izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Citi tiesību akti

Starptautiskie nolīgumi

Nolīgums par valsts līgumiem (Government Procurement Agreement)

[ Nolīguma teksts angļu valodā ]

[Plašāka informācija Pasaules tirdzniecības organizācijas mājaslapā ]

Eiropas Komisijas lēmumi

Komisijas lēmums (ES) 2016/1804 (2016.gada 10.oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarē, 34. un 35. panta piemērošanas kārtību (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6351) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Komisijas paziņojumi

Komisijas paziņojums (C(2019) 5494 final) Norādījumi par trešo valstu pretendentu un preču iesaisti ES publiskā iepirkuma tirgū (24.07.2019.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)454 final) par publiskā iepirkuma noteikumiem saistībā ar pašreizējo patvēruma meklētāju krīzi (09.09.2015) (angliski)

Komisijas skaidrojošais paziņojums (2006/C 179/02) par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi

COMMISSION STAFF WORKING PAPER (4.10.2011 SEC(2011) 1169 final) concerning the application of EU public procurement law to relations between contracting authorities ('public-public cooperation')

Eiropas Komsijas zaļās grāmatas

ZAĻĀ GRĀMATA par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju (Virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu) (27.1.2011 COM(2011))

GREEN PAPER on services of general interest (21.5.2003 COM(2003) 270 final)

Vispārējas nozīmes dokumenti

Skaidrojums par pamatnolīgumu - klasiskā direktīva (Vispārīgā vienošanās) (Angliski) /attiecas uz direktīvām 2004/18/EC un Directive 2004/17/CE/

Publiskā un privātā partnerība

Commission interpretative communication (2000/C 121/02) on concessions under community law (Angliski)

Komisijas skaidrojošais paziņojums (05.02.2008 C(2007)6661) par to kā Kopienas tiesību aktus attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām piemērot institucionalizētajai valsts un privātā valsts un privātā sektora partnerībai (IVPP) Eiropas

Iepirkumi drošības un aizsardzības jomā:

Komisijas lēmums (ES, Euratom) 2019/1963 (2019. gada 17. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus industriālās drošības jomā attiecībā uz klasificētiem iepirkuma līgumiem

Skaidrojošs paziņojums (7.12.2006 COM(2006) 779) par Līguma 296. panta piemērošanu valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām

Zaļā grāmata - Iepirkumus aizsardzības jomā (COM/2004/0608)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi:

Explanatory note – utilities directive contracts involving more than one activity (Angliski)

Explanatory note – utilities directive definition of exclusive or special rights (Angliski)

Vides kritēriji publiskajā iepirkumā:

Commission interpretative communication (4.7.2001 COM(2001) 274) on the Community law applicable to public procurement and the possibilities for integrating environmental considerations into public procurement (Angliski)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem

Komisijas paziņojums (19.10.2006 COM(2006)545) Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmantošana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādāta versija)

MVU piekļuve publiskajiem iepirkumiem

Komisijas dienestu darba dokuments Komisijas dienestu darba dokuments (25.6.2008 SEC(2008)2193) Eiropas paraugprakses kodekss MVU pieejas publiskā iepirkuma līgumiem veicināšanai

Eiropas Komisija ir sagatavojusi Eiropas Paraugprakses kodeksu par MVU piekļuves vienkāršošanu publiskā iepirkuma līgumiem

Iepirkumu veicēju profesionalizācija

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kā Eiropas interesēs panākt labāku iepirkuma darbību Eiropā” (COM(2017) 572 final 03.10.2017)

Komisijas ieteikums (ES) 2017/1805 (2017. gada 3. oktobris) par publiskā iepirkuma profesionalizāciju “Publiskā iepirkuma profesionalizācijas iestāžu  struktūra” (Dokuments attiecas uz EEZ)

OESD 2015. gada ieteikumi par publisko iepirkumu

IKT standartu katalogs iepirkuma vajadzībām

Koncepcijas, instrukcijas un informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra rīkojums Nr. 49 "Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"

Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra rīkojums Nr. 54 "Par Latvijas Ceturto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.–2021. gadam"

Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra instrukcija Nr. 3 „Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (spēkā no 21.10.2016.)

Pasaules Tirdzniecības Organizācija (PTO) un tās darbības principi, PTO līgums, Latvijas dalība PTO un PTO nolīgums par valsts līgumiem (Government Procurement Agreement).

UZ AUGŠU