izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Citi tiesību akti

Starptautiskie nolīgumi

Nolīgums par valsts līgumiem (Government Procurement Agreement)

[ Nolīguma teksts angļu valodā ]

[Plašāka informācija Pasaules tirdzniecības organizācijas mājaslapā ]

Eiropas Komisijas lēmumi

Komisijas lēmums (ES) 2016/1804 (2016.gada 10.oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarē, 34. un 35. panta piemērošanas kārtību (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6351) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas lēmums 2008/963/EK (2008.gada 9.decembris), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK par publiskā iepirkuma iepirkuma procedūrām attiecībā uz līgumslēdzēju un līgumslēdzēju iestāžu sarakstiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 7871) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Komisijas paziņojumi

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)454 final) par publiskā iepirkuma noteikumiem saistībā ar pašreizējo patvēruma meklētāju krīzi (09.09.2015) (angliski)

Eiropas Komisijas paziņojums (2011/C 353/01) "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK paredzētās atbilstošās robežvērtības"

Eiropas Komisijas paziņojums (2009/C 292/01) "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK paredzētās atbilstošās robežvērtības"

Eiropas Komisijas paziņojums (2007/C 301/01) "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK paredzētās atbilstošās robežvērtības"

Komisijas skaidrojošais paziņojums (2006/C 179/02) par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi

COMMISSION STAFF WORKING PAPER (4.10.2011 SEC(2011) 1169 final) concerning the application of EU public procurement law to relations between contracting authorities ('public-public cooperation')

 

ZAĻĀ GRĀMATA par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju (Virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu) (27.1.2011 COM(2011))

GREEN PAPER on services of general interest (21.5.2003 COM(2003) 270 final)

Vispārējas nozīmes dokumenti

Skaidrojums par pamatnolīgumu - klasiskā direktīva (Vispārīgā vienošanās) (Angliski) /attiecas uz direktīvām 2004/18/EC un Directive 2004/17/CE/

Publiskā un privātā partnerība

Commission interpretative communication (2000/C 121/02) on concessions under community law (Angliski)

Komisijas skaidrojošais paziņojums (05.02.2008 C(2007)6661) par to kā Kopienas tiesību aktus attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām piemērot institucionalizētajai valsts un privātā valsts un privātā sektora partnerībai (IVPP) Eiropas

Eiropas Komisijas paskaidrojums par konkursa dialogu (Angliski)

Iepirkumi drošības un aizsardzības jomā:

Skaidrojošs paziņojums (7.12.2006 COM(2006) 779) par Līguma 296. panta piemērošanu valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām

Zaļā grāmata - Iepirkumus aizsardzības jomā (COM/2004/0608)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi:

Explanatory note – utilities directive contracts involving more than one activity (Angliski)

Explanatory note – utilities directive definition of exclusive or special rights (Angliski)

Vides kritēriji publiskajā iepirkumā:

Commission interpretative communication (4.7.2001 COM(2001) 274) on the Community law applicable to public procurement and the possibilities for integrating environmental considerations into public procurement (Angliski)

Komisijas paziņojums (9.6.2011 COM(2011) 337) par programmas ENERGY STAR īstenošanu Eiropas Savienībā laikposmā no 2006. līdz 2010. gadam

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem

Komisijas paziņojums (19.10.2006 COM(2006)545) Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmantošana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādāta versija)

MVU piekļuve publiskajiem iepirkumiem

Komisijas dienestu darba dokuments Komisijas dienestu darba dokuments (25.6.2008 SEC(2008)2193) Eiropas paraugprakses kodekss MVU pieejas publiskā iepirkuma līgumiem veicināšanai

Eiropas Komisija ir sagatavojusi Eiropas Paraugprakses kodeksu par MVU piekļuves vienkāršošanu publiskā iepirkuma līgumiem

Iepirkumu veicēju profesionalizācija

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kā Eiropas interesēs panākt labāku iepirkuma darbību Eiropā” (COM(2017) 572 final 03.10.2017)

Komisijas ieteikums (ES) 2017/1805 (2017. gada 3. oktobris) par publiskā iepirkuma profesionalizāciju “Publiskā iepirkuma profesionalizācijas iestāžu  struktūra” (Dokuments attiecas uz EEZ)

OESD 2015. gada ieteikumi par publisko iepirkumu

IKT standartu katalogs iepirkuma vajadzībām

Koncepcijas, instrukcijas un informatīvie ziņojumi

Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīnijām"

[Vadlīnijas pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai (atjaunotas 06.11.2013. spēkā līdz 01.03.2017.)]

Informatīvais ziņojums „Par Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.968 "Noteikumi par iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas" īstenošanas rezultātiem"

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.968 „Noteikumi par iepirkuma procedūras pārkāpumu iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas” (spēkā no 16.09.2009. līdz 21.04.2010). Zaudējis spēku ar Satversmes tiesas 19.04.2010. spriedums)

Informatīvais ziņojums par Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu grozījumiem Publisko iepirkumu likumā izvērtējumu (2010.gada 9.februāris)

Informatīvais ziņojums par iespējām pilnveidot normatīvos aktus, lai mazinātu iespējas nepamatoti kavēt valsts iepirkumu procedūras  (14.05.2008.Latvijas Vēstnesis, laidiens Nr.74 (3858))

Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcija Nr.7 „Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs”(spēkā no 16.07.2013. līdz 21.10.2016.).

Zaudējis spēku ar Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra instrukciju Nr. 3 „Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (spēkā no 21.10.2016.)

Pasaules Tirdzniecības Organizācija (PTO) un tās darbības principi, PTO līgums, Latvijas dalība PTO un PTO nolīgums par valsts līgumiem (Government Procurement Agreement).

UZ AUGŠU