izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Inovatīvs iepirkums

Inovācija - jauna vai būtiski uzlabotas preces, pakalpojuma vai procesa radīšana, tai skaitā, bet neaprobežojoties, ražošanā, celtniecībā vai būvniecībā, mārketingā vai organizēšanā, ar mērķi atrisināt sabiedrībai aktuālus jautājumus. 

Inovāciju iepirkums var sekmēt ne tikai publisko resursu efektīvāku izmantošanu, bet arī inovācijas uzņēmumos un publiskajā sektorā. Tāpat inovāciju publiskais iepirkums var veicināt uzņēmumu ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijā.

Viens no publiskā iepirkuma izaicinājumiem ir inovatīvs iepirkums. Jaunās iepirkumu Direktīvas tika pieņemtas ciešā saistībā ar ietvarprogrammu Horizon 2020, kuras ietvaros publiskam iepirkumam ir nozīmīga loma kā inovāciju politikas instrumentam.

Inovatīvo publisko iepirkumu platformā apkopota informācija par inovatīvajiem iepirkumiem, kā arī pieejamas vadlīnijas Inovatīvā publiskā iepirkuma veikšanai (Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation), kas palīdz pasūtītājiem izprast konkrētā iepirkuma specifiku. Vadlīnijās ir sagatavotas, balstoties uz 2014.gadā apstiprinātajām iepirkumu direktīvām un piemērotas visiem iesaistītajiem. 

Vadlīnijās apkopota labā pieredze inovatīvu iepirkumu rīkošanā, analizētas piemērotākās iepirkumu veikšanas metodes, kā arī sniegti praktiski padomi tehniskajā specifikācijā iekļaujamajām prasībām. Tāpat vadlīnijās ir apkopota informācija ar reāliem piemēriem par inovatīviem iepirkumiem dažādās ES dalībvalstīs.

Latvijā par inovācijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu vadošā iestāde ir Ekonomikas ministrija. Tās izstrādātājā Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai uzlabotu Latvijas nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. Pamatnostādnēs izvirzīti Latvijas inovācijas sistēmas attīstībai četri vienlīdz svarīgi elementi – zināšanu kapacitāte, inovāciju piedāvājums, inovāciju pieprasījums (var notikt arī caur publisko iepirkumu), pārneses sistēma.

Informācija par inovāciju – inovācijas teoriju, inovācijas politiku Latvijā un Eiropas Savienībā, inovatīviem produktiem Latvijā, inovācijas atbalsta programmām, inovācijas atbalsta organizācijām u.c. pieejama Latvijas inovācijas portālā.

Eiropas Komisija ir publicējusi vadlīnijas inovatīvu iepirkumu veikšanai (Guidance on Innovation Procurement; dokumenta tulkojums latviešu valodā (Nr. C(2018)3051 final 14.05.2018.)). 

 

Lai sabiedriskā sektora centienus pielāgoties straujajam ekonomikas transformācijas un digitalizācijas procesam pārvērstu konkrētā rīcībā, Eiropas Komisija valsts un pašvaldību iestādēm Eiropā bez maksas piedāvā atbalstu inovācijas publiskā iepirkuma sagatavošanā caur iniciatīvu The European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP, http://eafip.eu). Lai pieteiktos Eiropas Komisijas atbalstam, aicinam apmeklēt EAFIP tīmekļvietni vai sīkāka informācija arī IUB tīmekļvientē

 

Aktualitātes inovāciju iepirkumos

Innovation Procurement newsletter update - 06/05/2020 – Brošūrā apkopota jaunākā informācija ar pieredzes stāstiem. Tāpat atgādinājums par iespēju pieteikties projektu finansējumam, kas šoreiz paredzēts digitālās veselības un aprūpes jomā (pieteikšanās līdz 18.jūnijam), un integrētajai aprūpei (pieteikšanās termiņš - 04.jūnijs). Pieņems pieteikumus arī cīņai ar COVID-tipa vīrusiem. Papildus brošūrā publicēts [1] uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Lietuvas pirmskomerciālajam iepirkumam Āfrikas cūku mēra kontroles sistēmas izveidei, kā arī [2] uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Norvēģijas pirmskomerces iepirkumiem par vides monitoringu un [3] atvērts uzaicinājums konkursiem, lai izvietotu mākoņpakalpojumus Eiropas atvērtās zinātnes mākonim.

Normatīvais regulējums: 

 

Semināru prezentācijas

Vadlīnijas

 

Innovation Procurement brochure - Update 2019 - Atjauninātā brošūra sniedz pārskatu par ES finansētiem inovāciju iepirkumiem IKT jomā. Šajā gadījumā par iepirkumiem, kas risina sabiedrības intereses veselības un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, transporta iepirkumos, enerģētikā, drošībā, izglītībā, valsts pārvaldē utt. brošūrā ietverta arī atjaunināta informācija par pabeigto PCP iepirkumu ietekmi uz pircējiem un uzņēmumiem.

Noderīgas saites: 

UZ AUGŠU