Jaunumi Likumdošana Skaidrojums

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) paredz pasūtītājam iespēju PIL 9. panta iepirkumos, kuri tiks izsludināti ar 2024. gada 1. jūliju (PIL Pārejas noteikumu 24. punkts), izdarīt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

PIL 9. pants papildināts ar 6.¹ daļu, kas paredz, ka pasūtītājs:

  • var izdarīt grozījumus, ja ar grozījumiem netiek pieļauta atšķirīga piedāvājumu iesniegšana vai citu pretendentu dalība vai izvēle iepirkumā;
  • izdarot grozījumus, publicē paziņojumu par plānoto līgumu Publikāciju vadības sistēmā;
  • nosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 darbdienām;
  • Elektronisko iepirkumu sistēmā pircēja profilā nodrošina brīvu piekļuvi grozītajiem iepirkuma dokumentiem.

Sīkāk skatīt grozījumus Publisko iepirkumu likumā.