērtēta administratīvā atbildība.

Iepirkumu uzraudzības birojs aicina nodrošināt Publisko iepirkumu likuma mērķus, arī piemērojot izņēmumu, un ņemt vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavoto informāciju, kā arī Finanšu ministrijas un Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās vadlīnijas.

Proti, iespēju robežās veidot iepirkuma komisiju vai nozīmēt atbildīgo personu, nodrošinot interešu konflikta neesību, sagatavot tehniskās specifikācijas, apzināt tirgus situāciju un aptaujāt vairākus piegādātājus, nodrošinot samērīgu termiņu piedāvājumu iesniegšanai un vērtējot, piemēram, tirdzniecības ķēdes uzņēmumu pieejamību, tajā skaitā veikalu skaitu un attālumu līdz personu, kurām preces vai pakalpojumi nepieciešami, dzīvesvietai.

Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka, izmantojot izņēmumu, saskaņā ar Rīkojuma 4.58.punktu institūcija (tai skaitā kapitālsabiedrība), savā pircēja profilā (EIS)** ievieto informāciju par noslēgtajiem līgumiem, norādot vismaz piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un iepirkuma priekšmetu, līguma noslēgšanas datumu un kopējo summu, pievienojot līgumu, tā grozījumus (ja tādi ir bijuši) un attiecīgo preču sertifikātu datnes. 


** Sīkāk par informācijas publicēšanu EIS skatīt pamācību tīmekļvietnē eis.gov.lv

Plašāk par informācijas publicēšanu, ja izmanto izņēmumu.

Informācija par kārtējo nedēļu publicējama līdz nākamās nedēļas trešdienai, bet par laikposmu no 2020. gada 12. marta līdz 6. maijam – līdz 2020. gada 6. maijam.

Ja tas konkrētajā situācijā ir iespējams, Iepirkumu uzraudzības birojs iesaka piemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, piemēram, sarunu procedūru bez publikācijas, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu, 9. panta 21. daļas 1. punktu, 32. panta trešo daļu (ja paredzamā līgumcena sasniedz Publisko iepirkumu likuma piemērošanas slieksni)***, vai citas iepirkumu procedūras.

Papildus Iepirkumu uzraudzības birojs iesaka apsvērt grozījumus līgumā ar esošo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, piemēram, paredzot, ka uzņēmums sagatavo un iesaiņo līdzņemšanai pasūtītāja noteiktu porciju skaitu un pašvaldības dienesti ēdienu piegādā izglītojamajam dzīvesvietā. Aicinām skatīt arī Biroja skaidrojumu par iepirkuma līguma grozījumiem ārkārtējās situācijas dēļ.

Attiecībā uz kuponiem pārtikas un pirmās nepieciešamības saimniecības preču iegādei Birojs skaidro, ka Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka situācijā, kad līgums tiek slēgts ar visiem minimālajām prasībām atbilstošajiem tirgus dalībniekiem un konkrēto piegādātāju izvēlas trešā puse, kas nav pasūtītājs, līgums nav uzskatāms par publisko iepirkumu līgumu. Šāda situācija, kad iepirkums nav jāveic, būtu konstatējama arī tad, ja pašvaldība saskaņā ar iekšēji noteiktu kārtību izveido visu to pārtikas tirdzniecības uzņēmumu sarakstu, kuri darbojas noteiktā teritorijā, piemēram, novadā, un atbilst pašvaldības izvirzītajiem minimālajiem kritērijiem, piemēram, ir saņēmuši Pārtikas un veterinārā dienesta licenci pārtikas tirdzniecībai, un noslēdz līgumus ar visiem šiem uzņēmumiem par pārtikas produktu un noteiktu pirmās nepieciešamības saimniecības preču izsniegšanu pret pašvaldības izdotiem kuponiem, nosakot ierobežojumu alkohola un tabakas izstrādājumu iegādei. Attiecīgi izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis pret kuponu saņem preces jebkurā paša izvēlētā tirdzniecības vietā no pašvaldības saraksta.

Birojs aicina pašvaldības atbildīgi izvēlēties risinājumu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai, ņemot vērā visus pasūtītājam zināmos apstākļus, tajā skaitā valdības sniegto informāciju par situācijas iespējamo attīstību, kā arī publisko iepirkumu mērķi. Tāpat Birojs vērš uzmanību, ka uzskaitītie piemēri ir ilustratīvi un nav izsmeļoši, tādējādi pasūtītājs, izvērtējot tā situāciju, var izvēlēties kādu citu risinājumu.


*** Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai