Jaunumi Skaidrojumi

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) ar 2021. gada 1. janvāri ietekmēs arī publisko iepirkumu jomu.

Apvienotās Karalistes un ES nākotnes attiecību regulējuma ietvaros 2020.gada 30.decembrī Eiropas Komisijas un Eiropadomes vadība un Apvienotās Karalistes premjerministrs parakstīja Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp ES un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses (turpmāk – Nolīgums). 

Nolīguma otrās daļas “Tirdzniecība, transports, zvejniecība un citi pasākumi” pirmā temata “Tirdzniecība” VI. sadaļa “Publiskais iepirkums” noteic katras puses pienākumus un tiesības iepirkumu jomā, cita starpā paredzot garantēt abu pušu piegādātājiem iespējas piedalīties publisko iepirkumu procedūrās saskaņā ar šo Nolīgumu un Pasaules Tirdzniecības organizācijas Valsts iepirkumu nolīgumu (GPA), kā arī elektronisko līdzekļu iespējami plašu lietošanu iepirkumu veikšanā un iespēju pretendentiem aizstāvēt savas intereses.

2021.gada 25.janvārī ir pieņemts arī Eiropas Komisijas paziņojums “Notice to Stakeholders Withdraval of the United Kingdom and EU Rules in the Field of Public Procurement”.

ES uzņēmumi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Apvienotās Karalistes uzņēmumi varēs piedalīties iepirkumos, uz kuriem attiecas Nolīgums, un otrādi.

Nolīgumā arī paredzēts, ka ES uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē (un otrādi), nedrīkst diskriminēt mazas vērtības iepirkumos, t. i., tādos, kas nepārsniedz Eiropas Savienības noteikto robežvērtību (no 139 000 euro / 438 000 euro precēm un pakalpojumiem (atkarībā no līgumslēdzēja) un 5 350 000 euro būvdarbiem).

ES iepirkumu līgumcenu sliekšņi netiek mainīti. Turpmāk informāciju par Apvienotajā Karalistē izsludinātiem iepirkumiem virs ES līgumcenu sliekšņa var iegūt un dalībai iepirkumos reģistrēties sistēmā Find a Tender, savukārt zemsliekšņa iepirkumi meklējami sistēmā Contracts Finder.

Vienlaikus, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, ES Oficiālā Vēstneša elektroniskajā pielikumā Tenders Eectronic Daily (TED) netiks publicēti paziņojumi par Apvienotās Karalistes līgumslēdzēju jauniem iepirkumiem, jo Apvienotajā Karalistē vairs netiks piemērots ES publisko iepirkumu regulējums. Savukārt paziņojumi par procedūrām, kas izsludinātas līdz 2020. gada 31. decembrim, joprojām tiks publicēti TED, jo Apvienotās Karalistes līgumslēdzējiem ir pienākums joprojām piemērot ES tiesību aktus nepabeigtajām procedūrām, nosūtot savus attiecīgos paziņojumus (piemēram, kļūdu labojumus, paziņojumus par līguma piešķiršanu, paziņojumus par līguma grozīšanu) publicēšanai TED. Vairāk informācijas https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do.

Izstāšanās līguma 77.pants noteic, ka tām publiskā iepirkuma procedūrām, kas turpinās pēc 2020. gada 31. decembra, turpina piemērot ES tiesību aktos publisko iepirkumu jomā paredzētās pārskatīšanas procedūras.