Likumdošana Skaidrojumi

2020.gada 1.maijā spēkā stājās grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), Publiskās un privātās partnerības likumā (PPPL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL), kas tika pieņemti 2020.gada 30.aprīlī. Minētie grozījumi cita starpā paredz izslēgt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu publiskā būvdarbu līguma gadījumā. Proti, no PIL, SPSIL, PPPL izslēgtas tās tiesību normas, kas noteica pasūtītāja pienākumu publiska būvdarbu līguma gadījumā pieprasīt piegādātājam normatīvajos aktos noteiktu atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi.

Tomēr vienlaikus Iepirkumu uzraudzības birojs aicina pasūtītājus ņemt vērā Būvniecības likuma regulējumu attiecībā uz Būvniecības likuma 23.panta pirmajā daļā noteikto būvkomersantu klasifikāciju. Būvniecības likuma 23.panta pirmā daļa noteic, ka, lai pretendētu uz tādu būvdarbu veikšanu, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēti no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, ja būvniecības ierosinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, būvkomersantam jāsaņem klasifikācijas dokuments.

Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka Būvniecības likuma 23.panta pirmajā daļā ietvertais nosacījums attiecas uz iepirkuma līguma slēgšanas posmu un būvkomersantam ir pienākums iegūt klasifikācijas dokumentu līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Vienlaikus atbilstoši Ekonomikas ministrijas sniegtajām norādēm Būvniecības likuma 23.panta pirmā daļa attiecināma uz jebkuru iepirkuma līgumu par būvdarbu veikšanu no publisko tiesību juridiskas personas līdzekļiem, ne tikai uz tādiem, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.