Skaņu ierakstu privātuma aizsardzības politika

Iepirkumu uzraudzības biroja veikto skaņu ierakstu privātuma aizsardzības politika.

1. Pārzinis – Iepirkumu uzraudzības birojs (reģ. Nr. 90001263305), juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālruņa Nr.: +371 22416641, e-pasta adrese: pasts@iub.gov.lvwww.iub.gov.lv.

Ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e‑pasta adresi: datuspecialists@iub.gov.lv.

2. Pārziņa skaņu ierakstu veikšanas adrese: Iepirkumu uzraudzības biroja sēžu zāle Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

3. Skaņu ierakstu veikšanas laiks – skaņu ieraksts pēc nepieciešamības var tikt veikts Pārziņa iesniegumu par iepirkuma procedūru pārkāpumiem izskatīšanas komisijas sēžu atklātās daļas norises laikā.

3. Personas datu apstrādes mērķis, veicot skaņu ierakstus – iekšējai lietošanai apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas laikā pausto viedokļu precīzākai atspoguļošanai un lēmuma sagatavošanai.

4. Skaņu ierakstu tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

5. Datu subjektu kategorijas – personas, kas piedalās iepirkumos, un to pārstāvji. Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjektu darbinieki. Iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļi un tās sekretārs. Pārziņa pieaicināts eksperts.

6. Apstrādāto datu kategorijas – personas balss ieraksts, kas ļauj identificēt konkrētas personas pausto viedokli (sniegto informāciju) par attiecīgo jautājumu.

7. Apstrādāto datu saņēmēju kategorijas, kuriem dati var tikt izpausti – Pārziņa atbildīgie darbinieki.

8. Skaņu ierakstu ietvaros iegūto personas datu apstrādi Pārzinis nodrošina, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. pantā noteikto vispārējo personas datu apstrādes principu ievērošanu. Pārziņa veikto skaņu ierakstu rezultātā iegūtie personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Pārziņa apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem, kas paredz gan tehnisko, gan organizatorisko pasākumu īstenošanu, t.sk., tikai pilnvarotu personu piekļuvi datiem, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, garantētu to drošību un likumīgu apstrādi atbilstoši paredzētajam apstrādes mērķim.

9. Veicot personas datu apstrādi, Pārzinis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina:

a) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. pantā noteiktās datu subjekta tiesības uz savu personas datu dzēšanu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmuma gadījumus;

b) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantā noteiktās datu subjekta tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmuma gadījumus;

c) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. pantā noteiktās datu subjekta tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmuma gadījumus.

10. Pārzinis nodrošina, ka skaņu ierakstu rezultātā iegūtie personas dati netiek nodoti saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām.

11. Pārzinis nodrošina, ka skaņu ierakstu rezultātā iegūtie personas dati tiek dzēsti ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc lēmuma sagatavošanas.

12. Jautājumus par Pārziņa veikto personas datu apstrādi aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: datuspecialists@iub.gov.lv. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Biroja veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.