Informācija Skaidrojums
Neparedzami ārkārtas apstākļi? Stiprs vējš un lauzti koki

IUB atgādina par kritērijiem, kas jāņem vērā, apsverot sarunu procedūru, pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktam pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, ja tam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām (t.sk. paātrinātās procedūras, kad tiek saīsināti pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņi).

Par neparedzamiem ārkārtas apstākļiem uzskatāmi apstākļi, kuri iziet ārpus normālas ekonomiskās un sociālās situācijas robežām (piemēram, avārijas vai dabas katastrofas) un kuru dēļ radusies neatliekama nepieciešamība veikt iepirkumus neparedzamo ārkārtas apstākļu izraisīto seku novēršanai, un šīs procedūras piemērošanas pamatam nav obligāti jābūt saistītam ar valstī izsludinātu ārkārtējo situāciju.

Vētras radīto postījumu neatliekama novēršana ir pamats sarunu procedūras piemērošanai, kas dod iespēju pēc iespējas ātri noslēgt attiecīgus līgumus, nerīkojot konkursu. Vienlaikus pasūtītāja atbildība joprojām ir rūpēties par finanšu līdzekļu izlietojuma pamatotību.

 

(09.08.2023.)