Statuss:
Aktīvs
ESF

Publicēts 19.12.2018.; Precizēts 09.07.2020.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju” atlases otrās kārtas ietvaros Iepirkumu uzraudzības birojs īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.10.1.3.0/18/TP/002 “ESF tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un uzraudzībā”.

Projekta mērķis: atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi 2014.-2020.gada plānošanas periodam un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Iepirkumu uzraudzības biroja kā Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu.

Projekta darbības: nodrošinātas Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros īstenoto projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes un pārbaudes pār sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, organizēti semināri Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem, kā arī apmācīti Iepirkumu uzraudzības biroja darbinieki.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteikto funkciju īstenošanu, t.sk. paaugstinot arī Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēju kompetenci par publisko iepirkumu jautājumiem.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 751 232 euro.

ESF logo