izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Biroja stratēģija

Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – Birojs) stratēģija 2017.–2019.gadam ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas ir izstrādāta, lai efektīvi nodrošinātu publisko iepirkumu jomu regulējošajos tiesību aktos un Biroja nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu.

Stratēģija nosaka Biroja darbības pilnvarojumu, pastāvēšanas nolūku, prioritātes, vērtības, darbības virzienus, mērķus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī uzdevumus to sasniegšanai.

Birojs virsmērķis – kompetenta un efektīva publisko iepirkumu procesa atbalsta un uzraudzības institūcija.

 

Biroja prioritātes:

- Atklāti un likumīgi publisko iepirkumu procesi

- Vienota izpratne visām publisko iepirkumu organizācijā iesaistītajām pusēm par publiskos iepirkumus regulējošo tiesību aktu praktisku piemērošanu

- Publisko iepirkumu jomas profesionāla uzraudzība un publisko iepirkumu dalībnieku kompetences attīstība

- Biroja resursu un procesu efektīva pārvaldība un attīstība.

 

Biroja darbības mērķi un rezultāti 

1. Biroja personāla vadība un attīstība – ietver cilvēkresursu kapitāla efektīvu vadību, veicinot visu līmeņu darbinieku attīstību un iesaistīšanos Biroja mērķu sasniegšanā.

2. Atklāts, profesionāls un elektronisks iepirkumu process – ietver atklātuma un efektivitātes veicināšanu publisko iepirkumu (t.sk. elektronisko iepirkumu) jomā, kā arī pirmspārbaužu procesa optimizēšanu, sadarbībā ar Finanšu un Tieslietu ministrijām normatīvā regulējuma pilnveidošanu, Publikāciju vadības sistēmas pilnveidošanu, kā arī Biroja atvērto datu publicēšanu. Tāpat darbības mērķis paredz VRAA EIS e-konkursu apakšsistēmas izmantošanas popularizēšanu un Biroja PVS sistēmas sasaisti ar VRAA EIS e-konkursu apakšsistēmu izveidošanu.

3. Iepirkumu veicēju kapacitātes paaugstināšana un resursu efektīva izmantošana – ietver pastāvīgu sadarbību ar nozaru organizācijām un asociācijām nodrošināšanu, iepirkumu centralizācijas veicināšanu un vadlīniju sagatavošanu atsevišķu nozaru iepirkumiem nodrošināšanu, kā arī apmācību organizēšanu un ieteikumu pirmspārbaudēs un resoriskajās pārbaudēs konstatēto problēmu risināšanai izstrādāšanu. 

 

Iepirkumu uzraudzības biroja stratēģija 2017.-2019.gadam (precizēta 2019.gadā) (pdf)

Iepirkumu uzraudzības biroja darba plāns 2019 (pdf)

Iepirkumu uzraudzības biroja publiskais pārskats 2019

 

Iepirkumu uzraudzības biroja stratēģija 2017.-2019.gadam (precizēta 2018.gadā) (pdf)

Iepirkumu uzraudzības biroja darba plāns 2018 (pdf)

Iepirkumu uzraudzības biroja publiskais pārskats 2018

 

Iepirkumu uzaudzības biroja darbības stratēģija 2017.-2019.gadam (02.11.2017.) (pdf) 

Iepirkumu uzraudzības biroja publiskais pārskats 2017

 

UZ AUGŠU