Covid-19 Jaunumi

Attiecas uz ārkārtējo situāciju no 2020.gada 12.marta līdz 9.jūnijam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir noteikti pasākumi, kas var kavēt iepirkuma līgumu izpildi noteiktajā termiņā, piemēram, darbaspēka vai materiālu / izejvielu nepieejamības, kā arī citu ar minētajiem apstākļiem saistītu iemeslu dēļ.

Iepirkumu uzraudzības birojs paskaidro, ka līguma neizpilde, tajā skaitā neizpilde noteiktajā termiņā,   var tikt objektīvi pamatota ar neparedzētiem apstākļiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Attiecīgi jebkura no līguma pusēm var rosināt līguma grozījumus, arī ierosinot pagarināt līguma izpildes termiņu par saprātīgu laiku. Šajā situācijā pasūtītājam ir pamats veikt grozījumus iepirkuma līgumā, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu.

Ņemot vērā prognozes par ārkārtas situācijas ietekmi uz uzņēmējdarbību un valsts ekonomiku kopumā, ar ārkārtējās situācijas radītiem iemesliem objektīvi pamatotas līguma izpildes termiņa kavēšanas gadījumā Birojs un Latvijas Finanšu nozares asociācija aicina pasūtītājus saprātīgi izvērtēt, vai ir samērīgi pieprasīt saistību izpildes nodrošinājuma atmaksu.

Vienlaikus Birojs aicina rūpīgi izvērtēt katru ar ārkārtējo situāciju pamatotu līguma grozījumu veikšanas nepieciešamību, lai nepieļautu nepamatotu grozījumu veikšanu, kā rezultātā mainītos ekonomiskais līdzsvars par labu uzvarējušajam pretendentam vai palielinātos līgumcena, nepamatoti sadārdzinot līgumu.

Papildus pasūtītājam ir tiesības izmantot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā paredzēto iespēju par līgumcenas izmaiņām līdz 10% (precēm un pakalpojumiem) vai līdz 15 % (būvdarbiem) apmērā no sākotnējās līgumcenas, ja tam ir objektīvs pamatojums un pierādījumi, kas apliecina grozījumu nepieciešamību. Minētais attiecināms arī uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju noslēgtiem līgumiem.

Birojs vērš uzmanību, ka ārkārtējās situācijas kontekstā ir iespējami saprātīgi grozījumi iepirkumu līgumos, taču katrs gadījums ir īpaši rūpīgi izvērtējams un grozījumi veicami tikai tad, ja tiem ir objektīvs pamats. Pasūtītājs ir tiesīgs vērtēt piegādātāja iesniegto pamatojumu un pierādījumus un gadījumā, ja tie nepierāda grozījumu veikšanas nepieciešamību, atteikt grozījumu veikšanu.

Birojs aicina, slēdzot jaunus iepirkuma līgumus, nodrošināt iespējami detalizētu grozījumu klauzulu iekļaušanu, tai skaitā iespējamo rīcību ārkārtējās situācijas apstākļos.

Atgādinām, ka pasūtītājam jāievēro Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitās daļas un 33.panta prasības, proti, jāpublicē grozījumu teksts pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā un paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, ja iepirkuma līguma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.

Attēls